دانلود پایان نامه بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی میزان اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد زمینه مناسبی را برای ایجاد انگیزه و تسهیل تحقق اهداف سازمان فراهم می‌کند و به کمک آن می‌توان رابطه ساعت کار فرد را با میزان کار انجام شده بررسی و اندازه‌گیری کرد.

همچنین ارزیابی وسیله بسیار مؤثری در اتقاء فردی و شغلی کارکنان به حساب می‌آید و براساس آن می‌توان توزیع مشاغل و تفویض اختیارات را براساس شایستگی کارکنان جامه عمل پوشانید. به زعم پیتر دراکر قوت‌ها باید بیش از ضعف‌ها مورد تأکید واقع شوند. ارزیابی عملکرد علاوه بر فراهم کردن بازخور اطلاعاتی، کارکردهای دیگری را نیز در سازمان انجام می‌دهد. به طور کلی ارزیابی عملکرد اهداف زیر را دنبال می‌کند:

1.ایجاد مبنا و معیارهای صحیح برای برنامه‌ریزی جا‌به‌جایی‌های افقی و عمودی کارکنان، به منظور تطبیق هر چه بهتر شرایط فکری، روحی و جسمی کارکنان با مشاغلشان و همکارانشان (سپردن کار به کاردان و ایجاد تناسب شخصیتی و شغلی)

2.توسعه اثربخشی کارکنان: کمک به کارمند برای تشخیص نقاط قوت و ضعف خود و مطلع کردن او از اینکه چه عملکردی از او انتظار می‌رود، منجر به درک بهتر او از نقش خود و احتمالاً اثربخشی بر روی شغلش می‌شود. دادن بازخور به کارمند، عملکرد  خوب را تقویت و عملکرد ضعیف را تضعیف می‌کند.

3.تشخیص نیازهای آموزشی و پرورشی کارکنان: تشخیص نیازهای آموزشی و پرورشی کارمندان به منظور آماده کردن آنان برای مواجهه با چالش ها در ابتدای استخدام و بعد از آن، الزامی است.

4.کمک به طراحی برنامه‌های آموزشی و پرورشی: تشخیص مهارت‌هایی که لازم است توسعه داده شود به ایجاد    برنامه‌های پرورشی و آموزشی مناسب کمک خواهد کرد.

5.برطرف کردن بیگانگی نسبت به کار: مشورت کردن با کارکنان سوء برداشت‌هایی که ممکن است منجر به بیگانگی در کار شود را برطرف می‌کند. ارزیابی عملکرد همچنین به کارکنان کمک می‌کند که هنجارها و ارزش‌های سازمان را باور کنند و با آن خو بگیرند.

6.توسعه روابط درون فردی: فرد می‌تواند نسبت به شناخت بهتر خود از منظر دیگران اطلاع یابد.

7.بهبود ارتباطات: ارزیابی عملکرد به عنوان یک مکانیزم برای ارتباط بین رؤسا و زیردستان، عمل می‌کند(قنبری،1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف تحقیق

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های تحقیق

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.