دسته‌بندی نشده

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي و مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

3-6 روش اجراي تحقيق

تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كاربردي است، در تحقيق هاي كاربردي هدف تحقيق در جهت رشد و بهتر كردن يك محصول يا روال يك فعاليت و خلاصه آزمودن مفاهيم نظري و مجرد) ذهني (و موقعيت هاي واقعي و زنده است ( نادري و نراقي، ١٣٦٩ ص 4و 33) كه از طريق بررسي و تحقيق و توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا موضوع حاصل مي گردد. روش اين تحقيق از نظر زمان پيمايشي و از نظر هدف توصيفي است، در تحقيقهاي توصيفي به معني اخص آن، محقق الزاماً در پي كشف و توضيح روابط، همبستگي ها و احتمالا آزمودن فرض ها و پيش بيني رويدادها نيست، بلكه توجه بيشتر در جهت توصيف كردن و گزارش نويسي از موقعيت ها و وقايع بر اساس اطلاعاتي است كه صرفًا جنبه وصفي دارد (همان منبع،٧٠) در اين تحقيق نيز سعي شده تا آنچه كه هست بدون هيچ گونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش شود.

3-7 روش و ابزار گردآوري اطلاعات

روش علمي مؤثرترين شيوه براي يافتن حقايق است، تحقيق علمي امري نظامدار، منطقي و تجربي بوده و داده ها را خلاصه مي كند و قابليت تكرارپذيري و انتقا ل پذيري دارد (هومن، ١٣٧١ص ١٥-13). الگوي كار در اين تحقيق استفاده از روش علمي در علوم رفتاري است كه معمولا اينگونه تحقيق ها بر اساس يك مورد يا چند مورد از مراحل زير انجام مي شود:

– تحقيق كتابخانه اي؛

– استفاده از پرسشنامه؛

– انجام مصاحبه؛

و مراجعه به اسناد و مدارك است.

با توجه به جامعه ي آماري تحقيق و نظر به اينكه تماس با آزمودني ها كه اساس جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه است وقت گير بود، بدين خاطر در اين تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است زيرا در مقايسه با مصاحبه، پرسشنامه در اغلب شرايط علمي تر و آسانتر و امكان مطالعه نمونه هاي بزرگ تر را به محقق ميدهد و از سوي ديگر پاسخگويان به سوءالات تقريبًا شرايط يكساني را در موقع تكميل پرسشنامه خواهند داشت.

در اين تحقيق پاره اي از اطلاعات دموگرافيك شامل: سن ,جنس,سابقه خدمت,میزان تحصیلات, در پرسشنامه ذكر گرديده كه بدون در نظر گرفتن نام و نام خانوادگي تكميل كننده آن مي باشد.

پرسشنامه تحقيق از نظر نوع اطلاعات داراي سؤالات چارچوبي و همچنين سؤالات نگرشي و واكنشي است، پرسشنامه از نظر شكل بيان سؤالات بصورت منظم و بسته است و نكات زير در افزايش اعتبار پرسشنامه در نظر گرفته شده است:

١ – ذكر مقدمه رسا و واضح كه هدف بررسي در آن روشن شده است.

٢ – طرح سوءالات عاري از هر گونه ابهام.

٣-  جلوگيري از طرح سوءالات بلند و وقت گير.

٤-  عدم كاربرد واژه ها و اصطلاحات نامفهوم و نا مأنوس

همچنين پرسشنامه از جهت طرح سؤالات بگونه اي طراحي شده است كه پاسخ سؤالات داده شده و از عدم تكميل آن جلوگيري بعمل آيد. و با توجه به استفاده از طيف ليكرت در پاسخ به گزينه ها و استفاده از شيوه ي درجه بندي سعي شده تا موارد ذكر شده تقويت گرديده و علت اصلي اين انتخاب نيز بدين خاطر بوده كه پاسخگويان به سؤالات براي اظهار نظر درباره ی يك جواب فقط به پاسخ بلي يا خير محدود نشده و امكان پاسخ و اظهار نظر بيشتري داشته باشند كه اين امر بر دقت سنجش مي افزايد و ثانياً پاسخگويان در اينجا نظر خود را ارائه مي دهند و نه عقيده ی ديگران را (رفيع پور، ١٣٧٩ص ٢٤٣).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعيت فرهنگ سازماني در شركت هاي ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir