دسته‌بندی نشده

تاثیر ساختار سازماني و بهره وري كارشناسان فني دهياريها-دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

– سازمان و سيستمها:

رعايت اصول شناخته شده (وحدت فرماندهي، واگذاري مسئوليت‌، نظارت و کنترل، تقسيم کار، ايجاد هماهنگي، جلوگيري از تداخل و…) از ضروريات اداره هر سازماني است. هر سازماني نياز دارد فعالانه عمل کند و به سوي هدفهاي خود پيش رود و در ضمن تداوم سرويس دهي و بازنگري ساختاري خويش را در انطباق با هدفهاي جديد حفظ کند. از دلايل بهره‌وري اندک در بسيار از سازمانها و بنگاهها مقاومت و انعطاف‌ناپذيري آنهاست. اين گونه سازمانها از پيش بيني و جوابگويي به تغييرات بازار عاجزند و تواناييها و استعدادهاي نيروي کار، تکنولوژي جديد و ساير عوامل خارجي و محيطي را ناديده مي‌گيرند در اين سازمانها ارتباطات افقي و عمومي ضعيف است، بوروکراسي حکومت مي‌کند و تصميم‌گيري باکندي صورت مي‌گيرد. هيچ نظامي و سيستمي ولو آنکه بسيار خوب طراحي شده باشد در تمام شرايط مفيد و کارآمد نيست تحرک و انعطاف‌ بايد در طراحي سيستم منظور گردد تا حداکثر بهره‌وري به دست آيد (خاکي، 1386، ص 45).

– روشهاي کار: جابجائي و جانشيني نيروي انساني، ابزاري که به کار گرفته مي‌شود محلهائي که براي توليد انتخاب مي‌شود، موادي که به کار مي‌رود، و ماشينهائي که نصب و به کار گرفته مي‌شود، همه روشهاي کار هستند روشهاي کار با تحليل سيستماتيک روشهاي موجود، حذف کارهاي غيرضروري و انجام کارهاي ضروري‌تر و مؤثرتر با کوشش کمتر و هزينه کمتر است (خاکي، 1386، ص 45).

– روشهاي مديريت: مديريت مسئول ادغام و استفاده مؤثر از تمامي منابع در بنگاه تحت کنترل خويش مي‌باشد. سودمندي مديريت مربوط به آن است که چه وقت، کجا و چگونه و براي چه کسي چه شيوه‌اي از توليد به کار رود. شيوه مديريت و عملکرد آنها در طراحي سازماني و تشکيلاتي، سياستهاي نيروي انساني، ايجاد مشاغل، برنامه‌ريزي علمي و نظارت، سيستمهاي تعميراتي و خريد، هزينه‌هاي سرمايه‌اي (جاري و ثابت)، منابع سرمايه‌اي، نظام بودجه‌اي، و تکنيکهاي کنترل هزينه همگي در حيطه شيوه مديريت قرار دارند که از عوامل مهم بهره‌وري در بنگاه‌ها محسوب مي‌گردند (خاکي، 1386، ص 45).

2-2-12-2 عوامل خارجي بهره‌وري بنگاه

عوامل خارجي شامل عواملي نظير سياستهاي دولت، مکانيزم‌هاي نهادي و بنياني، شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي، محيط کسب و کار دسترسي به امکانات مالي، برق، آب، حمل و نقل، ارتباطات و مواد اوليه است تمام اين عوامل در بهره‌وري بنگاهها تأثير دارند اما بنگاهها قادر به کنترل آنها نيستند اين عوامل بايد شناخته شده و توسط مديريت بنگاه در برنامه‌هاي بهره‌وري منظور گردند. بهره‌وري عمدتاً مشخص کننده درآمد حقيقي، تورم و رفاه مردم است و کوشش سياستمداران برآن است که دلايل واقعي رشد يا کاهش بهره‌وري را کشف کنند عوامل خارجي مؤثر در بهره‌وري بنگاه در سه گروه: اصلاحات ساختاري، منابع طبيعي، و دولت و عوامل زيربنائي قابل تقسيم بندي است (خاکي، 1386، ص 46).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir