دسته‌بندی نشده

میزان قيمت بر وفاداري به برند-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

9 آميخته بازاريابي[1]

 

بوردن[2] (1965) ادعا مي‌كند اولين كسي بوده كه از واژه آميخته بازاريابي استفاده كرده است .  وي مي‌افزايد اين واژه توسط کاليتون[3](1948) به او پيشنهاد شده است. وي مدير بازاريابي را همچون يك سرآشپز مي‌داند كه بايد همه فعاليت‌هاي بازاريابي خود را با هم تركيب كند تا بتواند منافع كوتاه مدت و بلند مدت سازمان خود را ارتقا دهد.

مفهوم بازاريابي ابتدايي از طريقي مشابه با نظريه آميخته بازاريابي، بر پايه ايده پارامترهاي عملي در دهه 1930 توسط استکلبرگ[4] بيان شده است. راسموسن[5](1955) چيزي كه به تئوري پارامتر مشهور شد را گسترش داد. او پيشنهاد داد كه چهار عامل  تعيين كننده جهت رقابت و فروش به ترتيب   قيمت، كيفيت، خدمت و تبليغات در نظر گرفته شوند. ميکويتز[6] (1959) اين تئوري را در تئوري مفهوم چرخه عمر محصول به كار گرفت. آميخته بازاريابي اصلي بوردن مجموعه اي از 12 عنصر[7] برنامه ريزي محصول؛ قيمت گذاري، مديريت برند، كانال‌‌هاي توزيع، فروش شخصي، تبليغات، فعاليت‌هاي پيشبردي ، بسته بندي ، نمايش، خدمت، اداره فيزيكي، و بررسي حقيقت بودند. فري[8](1961) پيشنهاد داد كه متغيرهاي بازاريابي بايد به دو بخش تقسيم شوند: 1.عرضه[9](محصول، بسته بندي، برند، قيمت و خدمات) 2.روش‌ها و ابزارها[10] ( كانال‌هاي توزيع، فروش شخصي، تبليغات، فعاليت‌هاي پيشبردي و روابط عمومي ). از طرف ديگر، ليزر و کلي[11](1962) و ليزر، کالي و استديوت[12](1973) سه عنصر آميخته بازاريابي را پيشنهاد دادند 1. آميخته كالا و خدمات[13] 2. آميخته توزيع[14] 3.آميخته ارتباطات[15] .مک کارتي بعدها (1964) ايده بوردن(1964) را تصحيح كرده و آميخته بازاريابي را به عنوان تركيبي از تمام عواملي كه  مدير بازاريابي از آنها  جهت ارضاي بازار هدف استفاده مي‌كند تعريف كرد. او 12عنصر بوردن را به چهار عنصر يا چهار پي با نام هاي محصول، قيمت، فعاليت‌هاي پيشبردي و توزيع گروه بندي نمود.

در دهه 1980 به بعد، تعدادي از محققان پي جديدي در آميخته بازاريابي پيشنهاد دادند. جود[16] (1987) پنجمين پي را پيشنهاد  داد  (مردم[17]). بومز و بيتنر[18](1980) براي به كارگيري مفهوم آميخته بازاريابي در خدمت، 3 پي(شرکا[19]، دليل فيزيکي[20] و فرايند[21]) را به چهار پي  اصلي اضافه نمودند. کاتلر(1986) توان سياسي و شكل‌‌گيري عقيده عمومي را به مفهوم پي‌ها اضافه نمود. بگراتنر[22](1991) مفهوم

[1] – Marketing Mix

[2] – Borden

[3] – Culliton

[4] – Stackelberg

[5] – Rasmussen

[6] – Mickwitz

[7] -product planning; pricing; branding; channels of distribution; personal selling; advertising; promotions; packaging; display; servicing; physical handling; and fact finding and analysis

[8] – Frey

[9] – Offering

[10] – methods and tools

[11] – Lazer and Kelly

[12] – Lazer, Culley and Staudt

[13] – goods and services mix

[14] – distribution mix

[15] – Communication mix

[16] – Judd

[17] -People

[18] – Booms and Bitner

[19]  – participants

[20] – physical evidence

[21] – process

[22] – Baumgartner

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir