دسته‌بندی نشده

مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 -پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

  • روش کمی:

آنالیز کمی ریسک روشی نظام یافته می باشد که انجام آن نیازمند وجود اطلاعاتی درباره طراحی، تاسسیسات، انجام عملیات،قابلیت اعتماد قطعات، فعالیت های انسانی، پیشرفت فیزیکی حوادث، و پیامد های پنهان زیست محیطی و سلامتی ممکن می باشد.

آنالیز کمی ریسک از مدل های منطقی ترسیم کننده ترکیب حوادثی که می توانند باعث وقوع سوانح و حوادث شدید شوند و همچنین مدل های فیزیکی ترسیم کننده نحوه پیشرفت حوادث و انتقال مواد خطرناک به محیط زیست، استفاده می کند. مدل ها به روش احتمالاتی ارزشیابی می شوند تا هر دو دید کمی و کیفی درباره سطح ریسک را ارائه داده و بخش هایی از طراحی، ساخت و عملیات که بیشترین اهمیت را از لحاظ ریسک دارند، مشخص گردند. آنالیز کمی ریسک از لحاظ عمق آنالیز و جمع آوری بسیار جزئی داده ها، از روش آنالیز کیفی تمیز داده می شود. مدل های منطقی آنالیز کمی ریسک عموما از درخت های حوادث و درخت های خطا تشکیل شده اند. درخت های حوادث، حوادث آغازگر و ترکیب از کار افتادگی و عملکرد صحیح سیستم را نشان می دهد، در حالی که درخت های خطا چگونگی وقوع ازکارافتادگی های سیستم که در درخت های حوادث نشان داده شده اند را ترسیم می کنند. این مدل ها آنالیز می شوند تا تخمینی از احتمال هر سلسله حوادث به دست آید. نتایجی که با استفاده از این روش بدست آمده اند عموما به صورت اعداد ریسک نشان داده می شوند (مثلا، هزینه در سال)[10]

بر اساس استاندارد API 581، سيستم RBI اين تاثيرات را به چهار دسته پايه اي از ریسکتقسيم مي كند .

  • حوادث آتش گير، كه مي توانند به دو طريق خسارت وارد كنند، تشعشع حرارتي و انفجار ناشی از فشار بیش از حد. بیشتر خسارت های ناشی از تاثیرات حرارتی، در منطقه نزدیک به محل وقوع حادثه اتفاق مي افتند اما تاثيرات موج انفجار مي تواند باعث خسارت در فواصل دورتر از مراكز موج نيز گردند .
  • نشت مواد سمي ، اين گونه حوادث فقط هنگامي مدنظر قرار مي گيرند كه داراي تاثيرات ناگوار و شديدي بر روي پرسنل باشند. بر خلاف حوادث اتش سوزي ، نشت مواد سمي نياز به وقوع واقعه ديگري ( مانند اشتعال درمورد مواد آتش گير) ندارند تا منجر به حوادث ناگوار شوند .
  • ریسکهاي زيست محيطي ، يك مولفه مهم در محاسبه ریسکنهايي يك واحد فرايندي مي باشد . سيستم RBI فقط بر روي ریسکهاي شديد متمركز مي شود و تاثيرات مزمن ناشي از انتشار سطح پايين را در نظر نمي گيرد . خسارت هاي زيست محيطي مي تواند ناشي از رها شدن حجم زيادي مواد باشد ، اما فقط ریسکزيست محيطي ناشي از رها شدن مقدار زيادي مايعات هيدروكربني در خارج از مرزها فيزيكي واحد در نظر گرفته مي شود .
  • خسارت مالي ناشي از توقف در توليد، كه ممكن است گاهي اوقات بيشتر از هزينه هاي خسارت به تجهيزات و محيط زيست باشند ، لذا بايستي در سيستم RBI آنها را نيز مدنظر قرار داد . هزينه هاي تعويض يك دستگاه ( ناشي از تخريب در اثر اتش سوزي ) در مقايسه با زيان هاي تجاري ناشي از توقف يك واحد حياتي براي يك دوره زماني بلند مدت ميتواند بسيار ناچيز باشد .

فرايند آناليز با استخراج داده هاي مورد نياز ( فرآيندي ، تجهيزات و … ) RBI آغاز مي شود . در مرحله بعد سناريوهاي مختلفي توسعه مي يابند تا نشان دهند كه چگونه نشتي ها ممكن است اتفاق بيفتند و چگونه مي توانند به سمت وقايع ناگوار پيش روند. در محاسبات كمي RBI ، يكي از چهار فاكتور تعريف كننده سناريوها در يك سناريوهاي نشت ، اندازه حفره اي است كه بر روي تجهيزات ايجاد مي شود . از انجايي كه رابطه يك به يك بين اندازه حفره و سناريوها برقرا است ، اين واژه ممكن است به جاي هم به كار برده شوند.

براي هر سناريو، هر چهار  دسته ریسک( در صورت نياز ) به صورت جداگانه محاسبه مي شوند . سپس ریسکهر يك از تجهيزات ، از مجموع مولفه هاي ریسکمحاسبه شده براي هر سناريو ( اندازه حفره ) به دست مي آيد.[10]

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir