دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

3-6 روش اجرای تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است، در تحقیق های کاربردی هدف تحقیق در جهت رشد و بهتر کردن یک محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد) ذهنی (و موقعیت های واقعی و زنده است ( نادری و نراقی، ١٣۶٩ ص 4و 33) که از طریق بررسی و تحقیق و توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع حاصل می گردد. روش این تحقیق از نظر زمان پیمایشی و از نظر هدف توصیفی است، در تحقیقهای توصیفی به معنی اخص آن، محقق الزاماً در پی کشف و توضیح روابط، همبستگی ها و احتمالا آزمودن فرض ها و پیش بینی رویدادها نیست، بلکه توجه بیشتر در جهت توصیف کردن و گزارش نویسی از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطلاعاتی است که صرفًا جنبه وصفی دارد (همان منبع،٧٠) در این تحقیق نیز سعی شده تا آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش شود.

3-7 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش علمی مؤثرترین شیوه برای یافتن حقایق است، تحقیق علمی امری نظامدار، منطقی و تجربی بوده و داده ها را خلاصه می کند و قابلیت تکرارپذیری و انتقا ل پذیری دارد (هومن، ١٣٧١ص ١۵-13). الگوی کار در این تحقیق استفاده از روش علمی در علوم رفتاری است که معمولا اینگونه تحقیق ها بر اساس یک مورد یا چند مورد از مراحل زیر انجام می شود:

– تحقیق کتابخانه ای؛

– استفاده از پرسشنامه؛

– انجام مصاحبه؛

و مراجعه به اسناد و مدارک است.

با توجه به جامعه ی آماری تحقیق و نظر به اینکه تماس با آزمودنی ها که اساس جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه است وقت گیر بود، بدین خاطر در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است زیرا در مقایسه با مصاحبه، پرسشنامه در اغلب شرایط علمی تر و آسانتر و امکان مطالعه نمونه های بزرگ تر را به محقق میدهد و از سوی دیگر پاسخگویان به سوءالات تقریبًا شرایط یکسانی را در موقع تکمیل پرسشنامه خواهند داشت.

در این تحقیق پاره ای از اطلاعات دموگرافیک شامل: سن ,جنس,سابقه خدمت,میزان تحصیلات, در پرسشنامه ذکر گردیده که بدون در نظر گرفتن نام و نام خانوادگی تکمیل کننده آن می باشد.

پرسشنامه تحقیق از نظر نوع اطلاعات دارای سؤالات چارچوبی و همچنین سؤالات نگرشی و واکنشی است، پرسشنامه از نظر شکل بیان سؤالات بصورت منظم و بسته است و نکات زیر در افزایش اعتبار پرسشنامه در نظر گرفته شده است:

١ – ذکر مقدمه رسا و واضح که هدف بررسی در آن روشن شده است.

٢ – طرح سوءالات عاری از هر گونه ابهام.

٣-  جلوگیری از طرح سوءالات بلند و وقت گیر.

۴-  عدم کاربرد واژه ها و اصطلاحات نامفهوم و نا مأنوس

همچنین پرسشنامه از جهت طرح سؤالات بگونه ای طراحی شده است که پاسخ سؤالات داده شده و از عدم تکمیل آن جلوگیری بعمل آید. و با توجه به استفاده از طیف لیکرت در پاسخ به گزینه ها و استفاده از شیوه ی درجه بندی سعی شده تا موارد ذکر شده تقویت گردیده و علت اصلی این انتخاب نیز بدین خاطر بوده که پاسخگویان به سؤالات برای اظهار نظر درباره ی یک جواب فقط به پاسخ بلی یا خیر محدود نشده و امکان پاسخ و اظهار نظر بیشتری داشته باشند که این امر بر دقت سنجش می افزاید و ثانیاً پاسخگویان در اینجا نظر خود را ارائه می دهند و نه عقیده ی دیگران را (رفیع پور، ١٣٧٩ص ٢۴٣).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.