تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق جنوب-پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :


فهرست جداول‌
جدول3-1:  جدول تقسیم بندی سوالات پرسشنامه برحسب متغیر های تحقیق77
جدول3-2:   پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ )79
جدول شماره 4- 1: تعداد پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت83
جدول شماره 4- 2: تعداد پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات84
جدول شماره 4- 3: تعداد پاسخ دهندگان بر اساس سابقه­ی کار85
جدول شماره 4-4 : تعداد پاسخ دهندگان بر اساس سن86
جدول شماره 4- 5 : تعداد پاسخ دهندگان بر اساس پست سازمانی87
جدول شماره 4- 6 : تعداد پاسخ دهندگان بر اساس نوع کار88
جدول4-7: میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر تأمین به موقع کالا89
جدول 4-8: میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر تمرکز90
جدول 4-9:میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر رسمیت91
جدول 4-10- الف: یافته­های مرتبط با انطباق معیار رسمیت92
جدول 4-10- ب: یافته­های مرتبط با انطباق معیار رسمیت93
جدول 4-11- الف: یافته­های مرتبط با انطباق معیار تمرکز89
جدول 4-11- ب: یافته­های مرتبط با انطباق معیار تمرکز93
جدول 4-12- الف : یافته­های مرتبط با انطباق معیار تأمین به موقع کالا94
جدول 4-12- ب : یافته­های مرتبط با انطباق معیار تأمین به موقع کالا94
جدول4-13: یافته­های تحلیلی مرتبط با آزمون همبستگی میان تمرکز و تأمین خرید به موقع کالا95

 

 

 

 


فهرست جدول ها و نمودارها
عنوانصفحه
جدول4- 14: یافته­های تحلیلی مرتبط با آزمون همبستگی میان  میزان رسمیت در سازمان و تأمین به موقع کالا95
جدول  4-15 :ضرایب همبستگی میان  رسمیت، تمرکز و  خرید به موقع96
جدول  4-16 :  یافته­های مرتبط با آزمون فرضیه اصلی96
جدول 4-17 :  یافته­های مرتبط با آزمون فرضیه اصلی97
نمودار  4-1 :مقایسه تعداد پاسخگویان براساس جنسیت83
نمودار  4-2 :مقایسه تعداد پاسخگویان براساس میزان تحصیلات84
نمودار  4-3 : مقایسه تعداد پاسخگویان براساس سابقه کار85
نمودار  4-4  :مقایسه تعداد پاسخگویان براساس سن86
نمودار 4 -5  :مقایسه تعداد پاسخگویان براساس پست سازمانی87
نمودار 4- 6 : مقایسه تعداد پاسخ دهندگان بر اساس نوع کار88
  
  
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

بررسی رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

بررسی ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات تحقیق

این تحقیق دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟