دسته‌بندی نشده

سنجش خصوصيات فردي و بهره وري كارشناسان فني دهياريها- پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

4 اثربخشي[1]

يک سازمان به منظور تحقق هدف ويژه‌اي ايجاد شده است. بنابراين جاي تعجب نيست که حصول هدف بطور وسيعي به عنوان معيار سنجش اثربخشي، مورد استفاده واقع شود. «رويکرد نيل به هدف»[2] چنين اظهار مي‌دارد که اثربخشي سازماني بايد بر حسب ميزان تحقق اهداف آن، نه وسايل يا امکانات (فرآيندها) بکار گرفته شده براي دستيابي به اهداف، سنجيده شود (رابينز، 1376، ص81).

اثربخشي عبارات از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده است به بيان ديگر اثربخشي نشان مي‌دهد که با چه ميزان از تلاشهاي انجام شده نتايج مورد نظر حاصل شده است. در حالي که نحوة استفاده و بهره‌برداري از منابع براي نيل به نتايج، مربوط به کارآيي مي‌شود. در واقع اثربخشي مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضايت انساني از تلاشهاي انجام شده، و کارآيي مرتبط با بهره‌برداري صحيح از منابع است. ملاحظه مي‌شود که کارآيي جنبة کمي دارد، ولي اثربخشي جنبة کيفي دارد.

با شناخت اينکه چه چيز بهره‌وري نيست، مي‌توانيم بگوئيم که چه چيزي بهره‌وري هست.

اثربخشي (انجام کارهاي درست)+ کارايي (انجام درست کارها)= بهره‌وري

بهره‌وري، نه تنها اين است که با انجام درست کارها به حداکثر کارآيي دست يابيم بلکه اين نيز هست که با «انجام کارهاي درست» به حداکثر اثربخشي برسيم، بنابراين لازم است از رابطة بين نهاده و ستاده فراتر برويم تا بتوانيم عوامل تعيين کنندة بهبود بهره‌وري را درک کنيم (شيرواني و صمدي،1378 ، ص 70).

«معني کلمة بهره‌وري در زبان ژاپني عبارت است از «نگرش و بينش قلبي» از نظر ژاپنيها، احساس نياز و تلاش براي دستيابي به بهره‌وري بالاتر ، نگرشي ذهني است که به اقدامي عملي منجر مي‌شود و نتيجة آن، بهبود محسوس و مزاياي آشکار براي همگان است. بهره‌وري مترادف با کيفيت است. راجع به افرادي که با مهارتهاي خود روحية گروهي، کارآيي، غرور در کار و مشتري‌گرايي و به کمک ماشين‌آلات و نظامها بر ارزش فرآيند کار مي‌افزايند  (شيرواني و صمدي، 1378، ص 70).

[1] – Effectiveness

[2] – Goal – Attainment Approach

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir