دسته‌بندی نشده

تاثير قيمت بر وفاداري به برند-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

– تكنيك‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها

 

3-11-1- تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي

 

در تجزيه و تحليل با كمك آمار توصيفي ، پژوهشگر داده‌هاي جمع‌آوري شده را با استفاده از شاخص‌هاي آمار توصيفي خلاصه و طبقه‌بندي مي‌نمايد و سپس با استفاده از نمودار آنها را نمايش مي‌دهد. و سرانجام با استفاده از شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي آنها را خلاصه مي‌نمايد. در اين پژوهش تجزيه و تحليل داده‌هاي جمعيت شناسي پاسخ‌گويان به پرسشنامه ( نمونه آماري ) از لحاظ جنسيت ، شغل ، سطح تحصيلات ، سابقه فعاليت با نرم‌افزارهاي مالي و اداري  بر اساس تجزيه و تحليل توصيفي صورت گرفته و نمودارهاي دايره‌اي هر كدام ترسيم شده است.

 

3-11-2- تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطي

 

در تجزيه و تحليل داده‌ها با بهره‌گيري از آمار استنباطي هميشه نظر بر تعميم نتايج حاصل از مطالعه يك گروه كوچك‌تر تحت عنوان نمونه به گروه بزرگ‌تر يعني جامعه آماري مي‌باشد. آمار استنباطي معمولا براي تخمين ويژگي‌هاي جامعه از  روي نمونه آماري تصادفي و نيز جهت آزمون فرضيه‌ها با استفاده از آزمون‌هاي معني‌دار بودن آماري ، به منظور تشخيص واقعي بودن و يا تصادفي بودن تفاوت‌هاي مشاهده شده بين گروه‌ها يا متغيرها ، بكار مي‌رود. در پژوهش حاضر براي بررسي فرضيه‌ها و آزمون‌ها آنها ، همچنين تحليل عاملي پرسشنامه و آزمون نيكوي برازش مدل از روش مدل‌سازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم‌افزار AMOS بهره گرفته شده است.

 

3-11-3 -مدل سازي معدلات ساختاري[1]

 

يك تكنيك تحليل چند متغيره بسيار كلي و نيرومند از خانواده ريگرسيون چند متغيره و به بيان دقيق‌تر بسط “بسط مدل خطي كلي[2]  ”  است. اين تكنيك به پژوهشگر اجازه مي‌دهد مجموعه‌اي از معادلات رگرسيون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل يابي معادله ساختاري يك رويكرد جامع براي آزمون فرضيه‌هايي درباره روابط متغيرهاي مشاهده شده و مكنون است كه گاه تحليل كووريانس و  يا مدل يابي علي نيز ناميده مي‌شود. اما اصطلاح  غالب همان مدل‌يابي معدلات ساختاري يا به اختصار SEM مي‌باشد. (هومن،1384)

يكي از قوي‌ترين و كاربردي‌ترين روش‌هاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي ، تجزيه و تحليل چند متغيره است. زيرا اينگونه موضوعات ذاتاً چند متغيره بوده و نمي‌توان آنها را به شيوه دو متغيره كه در هربار تنها يك متغير وابسته و مستقل منظور مي‌شوند ، حل نمود.

در پژوهش حاضر چهار عامل آميخته بازاريابي بعنوان متغيرهاي پنهان بيروني منظور مي‌شوند. همچنين سه بعد مدل آكر ( آگاهي و تداعي‌هاي برند ، كيفيت ادراك شده ، وفاداري به برند ) به عنوان متغير پنهان دروني و در نهايت ارزش ويژه برند نيز به عنوان متغير پنهان دروني در نظر گرفته مي‌شوند. هريك از اين عوامل به كمك متغيرهاي مشهود كه همان سوالات پرسشنامه مي‌باشند اندازه‌گيري مي‌شوند.

[1] – Structural Equation Modeling

[2] – general linear model (GLM)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir