دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده: 1

 

فصل اول:كليات تحقيق

مقدمه 3

1- 1 بیان مسأله: 4

1- 2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 5

1-3 اهداف تحقیق: 5

1-4 چارچوب نظری: 6

1-5-  سؤالات تحقیق: 7

1-6-  فرضيه‏هاي تحقیق: 8

1-7 روش تحقيق : 8

1-8 قلمرو تحقيق : 9

1-9  محدوديتهاي تحقيق : 9

1-10 واژگان كليدي : 9

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه: 12

2-1 تعریف بازاریابی : 12

2-2 ابعاد بازاریابی : 12

2-3 فلسفه هاي مديريت بازاريابي: 15

2-3-1 گرايش توليد: 16

2-3-2 گرايش محصول: 16

3-3-3 گرايش فروش: 16

2-3-4 گرايش بازريابي : 16

2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی 18

2-4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات 18

2-5 روشهای ترفیع: 18

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی: 19

2-7 عوامل موثر بر ترکیب ترفیع: 19

2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از: 20

2-9 انواع بازاریابی 21

2-9-1 بازاریابی خود (شخصی) 21

2-9-2 بازاریابی سازمان 21

2-9-3 بازاریابی مکان 22

2-9-4 بازاریابی ایده 22

2-9-5 بازاریابی خدماتی 22

2-10مفهوم تبلیغات 23

2-11 طبقه بندی تبلیغات: 24

2-12 انواع تبلیغ تجاری 25

2-13عناصر تبلیغ 27

2-14ویژگی های تبلیغ 28

2-15 تمهیدات تبلیغ 28

2-16روش های تبلیغ 30

2-17زبان تبلیغ 31

2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ 32

2-8-1 تعیین هدف: 33

2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ 34

2-8-3 تصمیمات در مورد پیام: 35

2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی: 35

2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی: 36

2-19 ده اشتباه رايج در تبليغات: 36

2-20 اهداف تبلیغات 40

2-21 اهداف ترغیب مشتریان: 40

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-22ويژگي هاي تبليغات نوين 40

2-22-1 اشکال تبليغات نوین 41

2-23 مخاطب از ديدگاه انديشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت 44

2-23-1 دسته بندی مخاطبان 45

2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ويژگی های جمعيت شناختی 46

2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها 46

2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها 46

2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شيوه زندگی 47

2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی 47

2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان 48

2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد 48

2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها 49

2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پيام 49

2-23-2 هفت نقش کارگزار تبليغ در ارتباط با مخاطبان هدف 49

2-24 رفتار مصرف کننده: 52

2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: 52

2-24-2 فرآيندهای مبادله و رفتار مصرف کننده 55

2-24-3عناصر مبادله 55

2-24-4 شخصيت و رفتار مصرف کننده 58

2-25 تصوير محصول: 58

2-25-1 تصوير محصول و باورهای مصرف کننده: 61

2-26 انواع ديدگاهها در مورد تصميم گيری مصرف کنندگان 62

2-27 الگوی رفتار مصرف کننده 66

2-28 فرآيند تصميم گيری خريدار 67

2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جديد (نوآوری) 72

2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصميم گيری برای خريد 73

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-31 عوامل مؤثر در تصميمات خريد مصرف کنندگان 75

2-32 مصرف در نمايش 78

2-32- 1 ايجاد رضايت و نارضايتی پس از اکتساب 80

2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبليغاتی: 82

2-34 پيش بينی رفتار خريداران با استفاده از مدل مازلو 83

2-35 تاثير ارتباطات: 86

2-35-1 هرم تأثيرات ارتباطات 86

2-36 روش داگمار 88

2-37 تاريخچه تبليغات بازرگانی در جهان 90

2-37- 1 تاریخچه  تبليغات بازرگانی در ايران 93

2-38 پيشينه تحقيق : 97

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه 105

3-2 روش تحقیق: 105

3-2-1 قلمرو تحقیق 106

3-3 جامعه آماری: 106

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم 107

3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی 108

3-5-1 مطالعات كتابخانهاي : 108

3-5-2 پرسشنامه : 108

3-6 مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق : 109

3-7 روايي ابزار اندازه گيري : 109

3-8 اعتبار پایایی : 110

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 110

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل چهارم:جمع آوري و تجزيه وتحليل اطلاعات

4-1مقدمه: 112

2-4آمار توصيفي متغير‌هاي جمعيت شناختي: 113

4-1-1 جنسيت 113

4-1-2 وضعیت تأهل 114

4-1-3سن 115

4-1-4  تحصيلات 116

4-1-5 میزان درآمد 117

4-2 آمار استنباطی : 118

4-2-1 بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست 3 ) 118

4-2-2 آزمون فرضیات اصلی 121

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه: 128

5-2 نتایج بررسی فرضیه اول: 128

5-3 نتایج بررسی فرضیه دوم: 128

5-4 نتایج بررسی فرضیه سوم : 129

5-5 نتایج بررسی فرضیه چهارم : 129

5-6 نتایج بررسی فرضیه پنجم: 129

5-7 پيشنهادات مستخرج از نتايج تحقيق : 130

5-8 پيشنهادات آيندگان : 131

5-9 محدودیت های تحقیق : 132

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی 134

منابع غیر فارسی 135

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

ضمائم 136

چکیده انگلیسی: 140

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول 2-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده 54

جدول 2-2 سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری 63

جدول 2-3 برخی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق 64

جدول 2-4 انواع نمایش های مصرف کننده 79

جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك جنسيت 113

جدول 4-2توزيع فراواني و در صد پاسخ دهندگان به تفكيك وضعيت تاهل 114

جدول 4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك سن 115

جدول 4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان تحصیلات 116

جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان درآمد ماهیانه 117

جدول 4-6نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید 118

جدول 4-7نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید 119

جدول 4-8نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزيابي 119

جدول 4-9 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید 120

جدول 4- 10 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار 120

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

1ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir