بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده: 1

 

فصل اول:كليات تحقيق

مقدمه 3

1- 1 بیان مسأله: 4

1- 2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 5

1-3 اهداف تحقیق: 5

1-4 چارچوب نظری: 6

1-5-  سؤالات تحقیق: 7

1-6-  فرضيه‏هاي تحقیق: 8

1-7 روش تحقيق : 8

1-8 قلمرو تحقيق : 9

1-9  محدوديتهاي تحقيق : 9

1-10 واژگان كليدي : 9

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه: 12

2-1 تعریف بازاریابی : 12

2-2 ابعاد بازاریابی : 12

2-3 فلسفه هاي مديريت بازاريابي: 15

2-3-1 گرايش توليد: 16

2-3-2 گرايش محصول: 16

3-3-3 گرايش فروش: 16

2-3-4 گرايش بازريابي : 16

2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی 18

2-4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات 18

2-5 روشهای ترفیع: 18

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی: 19

2-7 عوامل موثر بر ترکیب ترفیع: 19

2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از: 20

2-9 انواع بازاریابی 21

2-9-1 بازاریابی خود (شخصی) 21

2-9-2 بازاریابی سازمان 21

2-9-3 بازاریابی مکان 22

2-9-4 بازاریابی ایده 22

2-9-5 بازاریابی خدماتی 22

2-10مفهوم تبلیغات 23

2-11 طبقه بندی تبلیغات: 24

2-12 انواع تبلیغ تجاری 25

2-13عناصر تبلیغ 27

2-14ویژگی های تبلیغ 28

2-15 تمهیدات تبلیغ 28

2-16روش های تبلیغ 30

2-17زبان تبلیغ 31

2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ 32

2-8-1 تعیین هدف: 33

2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ 34

2-8-3 تصمیمات در مورد پیام: 35

2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی: 35

2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی: 36

2-19 ده اشتباه رايج در تبليغات: 36

2-20 اهداف تبلیغات 40

2-21 اهداف ترغیب مشتریان: 40

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-22ويژگي هاي تبليغات نوين 40

2-22-1 اشکال تبليغات نوین 41

2-23 مخاطب از ديدگاه انديشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت 44

2-23-1 دسته بندی مخاطبان 45

2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ويژگی های جمعيت شناختی 46

2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها 46

2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها 46

2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شيوه زندگی 47

2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی 47

2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان 48

2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد 48

2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها 49

2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پيام 49

2-23-2 هفت نقش کارگزار تبليغ در ارتباط با مخاطبان هدف 49

2-24 رفتار مصرف کننده: 52

2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: 52

2-24-2 فرآيندهای مبادله و رفتار مصرف کننده 55

2-24-3عناصر مبادله 55

2-24-4 شخصيت و رفتار مصرف کننده 58

2-25 تصوير محصول: 58

2-25-1 تصوير محصول و باورهای مصرف کننده: 61

2-26 انواع ديدگاهها در مورد تصميم گيری مصرف کنندگان 62

2-27 الگوی رفتار مصرف کننده 66

2-28 فرآيند تصميم گيری خريدار 67

2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جديد (نوآوری) 72

2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصميم گيری برای خريد 73

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-31 عوامل مؤثر در تصميمات خريد مصرف کنندگان 75

2-32 مصرف در نمايش 78

2-32- 1 ايجاد رضايت و نارضايتی پس از اکتساب 80

2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبليغاتی: 82

2-34 پيش بينی رفتار خريداران با استفاده از مدل مازلو 83

2-35 تاثير ارتباطات: 86

2-35-1 هرم تأثيرات ارتباطات 86

2-36 روش داگمار 88

2-37 تاريخچه تبليغات بازرگانی در جهان 90

2-37- 1 تاریخچه  تبليغات بازرگانی در ايران 93

2-38 پيشينه تحقيق : 97

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه 105

3-2 روش تحقیق: 105

3-2-1 قلمرو تحقیق 106

3-3 جامعه آماری: 106

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم 107

3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی 108

3-5-1 مطالعات كتابخانهاي : 108

3-5-2 پرسشنامه : 108

3-6 مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق : 109

3-7 روايي ابزار اندازه گيري : 109

3-8 اعتبار پایایی : 110

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 110

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل چهارم:جمع آوري و تجزيه وتحليل اطلاعات

4-1مقدمه: 112

2-4آمار توصيفي متغير‌هاي جمعيت شناختي: 113

4-1-1 جنسيت 113

4-1-2 وضعیت تأهل 114

4-1-3سن 115

4-1-4  تحصيلات 116

4-1-5 میزان درآمد 117

4-2 آمار استنباطی : 118

4-2-1 بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست 3 ) 118

4-2-2 آزمون فرضیات اصلی 121

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه: 128

5-2 نتایج بررسی فرضیه اول: 128

5-3 نتایج بررسی فرضیه دوم: 128

5-4 نتایج بررسی فرضیه سوم : 129

5-5 نتایج بررسی فرضیه چهارم : 129

5-6 نتایج بررسی فرضیه پنجم: 129

5-7 پيشنهادات مستخرج از نتايج تحقيق : 130

5-8 پيشنهادات آيندگان : 131

5-9 محدودیت های تحقیق : 132

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی 134

منابع غیر فارسی 135

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

ضمائم 136

چکیده انگلیسی: 140

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول 2-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده 54

جدول 2-2 سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری 63

جدول 2-3 برخی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق 64

جدول 2-4 انواع نمایش های مصرف کننده 79

جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك جنسيت 113

جدول 4-2توزيع فراواني و در صد پاسخ دهندگان به تفكيك وضعيت تاهل 114

جدول 4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك سن 115

جدول 4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان تحصیلات 116

جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان درآمد ماهیانه 117

جدول 4-6نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید 118

جدول 4-7نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید 119

جدول 4-8نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزيابي 119

جدول 4-9 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید 120

جدول 4- 10 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار 120

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

1ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

Author: