ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه-دانلود پایان نامه ارشد

 ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه-دانلود پایان نامه ارشد دسته‌بندی نشده

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب پایان نامه

 

عنوان                              شماره صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..2

 

فصل اول : کلیات

1-1 بیان مساله ………………………………………………………………………………………….4

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………….5

ضرورت انجام …………………………………………………………………………………………..8

هدف مطالعه ……………………………………………………………………………………………..8

1-4-1  هدف آرمانی …………………………………………………………………………………8

1-4-2  اهداف ویژه ………………………………………………………………………………….8

1-5 هدف کاربری …………………………………………………………………………………….8

1-6 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………..9

1-7 فرضیه ………………………………………………………………………………………………9

1-8 تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم: آشنایی با فرآیند تولید

2-1 آشنایی با محدوده تحت مطالعه …………………………………………………………..18

2-2 تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران  ……………………………………………………18

 

 

 

عنوان                                شماره صفحه

2-3 آشنایی با شرکت پلیمر آریا ساسول …………………………………………………..19

2-4 شرح فرایند واحد الفین …………………………………………………………………..20

2-5 بخش دی اتانایزر …………………………………………………………………………..24

2-5-1 جداسازی برش های دوکربنه ………………………………………………………24

2-5-2 هیدروژناسیون استیلن ………………………………………………………………..25

2-5-3 احیا کاتالیست ………………………………………………………………………….26

 

فصل سوم : مواد و روش ها ( روش کار و تحقیق )

3-1 انواع تکنیک های بازرسی بر مینای ریسک……………………………………….29

3-1-1 روش کیفی ……………………………………………………………………………..30

3-1-1-1 رتبه بندی واحدها بر اساس ریسکبالقوه …………………………………31

3-1-1-2 احتمال وقوع از کارافتادگی ……………………………………………………32

3-1-1-3 پیامدهای وقوع از کار افتادگی ………………………………………………..33

3-1-1-4 نتایح …………………………………………………………………………………..37

3-1-1-5 تعیین نواحی بحرانی که نیازمند توجه بیشتری در حین بازرسی

 می باشند ………………………………………………………………………………………….37

3-1-2 روش کمی ……………………………………………………………………………..38

3-1-2-1 محاسبه پیامدهای ازکارافتادگی ………………………………………………40

3-1-2-1-1 تخمین سرعت خروج سیال ……………………………………………….40

3-1-2-1-2 پیش بینی رفتار نشتی ………………………………………………………..40

3.-1-2-1-2-1 تاثیرات اشتغال زا ………………………………………………………..40

3-1-2-1-2-2 تاثیرات سمیت …………………………………………………………….41

 

 

 

عنوان                                شماره صفحه

3-1-2-1-2-3 تاثیرات زیست محیطی ……………………………………………………41

3-1-2-1-2-4 تاثیرات خسارت مالی ناشی از توقف تولید ………………………..42

3-1-2-1-3 کاربرد مدل های تاثیر برای تخمین پیامدها …………………………….42

3-1-2-2 مروری بر احتمال وقوع از کار افتادگی ……………………………………..43

3-1-2-3 محاسبه ریسک……………………………………………………………………..43

3-1-3 روش نیمه کمی ………………………………………………………………………..44

3-1-3-1 آنالیز پیامد ……………………………………………………………………………45

3-1-3-2 آنالیز احتمال …………………………………………………………………………48

3-1-3-3 آنالیز ریسک…………………………………………………………………………49

3-2 دلیل ارائه متدلوژی بکاررفته در این تحقیق ………………………………………..49

3-3 ارائه (روش کار ) متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسکبکارگرفته شده

در صنعت مورد مطالعه ………………………………………………………………………….50

3-3-1 فلوچارت معرفی روش بکارگرفته شده جهت مدیریت بازرسی بر

 مبنای ریسک………………………………………………………………………………………50

3-3-2 عناصر کلیدی برنامه مدیریت بازرسی بر مبنای ریسکو مراحل

 انجام آن ……………………………………………………………………………………………51

3-3-2-1 مرحله اول : تشکیل تیم RBI………………………………………………….52

3-3-2-1-1 تعیین مسئولیت ها ……………………………………………………………..53

3-3-2-1-2 آموزش و تائید صلاحیت پرسنل برای اجرای RBI…………………56

3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوری داده های مورد نیاز در سیستم

ارزیابی ریسک…………………………………………………………………………………..57

3-3-2-2-1 منابع داده های خاص سایت( واحدهای تولیدی ) …………………59

 

 

 

عنوان                                شماره صفحه

3-3-2-3 مرحله سوم : فرایند تعیین ریسکتجهیزات …………………………………60

3-3-2-3-1 پیامد وقوع از کار افتادگی ……………………………………………………60

3-3-2-3-1-1 فاکتور پیامد ایمنی (Csaf)………………………………………………61

3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)………………………………………………………….61

3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)………………………………………………………61

3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سیال (Fi)……………………………………………………….62

3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سیال (Fis)…………………………………………….62

3-3-2-3-1-2 فاکتور پیامد آلودگی (Cpol)…………………………………………..63

3-3-2-3-1-3 فاکتور پیامد تولید (Cprod)…………………………………………..64

3-3-2-3-1-3-1 فاکتور تعمیر (Frep)…………………………………………………64

3-3-2-3-1-3-2 فاکتور قابلیت کارکرد (Fop)……………………………………..65

3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازکارافتادگی………………………………………………….65

3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس میزان

 ریسک(Risk Ranking)………………………………………………………………….75

3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ………………………………….76

3-3-2-5-1 حداکثر فاصله زمانی بازرسی (چه زمانی بازرسی انجام پذیرد)….77

3-3-2-5-2 روش های بازرسی (چگونه بازرسی انجام پذیرد)…………………..78

3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسی ( چک لیست ) / ارزیابی تفصیلی …….79

3-3-2-6 مرحله ششم : مدیریت و کاهش ریسک……………………………………79

3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزیابی مجدد …………………………………………………..80

 

 


 

عنوان                                شماره صفحه

فصل چهارم:نحوه پیاده سازی مدل پیشنهادیRIB بر روی واحد مورد مطالعه (درام 406)

مرحله اول : تشکیل تیم RBI……………………………………………………………………82

مرحله دوم : جمع آوری اطلاعات و داده ها ……………………………………………….82

مرحله سوم : تعین ریسکتجهیزات ………………………………………………………….85

مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس ریسکآنها ………………………………86

مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ………………………………………………….86

مرحله ششم : مدیریت کاهش ریسک……………………………………………………….87

مرحله هفتم : ارزیابی مجدد ……………………………………………………………………88

 

فصل پنجم: نتایج تحقیق

5-1 نتیجه گیری از متدلوژی ارائه شده …………………………………………………….91

 

فصل ششم: تفسیر نتایج

6-1 جمع بندی و تفسیر کلی نتایج …………………………………………………………120

6-2 پیشنهادات …………………………………………………………………………………..123

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.