دسته‌بندی نشده

تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق جنوب-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :


فهرست جداول‌
جدول3-1:  جدول تقسیم بندی سوالات پرسشنامه برحسب متغیر های تحقیق 77
جدول3-2:   پايايي پرسشنامه (آلفاي كرونباخ ) 79
جدول شماره 4- 1: تعداد پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت 83
جدول شماره 4- 2: تعداد پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات 84
جدول شماره 4- 3: تعداد پاسخ دهندگان بر اساس سابقه­ي کار 85
جدول شماره 4-4 : تعداد پاسخ دهندگان بر اساس سن 86
جدول شماره 4- 5 : تعداد پاسخ دهندگان بر اساس پست سازمانی 87
جدول شماره 4- 6 : تعداد پاسخ دهندگان بر اساس نوع کار 88
جدول4-7: ميانگين و انحراف معیار مربوط به متغیر تأمین به موقع کالا 89
جدول 4-8: ميانگين و انحراف معیار مربوط به متغیر تمرکز 90
جدول 4-9:ميانگين و انحراف معیار مربوط به متغیر رسمیت 91
جدول 4-10- الف: يافته­هاي مرتبط با انطباق معيار رسمیت 92
جدول 4-10- ب: يافته­هاي مرتبط با انطباق معيار رسمیت 93
جدول 4-11- الف: يافته­هاي مرتبط با انطباق معيار تمرکز 89
جدول 4-11- ب: يافته­هاي مرتبط با انطباق معيار تمرکز 93
جدول 4-12- الف : يافته­هاي مرتبط با انطباق معيار تأمین به موقع كالا 94
جدول 4-12- ب : يافته­هاي مرتبط با انطباق معيار تأمین به موقع كالا 94
جدول4-13: یافته­های تحلیلی مرتبط با آزمون همبستگی میان تمرکز و تأمین خرید به موقع کالا 95

 

 

 

 


فهرست جدول ها و نمودارها
عنوان صفحه
جدول4- 14: یافته­های تحلیلی مرتبط با آزمون همبستگی میان  میزان رسمیت در سازمان و تأمین به موقع کالا 95
جدول  4-15 :ضرایب همبستگی میان  رسمیت، تمرکز و  خرید به موقع 96
جدول  4-16 :  یافته­های مرتبط با آزمون فرضیه اصلی 96
جدول 4-17 :  یافته­های مرتبط با آزمون فرضیه اصلی 97
نمودار  4-1 :مقايسه تعداد پاسخگويان براساس جنسیت 83
نمودار  4-2 :مقايسه تعداد پاسخگويان براساس ميزان تحصیلات 84
نمودار  4-3 : مقايسه تعداد پاسخگويان براساس سابقه کار 85
نمودار  4-4  :مقايسه تعداد پاسخگويان براساس سن 86
نمودار 4 -5  :مقايسه تعداد پاسخگويان براساس پست سازمانی 87
نمودار 4- 6 : مقايسه تعداد پاسخ دهندگان بر اساس نوع کار 88
   
   
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir