دسته‌بندی نشده

ارزيابي کارايي کانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزيابي کارايي کانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

چکیده                                    1

فصل اول:

1-1 مقدمه                                       3

1-2 بيان مسئله                                                                               4

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق                                                             6

1-4 اهداف اساسي تحقيق                                                                  7

1-5 سوالات تحقيق                                                                          8

1-6 نوع و روش تحقيق                                                                    8

1-7 روش گردآوري اطلاعات                                                            9

1-8 قلمرو تحقيق                                                                           9

1-9 تعريف واژگان كليدي                                                                9

فصل دوم

2-1 مباني نظري و پژوهشي                                                               12

2-1-1 تعريف توزيع و كانالهاي توزيع                                                  13

2-1-2 اهميت و كاركردهاي كانالهاي توزيع                                           15

2-1-3 الزامات و نيازمنديهاي كانالهاي توزيع                                         16

2-1-4 انواع كانالهاي توزيع                                                               20

2-1-5 ساختار كانال توزيع محصولات مصرفي                                       21

2-1-6 ساختار كانال توزيع محصولات صنعتي                                        23

2-1-7 طراحي كانال توزيع                                                               24

2-1-8 مراحل طراحي كانالهاي توزيع                                                   25

2-1-9 سازمان كانال توزيع                                                               27

2-1-10 شبكه توزيع عمده فروشي                                                     29

2-1-11 توزيع كالا از طريق شبكه شركت‌هاي پخش                                30

2-1-12 شبكه هاي توزيع مستقل                                                       32

2-1-13 جريانهاي شبكه توزيع                                                          34

2-1-14 انتخاب كانال توزيع با استفاده از تحليل پوششي داده ها                  36

2-1-15 تصميم گيري با معيارهاي چندگانه                                           37

2-1-16 تعريف تحليل پوششي داده ها                                                38

2-1-17 مدل هاي تحليل پوششي داده ها                                             39

2-1-18 تحليل پوششي داده ها و محاسبه كارايي                                    41

2-1-19 نتايج حاصل از به كارگيري ارزيابي به روش تحليل پوششي داده ها    44

2-1-20 اركان تصميم گيري انتخاب كانال توزيع در تحليل پوششي داده ها      45

2-2 مروري بر مطالعات انجام شده                                                      46

2-2-1 مطالعات انجام شده داخلي                                                      46

2-2-2 مطالعات انجام شده خارجي                                                    52

 

فصل سوم

3-1 مقدمه                                                                                  57

3-2 نوع پژوهش                                                                           57

3-3 جامعه و نمونه آماري                                                                58

3-4 روش گردآوري داده ها                                                             59

3-5 متغيرهاي تحقيق                                                                     61

3-6 انتخاب مدل مناسب جهت اندازه گيري كارايي                                63

 

فصل چهارم

4-1 مقدمه                                                                                  67

4-2 مدل تحليل پوششي داده ها                                                        68

4-3 مدل ارزيابي                                                                          70

4-3-1 بررسي نتايج                                                                       70

4-3-2 بررسي نتايج با مدل CCR-O                                                 73

4-3-3 بررسي نتايج با مدل BCC-O                                                 75

4-4 مقايسه نتايج نمرات كارايي در مدل هاي BCC و CCR                    77

 

فصل پنجم

5-1 مقدمه                                                                                 81

5-2 خلاصه پژوهش                                                                     82

5-3 نتايج پژوهشي و بحث                                                             84

5-4 محدوديت هاي پژوهش                                                            84

5-4-1 محدوديت هاي در اختيار محقق                                               86

5-4-2 محدوديت هاي خارج از اختيار محقق                                        86

5-5 مقايسه نتايج تحقيق با مطالعات قبلي                                             86

5-6 دستاوردهاي كاربردي (علمي) پژوهشي                                          88

5-7 پيشنهادات                                                                             89

5-8 پيشنهاداتي براي تحقيقات بعدي                                                   90

منابع                                    92

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي تحقيق

برای بسیاری از شرکت‌ها، سیستم توزیع یک تصمیم اساسی برای ایجاد یک کسب و کار موفق است. سیستم توزیع برای عملکرد کارآمد و سودآوری شرکت فوق‌العاده مهم است. حال با توجه به وجود انواع کانال‌های توزيع سعی در بررسی و ارزيابي كارايي آن‌ها و انتخاب كانال توزيع كارا در شرکت کرانه تجارت بین‌الملل جهت افزايش ميزان فروش و سهم بازار نمودیم. برای این منظور شاخصه‌ای مهم جهت ارزيابي كارايي کانال‌های توزيع انتخاب سپس جهت مقايسه آن‌ها از روش تحليل پوششي داده‌ها ( DEA ) استفاده خواهد شد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir