دسته‌بندی نشده

بررسی و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 

جدول3-1 پايايي پرسشنامه تحقيق (ضريب آلفاي کرانباخ) ……………………………………………………….105

جدول 4-1  فراواني پاسخ دهندگان شاخص جنس ………………………………………………………………… 113

جدول 4-2  فراواني پاسخ دهندگان شاخص سن …………………………………………………………………… 115

جدول 4-3  فراواني پاسخ دهندگان شاخص مقطع تحصيلي ……………………………………………………..116

جدول 4-4 شاخص هاي آماري متغير خصوصيات فردي …………………………………………………………117

جدول 4-5  شاخص هاي آماري متغير ساختار سازماني …………………………………………………………..118

جدول 4-6- شاخص هاي آماري متغير سبك مديريت …………………………………………………………….119

جدول 4-7  شاخص هاي آماري متغير سيستم پاداش……………………………………………………………….120

جدول 4-8 شاخص هاي آماري متغير بهره وري………………………………………………………………………121

جدول 4-9 خلاصه شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) متغير هاي تحقيق…………………..122

جدول 4-10 نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنف…………………………………………………………………….123

جدول 4-11 ميزان رابطه متغير خصوصيات فردي و بهره وري ………………………………………………….124

جدول 4-12-  رگرسيون متغير خصوصيات فردي و بهره وري………………………………………………….124

جدول 4-13 ميزان رابطه متغير ساختار سازماني بر بهره وري ……………………………………………………126

جدول 4-14  رگرسيون متغير ساختار سازماني و بهره وري……………………………………………………….127

جدول 4-15 ميزان رابطه متغير سبك مديريت بر بهره وري……………………………………………………….128

جدول 4-16  رگرسيون متغير سبك مديريت و بهره وري………………………………………………………….129

جدول 4-17 ميزان رابطه متغير سيستم پاداش بر بهره وري ……………………………………………………….130

جدول 4-18  رگرسيون متغير سيستم پاداش و بهره وري …………………………………………………………131

جدول 4-19 ميزان رابطه چهار متغير مستقل بر بهره وري …………………………………………………………132

جدول 4-20  رگرسيون چهار متغير مستقل بر بهره وري ………………………………………………………….133

جدول 4-21 عوامل موثر بر بهره وري ……………………………………………………………………………………134


عنوان                                                                                                شماره صفحه

 

نمودار1-1 مدل مفهومي تحقيق………………………………………………………………………………………………..14

نمودار4-1 شاخص جنس …………………………………………………………………………………………………….114

نمودار4-2  شاخص سن ………………………………………………………………………………………………………115

نمودار4-3  شاخص مقطع تحصيلي ……………………………………………………………………………………….116

نمودار4-4 هيستوگرام توزيع  متغير خصوصيات فردي ……………………………………………………………..117

نمودار4-5 هيستوگرام توزيع متغير ساختار سازماني …………………………………………………………………118

نمودار4-6  هيستوگرام توزيع متغير سبك مديريت …………………………………………………………………..119

نمودار4-7 هيستوگرام توزيع متغير سيستم پاداش……………………………………………………………………..120

نمودار4-8 هيستوگرام توزيع متغير بهره وري……………………………………………………………………………121

 

 

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 

شکل 2-1 استراتژيهاي بهبود بهره‌وري …………………………………………………………………………………… 35

شكل2-2 چرخه PDCA………………………………………………………………………………………………………….35

شکل 2-3 فرهنگ بهره‌وري و ويژگيهاي نيروي کار …………………………………………………………………..81

 

 

عنوان                                                                                                شماره صفحه

پيوستها ……………………………………………………………………………………………………………………………….142

فهرست منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………..  148

فهرست منابع انگليسي ………………………………………………………………………………………………………… 152

چكيده انگليسي  ………………………………………………………………………………………………………………  154

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir