بررسی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

: رسمیت و تمرکز

2-1-1 مقدمه

پاسخ تئوری سازمان به این سوال که چه چیزی یک سازمان را اثربخش می­سازد؟ این است که ساختارصحیح، سازمان را اثر بخش می­کند. روشی که ما به وسیله آن افراد را با هم ترکیب کرده و قوانین و روابط حاکم بین آن­ها را تعریف می­کنیم، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان­ها محسوب می­شود. برخی ساختارها تحت شرایط ویژه­ای، نسبت به برخی دیگر بهتر بکار می­آیند.

مدیرانی که انواع طرح­های ساختاری را شناخته وشرایطی که بر اساس آن یکی بر دیگری در الویت قرار می­گیرد را درک کرده، نسبت به دیگر همتایان خود از نوعی مزیت برخوردارند.(رابینز،[1]1943،ص48)
ساختار سازمانی مفهومی ساده اما بسیار مهم است. تقسیم وظایف برای افزایش کارایی، روشن شدن مقاصد یا اهداف هماهنگی میان بخش­های به هم وابسته جهت اطمینان از اثر بخشی سازمان در این مفهوم است.

در طراحی ساختار سازمانی باید تعادل میان تخصص گرایی و هماهنگی مد نظر قرار گیرد و تمرکز و عدم تمرکز در سازمان به گونه­ای ایجاد شود که بدان نیاز دا­شت . ساختار تنها وسیله برای سازماندهی اجرای راهبرد نیست، بلکه سیستم­های پاداش، رویه­های برنامه­ریزی سیستم­های اطلاعات و بودجه از جمله ابزارهای دیگری هستند که باید دراین امر به کار گرفته شوند. این ابزارها و عناصر با ساختار سازمانی برای شکل دادن به چگونگی انجام کارها، روابط درونی و متقابل دارند.

ابزارهای دیگری هم ممکن است در اجرای راهبرد اهمیت داشته باشند، اما از طریق ساختار است که راهبرد سازمان به تعادل کارایی و اثربخشی کلی در درون محیط توجه می­کنند. (مومنی بلخایی،1388)

(شاین،[2]1988) ساختار را در قالب بعد سلسله مراتبی، بعد وظیفه­ای  بعد شمولیت و مرکزیت تعریف می کند. درعین حال، چارچوب «شاین» عمدتاً ساختار رسمی در سازمان را تبیین می­کند و نیروی ظریفی که در عقبه نمودار سازمانی جریان دارد را آشکار نمی­سازد. «این نیروی پنهان» عموماً اشاره به «ساختار غیررسمی» یا «رابطه غیررسمی» دارد؛ و چنین نیرویی، نقش برجسته­ای در بسیاری از شکل­های جدید سازمان­های مبتنی بر فرایند نظیر سازمان­های شبکه­ای یا دانش محور ایفا می­کند.

1.Robbins.Stephen  p

2-Shine

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

بررسی رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

بررسی ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات تحقیق

این تحقیق دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

Author: