دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

آیا رسمیت باید مکتوب باشد؟

دیدگاه اول: رسمیت به عنوان میزان یا حدّی که قوانین، رویه­ها، دستورالعمل­ها و ارتباطات مکتوب بوده، تعریف شده است.)رابینز به نقل ازهیکسون، و همکاران،1999) متعاقب این تعریف، میزان رسمیت می­تواند از طریق زیر نیز اندازه­گیری شود. این که آیا سازمان خط مشی­ها و دستور العمل­های سالانه دارد یا ندارد، میزان قوانین و مقررات موجود در سازمان چقدر است، شرح مشاغل مفصل و دقیق تهیه شده است یا نه و این که اسناد و مدارکی که در سازمان بکار می­روند به چه میزان می­باشند.

دیدگاه دوم: دیدگاه دیگر نسبت به رسمیت این است که میزان رسمی بودن هم قوانین و مقررات مکتوب و همگی غیر مکتوب را در بر دارد..)رابینز به نقل ازهیج،آکین،1999)در این دیدگاه ادراکات به اندازه واقعیت­ها مهم هستند. برای تحقق مقاصد سنجش رسمیت، علاوه بر در نظر گرفتن اسناد و مدارک سازمانی می­توان از طریق بررسی نگرش­های کارکنان در خصوص این که تا چه حدّ رویه­های شغلی در سازمان مشخص بوده و این که قوانین سازمان به چه میزان و مقداری اجرا می­گردند، نیز به این مهم دست یافت.

رسمیت می­تواند واضح و صریح و یا مبهم و تلویحی باشد، که دومی (مبهم و تلویحی) هم اسناد مکتوب و هم ادراک کارکنان از میزان رسمی بودن را در بردارد، رابطه رسمیت با سطوح سازمانی معکوس است  هر چه مقام بالاتر، از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.

رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی: رسمیت می­تواند درون خود شغل صورت گیرد یا این که از خارج بر آن تحمیل شود. وقتی که رسمیت از خارج برای شغل تعیین شده باشد اصطلاح رفتار خارجی را برای آن بکار می­بریم، این بدین معناست که رسمیت، پدیده خارجی برای کارکنان تلقی می­شود، یعنی قوانین، رویه­ها و مقررات فعالیت­های کاری افراد کاملاً تعریف شده و بطور مستقیم به وسیله نظارت مدیریت اجرا می­شوند. این امر رسمیت کارکنان غیر ماهر را توصیف می­کند.

از سوی دیگر مشاغل حرفه­ای گویای رفتار درونی شده­ای هستند که از طریق تخصص­گرائی به وجود می­آیند، کارکنان حرفه­ای (متخصصین) قبل از ورود به سازمان فرایند جامعه پذیری را طی کرده­اند و رسمیت و ضوابط آن برایشان درونی شده است، بدین ترتیب در رسمی سازی سازمان­ها می­توانند میان آنکه رفتارهای مورد انتظار را در مشاغل خود شکل دهند و یا آنکه رفتارهای شکل داده شده را از خارج به استخدام در آورند، تصمیم بگیرند. (پرو،1972)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

آیا رسمیت باید مکتوب باشد؟

دیدگاه اول: رسمیت به عنوان میزان یا حدّی که قوانین، رویه­ها، دستورالعمل­ها و ارتباطات مکتوب بوده، تعریف شده است.)رابینز به نقل ازهیکسون، و همکاران،1999) متعاقب این تعریف، میزان رسمیت می­تواند از طریق زیر نیز اندازه­گیری شود. این که آیا سازمان خط مشی­ها و دستور العمل­های سالانه دارد یا ندارد، میزان قوانین و مقررات موجود در سازمان چقدر است، شرح مشاغل مفصل و دقیق تهیه شده است یا نه و این که اسناد و مدارکی که در سازمان بکار می­روند به چه میزان می­باشند.

دیدگاه دوم: دیدگاه دیگر نسبت به رسمیت این است که میزان رسمی بودن هم قوانین و مقررات مکتوب و همگی غیر مکتوب را در بر دارد..)رابینز به نقل ازهیج،آکین،1999)در این دیدگاه ادراکات به اندازه واقعیت­ها مهم هستند. برای تحقق مقاصد سنجش رسمیت، علاوه بر در نظر گرفتن اسناد و مدارک سازمانی می­توان از طریق بررسی نگرش­های کارکنان در خصوص این که تا چه حدّ رویه­های شغلی در سازمان مشخص بوده و این که قوانین سازمان به چه میزان و مقداری اجرا می­گردند، نیز به این مهم دست یافت.

رسمیت می­تواند واضح و صریح و یا مبهم و تلویحی باشد، که دومی (مبهم و تلویحی) هم اسناد مکتوب و هم ادراک کارکنان از میزان رسمی بودن را در بردارد، رابطه رسمیت با سطوح سازمانی معکوس است  هر چه مقام بالاتر، از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.

رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی: رسمیت می­تواند درون خود شغل صورت گیرد یا این که از خارج بر آن تحمیل شود. وقتی که رسمیت از خارج برای شغل تعیین شده باشد اصطلاح رفتار خارجی را برای آن بکار می­بریم، این بدین معناست که رسمیت، پدیده خارجی برای کارکنان تلقی می­شود، یعنی قوانین، رویه­ها و مقررات فعالیت­های کاری افراد کاملاً تعریف شده و بطور مستقیم به وسیله نظارت مدیریت اجرا می­شوند. این امر رسمیت کارکنان غیر ماهر را توصیف می­کند.

از سوی دیگر مشاغل حرفه­ای گویای رفتار درونی شده­ای هستند که از طریق تخصص­گرائی به وجود می­آیند، کارکنان حرفه­ای (متخصصین) قبل از ورود به سازمان فرایند جامعه پذیری را طی کرده­اند و رسمیت و ضوابط آن برایشان درونی شده است، بدین ترتیب در رسمی سازی سازمان­ها می­توانند میان آنکه رفتارهای مورد انتظار را در مشاغل خود شکل دهند و یا آنکه رفتارهای شکل داده شده را از خارج به استخدام در آورند، تصمیم بگیرند. (پرو،1972)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir