دسته‌بندی نشده

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب پايان نامه

 

عنوان                              شماره صفحه

چكيده …………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..2

 

فصل اول : كليات

1-1 بيان مساله ………………………………………………………………………………………….4

پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………….5

ضرورت انجام …………………………………………………………………………………………..8

هدف مطالعه ……………………………………………………………………………………………..8

1-4-1  هدف آرماني …………………………………………………………………………………8

1-4-2  اهداف ويژه ………………………………………………………………………………….8

1-5 هدف كاربري …………………………………………………………………………………….8

1-6 سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………..9

1-7 فرضيه ………………………………………………………………………………………………9

1-8 تعاريف و مفاهيم ………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم: آشنايي با فرآيند توليد

2-1 آشنايي با محدوده تحت مطالعه …………………………………………………………..18

2-2 تاريخچه صنعت پتروشيمي در ايران  ……………………………………………………18

 

 

 

عنوان                                شماره صفحه

2-3 آشنايي با شركت پليمر آريا ساسول …………………………………………………..19

2-4 شرح فرايند واحد الفين …………………………………………………………………..20

2-5 بخش دي اتانايزر …………………………………………………………………………..24

2-5-1 جداسازي برش هاي دوكربنه ………………………………………………………24

2-5-2 هيدروژناسيون استيلن ………………………………………………………………..25

2-5-3 احيا كاتاليست ………………………………………………………………………….26

 

فصل سوم : مواد و روش ها ( روش كار و تحقيق )

3-1 انواع تكنيك هاي بازرسي بر ميناي ریسک……………………………………….29

3-1-1 روش كيفي ……………………………………………………………………………..30

3-1-1-1 رتبه بندي واحدها بر اساس ریسکبالقوه …………………………………31

3-1-1-2 احتمال وقوع از كارافتادگي ……………………………………………………32

3-1-1-3 پيامدهاي وقوع از كار افتادگي ………………………………………………..33

3-1-1-4 نتايح …………………………………………………………………………………..37

3-1-1-5 تعيين نواحي بحراني كه نيازمند توجه بيشتري در حين بازرسي

 مي باشند ………………………………………………………………………………………….37

3-1-2 روش كمي ……………………………………………………………………………..38

3-1-2-1 محاسبه پيامدهاي ازكارافتادگي ………………………………………………40

3-1-2-1-1 تخمين سرعت خروج سيال ……………………………………………….40

3-1-2-1-2 پيش بيني رفتار نشتي ………………………………………………………..40

3.-1-2-1-2-1 تاثيرات اشتغال زا ………………………………………………………..40

3-1-2-1-2-2 تاثيرات سميت …………………………………………………………….41

 

 

 

عنوان                                شماره صفحه

3-1-2-1-2-3 تاثيرات زيست محيطي ……………………………………………………41

3-1-2-1-2-4 تاثيرات خسارت مالي ناشي از توقف توليد ………………………..42

3-1-2-1-3 كاربرد مدل هاي تاثير براي تخمين پيامدها …………………………….42

3-1-2-2 مروري بر احتمال وقوع از كار افتادگي ……………………………………..43

3-1-2-3 محاسبه ریسک……………………………………………………………………..43

3-1-3 روش نيمه كمي ………………………………………………………………………..44

3-1-3-1 آناليز پيامد ……………………………………………………………………………45

3-1-3-2 آناليز احتمال …………………………………………………………………………48

3-1-3-3 آناليز ریسک…………………………………………………………………………49

3-2 دليل ارائه متدلوژي بكاررفته در اين تحقيق ………………………………………..49

3-3 ارائه (روش كار ) متدلوژي بازرسي بر مبناي ریسکبكارگرفته شده

در صنعت مورد مطالعه ………………………………………………………………………….50

3-3-1 فلوچارت معرفي روش بكارگرفته شده جهت مديريت بازرسي بر

 مبناي ریسک………………………………………………………………………………………50

3-3-2 عناصر كليدي برنامه مديريت بازرسي بر مبناي ریسکو مراحل

 انجام آن ……………………………………………………………………………………………51

3-3-2-1 مرحله اول : تشكيل تيم RBI………………………………………………….52

3-3-2-1-1 تعيين مسئوليت ها ……………………………………………………………..53

3-3-2-1-2 آموزش و تائيد صلاحيت پرسنل براي اجراي RBI…………………56

3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوري داده هاي مورد نياز در سيستم

ارزيابي ریسک…………………………………………………………………………………..57

3-3-2-2-1 منابع داده هاي خاص سايت( واحدهاي توليدي ) …………………59

 

 

 

عنوان                                شماره صفحه

3-3-2-3 مرحله سوم : فرايند تعيين ریسکتجهيزات …………………………………60

3-3-2-3-1 پيامد وقوع از كار افتادگي ……………………………………………………60

3-3-2-3-1-1 فاكتور پيامد ايمني (Csaf)………………………………………………61

3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)………………………………………………………….61

3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)………………………………………………………61

3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سيال (Fi)……………………………………………………….62

3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سيال (Fis)…………………………………………….62

3-3-2-3-1-2 فاكتور پيامد آلودگي (Cpol)…………………………………………..63

3-3-2-3-1-3 فاكتور پيامد توليد (Cprod)…………………………………………..64

3-3-2-3-1-3-1 فاكتور تعمير (Frep)…………………………………………………64

3-3-2-3-1-3-2 فاكتور قابليت كاركرد (Fop)……………………………………..65

3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازكارافتادگي………………………………………………….65

3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ميزان

 ریسک(Risk Ranking)………………………………………………………………….75

3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ………………………………….76

3-3-2-5-1 حداكثر فاصله زماني بازرسي (چه زماني بازرسي انجام پذيرد)….77

3-3-2-5-2 روش هاي بازرسي (چگونه بازرسي انجام پذيرد)…………………..78

3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسي ( چك ليست ) / ارزيابي تفصيلي …….79

3-3-2-6 مرحله ششم : مديريت و كاهش ریسک……………………………………79

3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزيابي مجدد …………………………………………………..80

 

 


 

عنوان                                شماره صفحه

فصل چهارم:نحوه پياده سازي مدل پيشنهاديRIB بر روي واحد مورد مطالعه (درام 406)

مرحله اول : تشكيل تيم RBI……………………………………………………………………82

مرحله دوم : جمع آوري اطلاعات و داده ها ……………………………………………….82

مرحله سوم : تعين ریسکتجهيزات ………………………………………………………….85

مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ریسکآنها ………………………………86

مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ………………………………………………….86

مرحله ششم : مديريت كاهش ریسک……………………………………………………….87

مرحله هفتم : ارزيابي مجدد ……………………………………………………………………88

 

فصل پنجم: نتايج تحقيق

5-1 نتيجه گيري از متدلوژي ارائه شده …………………………………………………….91

 

فصل ششم: تفسير نتايج

6-1 جمع بندي و تفسير كلي نتايج …………………………………………………………120

6-2 پيشنهادات …………………………………………………………………………………..123

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir