دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد :شناسایی ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسايي ميزان اثربخشي و کارامدي کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

. مقدمه

در اين تحقيق كه داراي دو بخش نظري و تجربي است در بخش نظري از روش اسنادي و كتابخانه اي و در بخش تجربي از روش پيمايش استفاده شده است. پيمايش عام ترين روش تحقيق در علوم انسانی است. روشي است براي گردآوري داده ها كه در آن از گروه هاي معيني از افراد خواسته مي شود به تعدادي پرسش مشخص پاسخ دهند. اين پاسخ ها مجموعه اطلاعات تحقيق را تشكيل مي دهند پاسخ افراد را استخراج و کد گذاری کرده و سپس نتايج حاصل از آن را براي آزمودن تبيين­هاي تصديق شده يا نظريه­ها مورد استفاده قرار مي­دهند.پيامد پيمايش براي محقق دسته اي از پاسخ هاست كه غالباً گزينه هاي ثابت پرسش ها هستند و از مجموع آنها مي توان براي سنجش خصوصيات و نگرش گروه هاي اجتماعي معين استفاده نمود. (بيكر، 1385، 98)

روش علمی یا روش تحقیق فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعینی است که مراحل عمده روش علمی به شرح ذیل است:

پی بردن به مساله موضوع تحقیق، جستجوی پیشینه، جمع آوری اطلاعات،آزمون فرضیات،پذیرش یا رد فرضیات، نتیجه گیری(سرمد،1383)

3-2.روش تحقیق

روش هر پژوهش به اعتقادات نظری خاص محقق و شیوه نگرش او به واقعیات اجتماعی همراه با مقتضیات خاص هر موضوع متکی است.

نظر به اينكه هدف اصلي از انجام اين تحقیق شناسایی تاثير ارزيابي عملكرد بر بهسازي نيروي انساني است،تحقیق حاضر از نظر هدف يك پژوهش كاربردي است.  وروش تحقیق در این تحقیق توصیفی -پیمایشی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف تحقیق

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های تحقیق

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزيابي عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثير دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir