پايان نامه مديريت:شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

تعريف عملياتي واژه­ها

در اين تحقيق واژه ها و اصطلاحاتي بكار برده شده است كه مفهوم آنها بدين ترتيب است:

دهستان:كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند روستا،مكان،مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.(مجموعه قوانين و مقررات ده و دهياري،1388،ص18)

بهره وري : انجام كار درست به روش درست است (پيتر دراكر).با در نظر گرفتن عواملي مانند زمان، هزينه، روشهاي انجام كار و نسبت خروجيها به وروديهاي سيستم.

خصوصيات فردي: ترکيبي از اعمال و افکار، هيجانات و انگيزش هاي فرد(آقا يوسفي،1380)

ساختار سازماني: ارتباط بين اركان اصلي سازمان و هماهنگي بين فعاليتهاي آن و بيان ارتباطات درون سازماني از نظر گزارش دهي و گزارش گيري، از وظايف ساختار سازماني است. ( دفت،1991،210)

سبك مديريت: ميزان توجه مدير به روابط انساني و ضابطه مداري را سبك مديريت مي گويند.وبه دوسبك مديريت رابطه مدار  و سبك مديريت وظيفه مدار تقسيم ميگردد .

پاداش : عبارتست از«پيامدهاي ارزشمند مثبت کار براي افراد (شرمرهرن 1993) پاداش ارائه يک پيامد خوشايند براي انجام رفتاري مطلوب از فرد به منظور افزايش احتمال تکرار است. (هلريگل، و ديگران 1995)

مدل مفهومي تحقيق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

Author: