پایان نامه مدیریت:شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی واژه­ها

در این تحقیق واژه ها و اصطلاحاتی بکار برده شده است که مفهوم آنها بدین ترتیب است:

دهستان:کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند روستا،مکان،مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.(مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری،1388،ص18)

بهره وری : انجام کار درست به روش درست است (پیتر دراکر).با در نظر گرفتن عواملی مانند زمان، هزینه، روشهای انجام کار و نسبت خروجیها به ورودیهای سیستم.

خصوصیات فردی: ترکیبی از اعمال و افکار، هیجانات و انگیزش های فرد(آقا یوسفی،1380)

ساختار سازمانی: ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیتهای آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است. ( دفت،1991،210)

سبک مدیریت: میزان توجه مدیر به روابط انسانی و ضابطه مداری را سبک مدیریت می گویند.وبه دوسبک مدیریت رابطه مدار  و سبک مدیریت وظیفه مدار تقسیم میگردد .

پاداش : عبارتست از«پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن 1993) پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است. (هلریگل، و دیگران 1995)

مدل مفهومی تحقیق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقیق

سوال اصلی این تحقیق عبارت است از :” عوامل تاثیرگذار بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها کدامند و میزان تاثیر هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقیق

1-10-1 هدف اصلی

تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشد.

1-10-2 هدف فرعی

اولویت بندی عوامل شناسایی شده و ارائه مدل

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.