دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:سنجش فعاليت‌هاي پيشبردي بر آگاهي از برند

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل  اينتر برند[1]

 

در اين روش نرخ تنزيلي[2] كه از طريق تركيب معيارهاي با وزن‌هاي متفاوت  كه فرض مي‌گردد قدرت برند را مشخص مي‌كنند محاسبه شده  و سپس درآمدهاي متفرقه[3] در اين نرخ تنزيل ضرب شده و ارزش ويژه برند را مشخص مي‌كنند.  به طور كلي روش اينتر برند شامل پنج گام بشرح زير مي‌باشد :

 

 • بخش بندي
 • تحليل مالي
 • تحليل تقاضا
 • تحليل قدرت برند
 • محاسبه ارزش خالص فعلي

 

در ابتدا يك ميانگين وزني از درآمدهاي متفرقه گذشته قبل از بهره و ماليات در طي سه سال گذشته ( درآمد قبل از بهره و ماليات مربوط به محصولات فاقد برند  و غير مرتبط با شخصيت برند كسر مي‌گردد.) غالبا عامل وزني براي سال جاري عدد 3 سال گذشته عدد 2 و دو سال گذشته عدد 1 مي‌باشد. سپس صرفه سرمايه و ماليات كسر مي‌شود و درآمدهاي متفرقه محاسبه مي‌شود . همچنين بايد توجه داشت كه در اين روش :

 

 • يك محصول فاقد برند تقاضاي ثابت كمتري نسبت به محصول داراي برند دارد.
 • محصول داراي برند را نسبت به محصول فاقد آن مي‌توان با قيمت بالاتري به فروش رساند.
 • محصول داراي برند مي‌تواند يك ثبات تقاضا و به تبع آن صرفه اقتصادي ايجاد كند.

 

همچنين عواملي كه به عنوان فاكتورهاي معرف قدرت برند در اين روش معرفي شده‌اند عبارت‌اند از : موقعيت برند در بازار ،فعاليت‌هاي انجام شده در گذشته ،برنامه‌هاي آتي ، ریسکبرند . علاوه بر موارد فوق بايد نقش برند در طبقه محصول يا خدمات براي تعيين درصد دريافتي‌هاي نا‌مشهود مربوط به برند بايد اندازه گيري شود.

[1] – Inter Brand

[2] – Discount Rate

[3] – Differential earnings

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir