دسته‌بندی نشده

تاثير محصول بر كيفيت ادراك شده از برند-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

 • ارتباط با مشتري

 

اما بازاريابي محصول همان چهار ركن آميخته بازاريابي را در بر‌مي‌گيرد . به عبارت بهتر در بازاريابي محصول يك محصول يا خدمات از طريق روش‌ها ، مسيرها و وسايل گوناگون مرتبط و دسته‌بندي شده در چهار ركن محصول ، قيمت ، فعاليت‌هاي پيشبردي و توزيع به بازار هدف معرفي مي‌گردد . ( اسرار نام و نشان سازي )

همچنين مي‌توان تفاوت‌هاي ميان برند و محصول را بصورت زير دسته‌بندي نمود :‌

 • عدم امكان تقليد برند توسط رقبا در مقابل سادگي و امكان پذير بودن تقليد محصول .
 • پايداري و دوام برند در حاليكه محصول بعد از مدتي از مد مي‌افتد .
 • انتخاب محصول توسط مشتريان به جهت كاري است كه آن محصول انجام مي‌دهد و يا نيازي كه مرتفع مي‌سازد . اما انتخاب برند به منظور تداعي‌ها و احساسي است كه وي از برند دارد .

 

موضوع ديگري كه در ارتباط با برند اهميت داشته و در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است ، ارزش برند براي شركت مي‌باشد . نام و نشان تجاري يك دارايي با ارزش براي بنگاه تلقي مي‌شود كه مي‌تواند بر ارزش محصولات نهايي بيافزايد  و از اين طريق براي سهامداران ارزش بوجود آورد . همچنين مي‌تواند باعث ايجاد انگيزه همكاري در نخبگان و بوجود آوردن شرايط همكاري بين آنها و شركت گردد . برند قدرتمند مشخص مي‌كند كه مشتريان بايد چه انتظاري از شركت داشته باشند. (اشميت 2010)در مورد كاربردهاي كه يك برند مي‌تواند براي مصرف كننده داشته باشد كاپفرر (1997،29) دسته بندي انجام داده است كه در جدول ذيل نمايش داده شده است . در اين دسته بندي سه گروه كاركرد اصلي تحت عناوين فني و مرتبط با موجوديت برند ( شامل 2 كاركرد اول جدول ) ، كاهش ریسکادراك شده ( 3 كاركرد بعدي )، و جنبه خوشي و لذت از يك برند ( 3 كاركرد آخر ) تعريف شده است . همچنين وي بر نقش برند‌ها در يك كاركرد اقتصادي در ذهن مشتريان تاكيد مي‌كند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

تاثير محصول بر كيفيت ادراك شده از برند-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

 • ارتباط با مشتري

 

اما بازاريابي محصول همان چهار ركن آميخته بازاريابي را در بر‌مي‌گيرد . به عبارت بهتر در بازاريابي محصول يك محصول يا خدمات از طريق روش‌ها ، مسيرها و وسايل گوناگون مرتبط و دسته‌بندي شده در چهار ركن محصول ، قيمت ، فعاليت‌هاي پيشبردي و توزيع به بازار هدف معرفي مي‌گردد . ( اسرار نام و نشان سازي )

همچنين مي‌توان تفاوت‌هاي ميان برند و محصول را بصورت زير دسته‌بندي نمود :‌

 • عدم امكان تقليد برند توسط رقبا در مقابل سادگي و امكان پذير بودن تقليد محصول .
 • پايداري و دوام برند در حاليكه محصول بعد از مدتي از مد مي‌افتد .
 • انتخاب محصول توسط مشتريان به جهت كاري است كه آن محصول انجام مي‌دهد و يا نيازي كه مرتفع مي‌سازد . اما انتخاب برند به منظور تداعي‌ها و احساسي است كه وي از برند دارد .

 

موضوع ديگري كه در ارتباط با برند اهميت داشته و در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است ، ارزش برند براي شركت مي‌باشد . نام و نشان تجاري يك دارايي با ارزش براي بنگاه تلقي مي‌شود كه مي‌تواند بر ارزش محصولات نهايي بيافزايد  و از اين طريق براي سهامداران ارزش بوجود آورد . همچنين مي‌تواند باعث ايجاد انگيزه همكاري در نخبگان و بوجود آوردن شرايط همكاري بين آنها و شركت گردد . برند قدرتمند مشخص مي‌كند كه مشتريان بايد چه انتظاري از شركت داشته باشند. (اشميت 2010)در مورد كاربردهاي كه يك برند مي‌تواند براي مصرف كننده داشته باشد كاپفرر (1997،29) دسته بندي انجام داده است كه در جدول ذيل نمايش داده شده است . در اين دسته بندي سه گروه كاركرد اصلي تحت عناوين فني و مرتبط با موجوديت برند ( شامل 2 كاركرد اول جدول ) ، كاهش ریسکادراك شده ( 3 كاركرد بعدي )، و جنبه خوشي و لذت از يك برند ( 3 كاركرد آخر ) تعريف شده است . همچنين وي بر نقش برند‌ها در يك كاركرد اقتصادي در ذهن مشتريان تاكيد مي‌كند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir