بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پایان نامه ارشد

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پایان نامه ارشد دسته‌بندی نشده

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده: 1

 

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه 3

1- 1 بیان مسأله: 4

1- 2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 5

1-3 اهداف تحقیق: 5

1-4 چارچوب نظری: 6

1-5-  سؤالات تحقیق: 7

1-6-  فرضیه‏های تحقیق: 8

1-7 روش تحقیق : 8

1-8 قلمرو تحقیق : 9

1-9  محدودیتهای تحقیق : 9

1-10 واژگان کلیدی : 9

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه: 12

2-1 تعریف بازاریابی : 12

2-2 ابعاد بازاریابی : 12

2-3 فلسفه های مدیریت بازاریابی: 15

2-3-1 گرایش تولید: 16

2-3-2 گرایش محصول: 16

3-3-3 گرایش فروش: 16

2-3-4 گرایش بازریابی : 16

2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی 18

2-4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات 18

2-5 روشهای ترفیع: 18

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی: 19

2-7 عوامل موثر بر ترکیب ترفیع: 19

2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از: 20

2-9 انواع بازاریابی 21

2-9-1 بازاریابی خود (شخصی) 21

2-9-2 بازاریابی سازمان 21

2-9-3 بازاریابی مکان 22

2-9-4 بازاریابی ایده 22

2-9-5 بازاریابی خدماتی 22

2-10مفهوم تبلیغات 23

2-11 طبقه بندی تبلیغات: 24

2-12 انواع تبلیغ تجاری 25

2-13عناصر تبلیغ 27

2-14ویژگی های تبلیغ 28

2-15 تمهیدات تبلیغ 28

2-16روش های تبلیغ 30

2-17زبان تبلیغ 31

2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ 32

2-8-1 تعیین هدف: 33

2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ 34

2-8-3 تصمیمات در مورد پیام: 35

2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی: 35

2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی: 36

2-19 ده اشتباه رایج در تبلیغات: 36

2-20 اهداف تبلیغات 40

2-21 اهداف ترغیب مشتریان: 40

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-22ویژگی های تبلیغات نوین 40

2-22-1 اشکال تبلیغات نوین 41

2-23 مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت 44

2-23-1 دسته بندی مخاطبان 45

2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی 46

2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها 46

2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها 46

2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی 47

2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی 47

2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان 48

2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد 48

2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها 49

2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پیام 49

2-23-2 هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف 49

2-24 رفتار مصرف کننده: 52

2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: 52

2-24-2 فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده 55

2-24-3عناصر مبادله 55

2-24-4 شخصیت و رفتار مصرف کننده 58

2-25 تصویر محصول: 58

2-25-1 تصویر محصول و باورهای مصرف کننده: 61

2-26 انواع دیدگاهها در مورد تصمیم گیری مصرف کنندگان 62

2-27 الگوی رفتار مصرف کننده 66

2-28 فرآیند تصمیم گیری خریدار 67

2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری) 72

2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید 73

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-31 عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان 75

2-32 مصرف در نمایش 78

2-32- 1 ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب 80

2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی: 82

2-34 پیش بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو 83

2-35 تاثیر ارتباطات: 86

2-35-1 هرم تأثیرات ارتباطات 86

2-36 روش داگمار 88

2-37 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان 90

2-37- 1 تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران 93

2-38 پیشینه تحقیق : 97

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه 105

3-2 روش تحقیق: 105

3-2-1 قلمرو تحقیق 106

3-3 جامعه آماری: 106

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم 107

3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی 108

3-5-1 مطالعات کتابخانهای : 108

3-5-2 پرسشنامه : 108

3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق : 109

3-7 روایی ابزار اندازه گیری : 109

3-8 اعتبار پایایی : 110

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 110

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل چهارم:جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1مقدمه: 112

2-4آمار توصیفی متغیر‌های جمعیت شناختی: 113

4-1-1 جنسیت 113

4-1-2 وضعیت تأهل 114

4-1-3سن 115

4-1-4  تحصیلات 116

4-1-5 میزان درآمد 117

4-2 آمار استنباطی : 118

4-2-1 بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست 3 ) 118

4-2-2 آزمون فرضیات اصلی 121

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه: 128

5-2 نتایج بررسی فرضیه اول: 128

5-3 نتایج بررسی فرضیه دوم: 128

5-4 نتایج بررسی فرضیه سوم : 129

5-5 نتایج بررسی فرضیه چهارم : 129

5-6 نتایج بررسی فرضیه پنجم: 129

5-7 پیشنهادات مستخرج از نتایج تحقیق : 130

5-8 پیشنهادات آیندگان : 131

5-9 محدودیت های تحقیق : 132

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی 134

منابع غیر فارسی 135

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

ضمائم 136

چکیده انگلیسی: 140

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول 2-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده 54

جدول 2-2 سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری 63

جدول 2-3 برخی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق 64

جدول 2-4 انواع نمایش های مصرف کننده 79

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت 113

جدول 4-2توزیع فراوانی و در صد پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تاهل 114

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن 115

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات 116

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان درآمد ماهیانه 117

جدول 4-6نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید 118

جدول 4-7نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید 119

جدول 4-8نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزیابی 119

جدول 4-9 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصمیم خرید در فرایند تصمیم خرید 120

جدول 4- 10 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار 120

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

1ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.