دسته‌بندی نشده

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چكيده:          ………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول:کلیات

1-2- بيان مسئله 3

1-3-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 5

1-4- سوال‌هاي اصلي تحقيق 5

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق 6

1-6- هدف از انجام تحقيق 6

1-6-1- هدف کلي 6

1-6-2- هدف اجرايي فوق به اهداف جزئي زير قابل تقسيم مي‌باشد 6

1-6-3- اهداف كاربردي 6

1-7-  فرضيه‏هاي تحقيق 7

1-9- قلمرو تحقيق 7

1-10-روش‌شناسي تحقيق 8

1-11- جامعه آماري 8

1-12- روش گردآوري اطلاعات 9

1-13- روش تجزيه و تحليل آماري 9

1-14- سازمان تحقيق 9

1-15-تعاريف اصطلاحات بكار برده شده(مفهومي) 10

1-15-1- مديريت زنجيره‌ تأمين 10

1-15-2- زنجيره تامين 10

1-15-3- لجستيك 10

1-15-4- کيفيت 10

1-15-5- نام و نشان تجاري 10

1-15-6  قيمت 10

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

1-15-7  كاربران 10

1-16- مدل مفهومي تحقيق 11

 

فصل دوم:

2-1-1- مقدمه 13

2-1-2-تأمين 13

2-1-3- مديريت تأمين 13

2-1-4- تعاریف زنجيره‌تأمين 14

2-1-5- مديريت زنجيره‌تأمين 15

2-1-6- تعريف مديريت زنجيره‌ تأمين 16

2-1-7- تاريخچه مديريت زنجيره‌ تأمين 16

2-1-8- دسته بندي زنجيرههاي تأمين 17

2-1-9- هدف زنجيره‌تأمين 19

2-1-10- فرآيندهاي مديريت زنجيره‌ تأمين 19

2-1-11- فرآيند هاي اصلي مديريت زنجيره‌ تأمين 20

2-1-12- زنجيره ارزش 21

2-1-13- نگرش سيستمي زنجيره ارزش 22

2-1-14- زنجيره ارزش وزارت نفت 22

2-1-2- فرايند توزيع 23

2-1-3- مقدمه اي بر مديريت توزيع فيزيکي 23

2-1-4- آميخته مديريت توزيع فيزيكي 24

2-1-5- مفاهيم اصلي مديريت توزيع فيزيكي يا آميخته آن عبارتند از: 24

2-1-5-1- پردازش سفارشات 24

2-1-5-2- موجودي 25

2-1-5-3- انبارداري 25

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-1-5-4- حمل و نقل 25

2-1-6- مفهوم لجستيك کالا 26

2-2-1- مقدمه 27

2-2-2- معيارهاي كليدي در ارزيابي تأمين كنندگان براساس ادبيات و پيشينه آن 28

2-2-3- عوامل كليدي تشكيل دهندة فرآيند ارزيابي تأمين كنندگان 31

2-2-3-1-        تأمين كنندگان 31

2-2-3-2- ارزيابان 31

2-2-3-3- معيارهاي ارزيابي 31

2-2-4- تفسير معيارهاي مورد پژوهش 32

2-2-4-1-        بعد مسافت(حمل و نقل) 32

2-2-4-2- افزايش حسن شهرت 34

2-2-4-3- توان و دانش فني تأمين کننده ( باتوجه به سوابق و عملكرد قبلي ) 35

2-2-4-4-        سابقه تأمين کننده 36

2-2-4-5- استانداردها و گواهي کيفيت 36

2-2-4-6- ارزيابي توان مالي تأمين كنندگان 37

2-2-5- فرآيند اداره تداركات مجتمع گاز پارس جنوبي 39

2-2-6- ساختار خريد 41

2-2-6-1- استعلام گيري 41

2-2-6-2- ارزيابي فني 41

2-2-6-3- ارزيابي مالي 41

2-2-6-4- صدور سفارش خريد 42

2-2-6-5- قطعي شدن سفارش خريد 42

2-2-6-6- رسيد كالا 42

2-2-6-7-تسويه حساب مالي 42

2-2-7-ارزيابي تأمين كننده يا عرضه كننده 42

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-2-7-1-فرآيند ارزيابي و انتخاب عرضه كننده/ تأمين كننده 43

2-2-7-2-سياست خريد و روشهاي دريافت قيمت 43

2-2-7-3-شناسايي و تعيين منابع معتبر و فعال در زمينه تهيه كالاي موردنظر 43

2-2-7-4-اخذ استعلام 44

2-2-7-5-دريافت پيشنهادات / بازگشايي پاكات 44

2-2-8-اهميت انتخاب عرضه كننده 44

2-2-9- وظايف مأمور خريد 45

2-2-9-1- مشخص كردن نوع تقاضا 45

2-2-9-2- تهيه ليست مجوز مناقصه 45

2-2-9-3- ارسال استعلام 45

2-2-9-4- دريافت پاكات پيشنهاد 46

2-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود) 46

2-2-9-6- تهيه ليست مقايسه قيمت‌ها 46

2-2-9-7- ارسال تلكس 46

2-2-9-8- ارسال سفارش كتبي 46

2-3-1- مقدمه 46

2-3-2-فرآيند تصميم‌گيري را مي‌توان شامل مراحل شش گانة زير دانست 47

2-3-3-روشهاي ارزيابي تأمين کنندگان 47

2-3-4-تصميم گيري چند معياره 48

2-3-5- تبديل شاخص هاي كيفي به كمي 48

2-3-6-مدل انتخاب چند معياره 49

2-3-7- فرآيند تحليل سلسله مراتبي 49

2-3-8- فرآيند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي 50

2-3-9-مراحل مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي 51

2-3-10-سازگاري در قضاوت‎ها 52

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-3-11-الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري 53

2-3-12-دلايل انتخاب مدل سلسله مراتبي 54

2-3-13-استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي تصميم‎گيري گروهي 54

2-3-14-چارچوب نظري و سابقة تحقيقات انجام گرفته مربوط 55

2-3-14-1- پژوهش‌هاي مرتب داخلي 56

2-3-14-2-پژوهش‌هاي خارجي 57

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-2- روش تحقيق 59

3-3-شيوه جمع آوري اطلاعات 60

3-3-1-روايي 60

3-3-2-پايايي 61

3-4- آزمون آلفاي كرونباخ 61

3-5- آشنايي با جامعه آماري 62

3-6-متغيرهاي تحقيق 62

3-7-روش تجزيه و تحليل آماري داده‌ها 63

3-8-مدل مفهومي تحقيق 63

3-9-مدل آماري تحقيق: 64

 

فصل چهارم:نتایج

4-1-1. محاسبه حجم نمونه: 66

4-2-1. به ترتيب نمودار(4-1) ميزان فراواني و نمودار(4-2) درصد فراواني پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد.  67

4-2-2. در نمودارهاي(4-3) و(4-4) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصيلات نشان خواهد داد. 68

نمودار(4-3): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات 68

نمودار(4-4): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات 68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

4-2-3. در نمودارهاي(4-5) و(4- 6) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد. 69

4-2-4. در نمودارهاي(4-7) و(4-8) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه كار نشان خواهد داد. 69

4-2-5. در نمودارهاي(4-9) و (4-10) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسيت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد. 70

4-3. بررسي ترجيحات پاسخ دهندگان در مقايسه هاي زوجي 71

4-3-1. در نمودار هاي (4-11) و (4-12) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني”و”سابقه” نشان داده شده است. 71

4-3-2. در نمودار هاي (4-13) و (4-14) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني”و” شهرت” نشان داده شده است. 72

4-3-3. در نمودار هاي (4-15) و (4-16) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است. 73

4-3-4. در نمودار هاي (4-17) و(4-18) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و ”  توان مالي ” تامين كننده نشان داده شده است. 73

4-3-5. در نمودار هاي (4-19) و (4-20) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و ” بعد مسافت ” تامين كننده نشان داده شده است. 74

4-3-6. در نمودار هاي (4-21) و (4-22) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” شهرت” تامين كننده نشان داده شده است. 75

4-3-7. در نمودار هاي (4-23) و (4-24) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه”  و ” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است. 75

4-3-8. در نمودار هاي (4-25) و (4-26) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” توان مالي” را نشان داده شده است. 76

4-3-9. در نمودار هاي (4-27) و (4-28) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده است. 77

4-3-10. در نمودار هاي (4-29) و (4-30) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است. 77

4-3-11. در نمودار هاي (4-31) و (4-32) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” توان مالي” را نشان داده شده است. 78

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

4-3-12. در نمودار هاي (4-33) و (4-34) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. 79

4-3-13. در نمودار هاي (4-35) و (4-36) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” استاندادهاي كيفيت” و ” توان مالي ” را نشان داده شده است. 80

4-3-14. در نمودار هاي (4-37) و (4-38) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” استاندادهاي كيفيت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. 81

4-3-15. در نمودار هاي (4-39) و (4-40) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل”توان مالي”  و ” بعد مسافت ”  را نشان داده شده است. 82

4-4. اولويت بندي عوامل با استفاده از مدل تجزيه و تحليل سلسله مراتبي: 82

4-6- تشكيل جدول مقايسات زوجي نسبت به هر معيار (آلترناتيوها) 84

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-2-  بحث و نتيجه گيري 90

5-3- مشكلات و تنگناهاي تحقيق 93

5-4-پيشنهادات براي تحقيقات آتي

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی:  97

منابع غیر فارسی: 100

پيوست             103

چگیده انگلیسی 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول (2-1): معيارهاي بدست آمده در پژوهش ديكسون. 38

جدول (2-2): معيارهايي كه از طريق مصاحبه با جامعه آماري بدست آمده است. 30

جدول(2-3) : ضريب جريمه ديرکرد 34

جدول (2-4): ارزش گذاري شاخص‎ها نسبت به هم 51

جدول(2-5): مقايسات زوجي آلترناتيوها نسبت به هر معيار 52

جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفي در محاسبه نرخ ناسازگاري(آذر،1380، 52) 53

جدول(4-2): روش محاسبه ميانگين هندسي از طريق تخصيص امتيازات و ماتريس مقايسه زوجي 84

جدول(4-3):   ماتريس مقايسه زوجي معيارهاي انتخاب تامين كننده AHP 85

جدول(4-4): اولويت بندي معيارها 85

جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاري(CV) و نرخ ناسازگاري(IR) 86

جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاري تصادفي 86

جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجراي تحليل سلسله مراتبي 87

جدول(4-8): ماتريس محاسبه ميانگين هر شاخص براي هر گزين 87

جدول(4-9): نتايج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزينه هاي در نظر گرفته شده 88

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

  • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

  1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir