دسته‌بندی نشده

تعیین احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

  • روش کیفی:

این روش به داده های ورودی بر پایه اطلاعات توصیفی، قضاوت مهندسی و تجربه به عنوان اساس آنالیز احتمال و پیامد ازکارافتادگی احتیاج دارد. ورودی ها اغلب به جای مقادیر مجزا و جداگانه، بصورت محدوده ای از داده ها می باشند. نتایج نوعا بصورت عبارات کیفی مانند زیاد، متوسط و کم خواهند بود، ولیکن مقادیر عددی نیز ممکن است به هر کدام از این رده بندی ها نسبت داده شود. مزیت این نوع از آنالیز در امکان تکمیل ارزیابی ریسک تحت شرایط نبود داده های کمی می باشد. دقت نتایج حاصل از آنالیز کیفی، بستگی به سابقه تجربی و مهارت شخصی آنالیز کننده دارد.[6]

مباني آناليز ریسکبه روش كيفي همانند روش نيمه كمي است، ولي در اين روش به جزئيات كمتري جهت آناليز ریسکنياز مي باشد و فرآيند آناليز ریسکمي تواند در مدت زمان بسياركوتاه تري نسبت به روش كمي انجام گيرد. با اينكه دقت نتايج به دست آمده در اين روش كمتر از دقت نتايج روش كمي انجام گيرد. با اينكه دقت نتايج به دست آمده در اين روش كمتر از دقت نتايج روش كمي است، وليكن از آن مي توان براي اولويت بندي برنامه بازرسي استفاده كرد.

آناليز كيفي بر اساس استاندارد API 581 مي تواند در هر يك از سطوح زير انجام شود:

الف-يك واحد عملياتي : مثلاً كل يك پالايشگاه

ب- يك منطقه اصلي و يا قسمت عملكردي از واحد عملياتي : مثلاً واحد تقطير در خلا يك پالايشگاه

پ-يك سيستم ( قسمت اصلي دستگاه و تجهيزات جانبي آن) : مثلاً يك كوره اتمسفري شامل مبدل پيش گرم كننده و پمپ هاي تغذيه

واژه ‹‹ واحد ›› ممكن است در هر كدام از سطوح فوق به كار رود. روش كمي به ميزان زيادي تحت تاثير مقدار تجهيزاتي است كه در واحد مورد نظر قرار گرفته اند. بايستي توجه داشت كه در بررسي هاي مقايسه اي بايد تعداد تجهيزات واحدهايي كه با هم مقايسه مي شوند برابر باشد. آناليز كيفي مي تواند بر اساس ‹‹ دستورالعمل ›› ارائه شده در پيوست A استاندارد API 581 انجام گيرد كه در آن يك سري از جداول به كاربر كمك كرده تا ریسکرا محاسبه نمايد . اين جداول بدين منظور طراحي شده اند كه يك پالايشگاه معمولي بتواند در مدت كوتاهي مورد ارزيابي قرار گيرد .

آناليز كيفي RBI  شامل سه مرحله اصلي است :

الف- ارزيابي اوليه واحدهاي موجود در يك سايت به منظور انتخاب سطح آناليز مورد نياز و تعيين فوايد آناليز دقيق تر ( مانند آناليز كمي و يا تكنين هاي ديگر ) ;

ب- درجه بندي ميزان ریسکواحدها و تعيين موقعيت آنها بر روي ماتريس ریسک;

پ- تعيين نواحي بحراني تر كه ممكن است نيازمند توجه بيشتري در برنامه بازرسي باشند .

در آناليز كيفي ابتدا فاكتوري كه نشان دهنده احتمال وقوع از كارافتادگي است مشخص شده ، سپس فاكتوري براي پيامدهاي وقوع از كارافتادگي مشخص مي شود; آنگاه با تركيب دو فاكتور فوق موقعيت واحد مورد نظر در ماتريس ریسکتعيين شده و ریسکواحد رتبه بندي مي شود. قبل از انجام مراحل جزئي تر آناليز كيفي RBI ، كاربر مي تواند يك ارزيابي اوليه ساده انجام دهد تا ریسکنسبي بين واحدها را تعيين كند .

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir