دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

.  تعاريف و مفاهیم

بازرسی

فرایندی است که با استفاده از آن می توان مکانیزم های نقص(خرابی) را شناسایی،پایش و انداره گیری نمود. استفاده صحیح از بازرسی ها، توانایی کاربر را در پیش بینی مکانیزم های تخریب و نرخ آنها بهبود می بخشد. سپس می توان اعمال تخفیف دهنده (تعمیر، تعویض، تغییرات و غیره) را برنامه ریزی کرده و آنها را قبل از تاریخ پیش بینی شده ازکارافتادگی، انجام داد. کاهش عدم قطعیت و افزایش قابلیت پیش بینی از طریق بازرسی، مستقیما باعث کاهش احتمال از کار افتادگی و در نتیجه کاهش ریسک خواهد شد.

 

ریسک

ترکیب احتمالی وقوع بعضی از حوادث در طی یک بازه زمانی مورد نظر و پیامد های (معمولا منفی) مربوط به حادثه می باشد. به عبارت ریاضی، ریسک را می توان از معادله زیر محاسبه نمود:

ریسک = پیامد x احتمال

 

مدیریت ریسک

فرایند مدیریت ریسک پس از طبقه بندی تجهیزات و با توجه به حد آستانه ریسک انجام می شود. ممکن است برای ریسک هایی که قابل پذیرش تشخیص داده می شوند، هیچ فعالیت تخفیف دهنده ریسک و یا هر عمل اضافه دیگری لازم نباشد. برای ریسک هایی که غیر قابل پذیرش تشخیص داده می شوند  و در نتیجه به اعمال تخفیف دهنده ریسک احتیاج دارند.

 

بازرسی بر مبنای ریسک[1]

ابزاری مدیریتی جهت تشخیص و اولویت بندی ریسک های مربوط به سیستم های تحت فشار و ارائه برنامه بازرسی بر اساس ریسک های محاسبه شده می باشد. در واقع استفاده از انالیز ریسک جهت مدیریت برنامه های بازرسی تجهیزات صنعتی می باشد.

 

 

 

 

احتمال وقوع از کار افتادگی[2]

احتمال وقوع خرابي در بازرسي بر مبناي ریسککه در این تحقیق به روش کیفی ارزیابی شده عبارت است ازتخمين احتمال يك يا چند مكانيزم تخريب است كه نتيجه آن اتلاف محتویات[3]  مي باشد. در اين ارزيابي تمامي مكانيزمهاي تخريب كه دستگاه نسبت به آنها حساس مي باشد مورد توجه قرار مي گيرند.

بطور كلي احتمال وقوع خرابي با در نظر گرفتن دو فاكتور ذيل تعيين مي گردد:

1- مكانيزمهاي تخريب و نرخ آنها كه نتيجه محيط كاري (داخلي و خارجي) دستگاه است.

2- مؤثر بودن برنامه بازرسي[4]  براي تعيين و پايش مكانيزمهاي تخريب (با هدف تعويض يا تعمير قبل از آسيب).

 

پیامد وقوع ازکار افتادگی[5]

پيامد وقوع ازکارافتادگی، پيش بيني نتيجه يك تخريب در دستگاههاي مورد ارزيابي مي باشد. ارزيابي اين فاكتور بصورت كمي انجام گردیده که سه فاکتور اصلی ایمنی[6]، آلودگی[7] و تولید[8] در محاسبه آن تاثیر گذار می باشند.

[1] Risk Base Inspection (RBI)

[2] Likelihood of Failure

[3] Loss of Containment

[4] Effectiveness of the Inspection Program

[5] Consequence of Failure

[6] Safety

[7] Pollution

[8] Production

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir