دانلود پايان نامه مديريت:شناسایی سيستم پاداش و بهره وري كارشناسان فني

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

سنجش بهره وري از طريق ارزش افزوده[1]

هرچه توليد بيشتر باشد، امکان بهبود زندگي مردم، بهره مندي از شرايط مادي، فرهنگي و اجتماعي بهتر و امکانات زيربنايي و دفاعي بيشتر و موثرتر فراهم مي شود. توليد بيشتر امکان سرمايه گذاري و ظرفيت سازي براي توليد بازهم بيشتر ايجاد کرده، درنتيجه زندگي مادي، اجتماعي و فرهنگي بهتر براي نسل آينده را امکان پذير مي سازد. از اين رو، کشورها در تلاش انـــد با تدوين و اجراي برنامه هاي درست و خردمندانه، توليدات خود را ارتقا و وضع زندگي مادي و معنوي خود را بهبود بخشند. با افزايش بهره وري توان پرداخت دستمزدهاي بالا براي شرکتها ايجاد شده و بازدهي سرمايه را افزايش مي دهد که اين هر دو، عوامل اصلي ايجاد ثروت ملي محسوب مي شوند. به نظر اقتصاددانان افزايش بهره وري بهترين اهرم براي افزايش بهبود استانداردهاي زندگي و مقابله با تورم است. تجربه نشان داده است که افزايش بهره وري کل مي تواند به کاهش قيمتها منجر شود. افزايش بهره وري به مفهوم کاهش قيمت تمام شده، افزايش کيفيت و برآوردن بهتر خواسته هاي مشتري است. با ابزارکاهش قيمتها و افزايش کيفيت مي توان سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص داده و در يک بازار رقابتي از رقبا سبقت گرفت (احدي‌نيا،1384 ، ص 48).

داشتن سهم بيشتر بازار به مفهوم افزايش سود بوده و آن نيز به افزايش درآمد کارکنان و بالارفتن قدرت خريد آنها و درنهايت افزايش استاندارد زندگي آنها منجر مي شود. از ديدگاه سيستمي با گسترش اين تفکر در سطح کل يک اقتصاد ملي، مي توان نتيجه گرفت که افزايش بهره وري ملي به بالارفتن قدرت خريد مردم، رونق اقتصادي، افزايش درآمد ملي، کاهش تورم و همچنين افزايش اشتغال در درازمدت منجر خواهدشد. چرا که با بهبود وضعيت اقتصادي، منابع لازم براي سرمايه گذاري هاي جديد تامين و توسعه فعاليتهــــا به نوبه خود به اشتغال زايي منجر مي شود. به عبارتي افزايش بهره وري به توسعه فرصتهاي شغلي براي افراد منجر مي گردد. بد نيست نگاهي به مفهوم بهره وري از ديدگـــــاه کوهئي گوشي موسس مرکز بهره وري ژاپن بيندازيم. کوهئي گوشي موسس مرکز بهره وري ژاپن بر روي کارت تبريکـي که براي دوستانش مي فرستدمي نويسد: بهره وري هدفي  است که ازطريق بهسازي مستمر تجهيزات مادي و نيروي انساني قابل حصول است (ايمايي،1379، ص 286). اين جمله ساده و درعين حال پرمعني، روشن ترين تعريفي است که واقعيت بهره وري را نشان مي دهد، زيرا در بهره وري پيشرفت روحي و رواني انسانها به اندازه مواد و تجهيـــــزات موردتوجه قرار مي گيرد. به علاوه، تجربه نشان مي دهد که جديدترين تکنيک ها و يافته هاي مهندسي و مديريتي تنها زماني موثر واقع مي شوند که فضاي کاري آنقدر مناسب باشد که کارکنان بتوانند ضمن سازگاري و تطابق خود با اين تکنيک ها، همگام با مديريت درجهت افزايش بهره وري تلاش کنند. درنتيجه روشن است که اولين گام در افزايش بهره وري جلب همکاري و حمايت کارگران از تلاشهايي است که به اين منظور انجام مي شود. بنابراين، پيش ازآنکه شرکتها براي افزايش بهره وري خود بهترين شعار را انتخاب کنند، لازم است که کارگران ضمن آشنايي کامل با بهره وري از اين موضوع حمايت کنند، چرا کـــــه بهره وري مزايايي دوجانبه براي آنها دارد. کارگران شرکتهاي ژاپني که برنامه هاي افزايش بهره وري آنها با موفقيت روبرو بوده است اظهار مي دارند که آنها اين نکته مهم را کشف کردند که مي توانند با مديريت همکاري کنند. در اين شرايط آنها اصل جدايي بين کارگران و مديريت را کنار گذاشتند و به اين موقعيت رسيدند که همکاري با مديريت لزوماً به استثمار آنها منجر نخواهدشد و مي توان ضمن همکاري با مديريت، منافع شرکت را زياد و از اين طريق سود خود را نيز افزايش دهند. کوهئي گوشي که زماني مدير سازماندهي مرکز بهره وري ژاپن بوده و تا به حال هم با آن سازمان رابطه خود را قطع نکرده است در سال 1980 گفت: 25 سال پيش ما جنبش بهره وري را با اين عقيده که هدف نهايي و غايي آن بايد افزايش سطح رفاه و آسايش

[1] Value Added

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

Author: