دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت گرایش منابع انسانی:ارائه عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف سازمان :

حالت مطلوب اموري است که سازمان در تلاش به دست اوردن انهاست

1-11-2 تعريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات :

انگيزه :

از ديدگاه دريانوردان يعني ايجاد احساسي تعلق و دلبستگي به كار و ماندگاري در شغل دريانوردي

دريانوردان :

منظور به مجموعه اي از افراد اطلاق مي شود كه در رده هاي مختلف افسري و ملواني بر روي     كشتي هاي اقيانوس پيما شركت ملي نفتكش فعاليت دارند .

كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما :

به كشتي هاي شركت ملي نفتكش كه در آبهاي آزاد و بين كشورهاي مختلف تحت قوانين بين المللي تردد مي كنند اطلاق مي شود.

(اين تحقيق کشتيهاي ساحلي و بندري که عمدتا در امر خدمات اشتغال دارند شامل نمي شود)

كارشناس خبره :

به دريانوردي گفته مي شود كه در رده هاي افسر كليدي و ملواني بيش از ده سال سابقه كاري داشته باشد.

و در رده افسري به آخرين درجه افسري واحد خود در كشتي رسيده باشد و داراي حداقل 5 سال سابقه كاري داشته باشد (افسر دوم ـ مهندسي سوم و مهندسي برق و افسر تداركات)

افسران كليدي :

به فرمانده ، سر مهندس و افسر اول و مهندس دوم كه سمت مديريتي در كشتي دارند افسران كليدي مي گويند.

افسر :

به افسر دوم، افسر سوم و مهندس سوم ، مهندس چهارم و  دستيار مهندس و مهندسين برق و تداركات که سمت عملياتي درکشتي دارند افسر اطلاق مي شود .

ملوان :

به خدمه كشتي که زير نظر افسران کشتي فعاليت دارند ملوان مي گويند

تفويض اختيار به كاركنان :

‌    مديريت سازمان بخشي از اختيارات مديريتي خويش را به كاركنان واگذار كند.

مشاركت كاركنان در تصميم گيري :‌

مدير به تنهايي براي سازمان تصميم نمي گيرد بلكه كاركنان نيز در اين امر دخيل بوده و به مدير كمك خواهند کرد .

انسجام گروهي :

همبستگي و يكپارچگي كاركنان در راستاي انجام فعاليت ها

تجهيزات محيط كار :

‌    كليه وسايلي كه كاركنان براي انجام مناسب امور به آنها نياز دارند .

قوانين و مقررات سازماني :‌

كليه دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و اعلاميه هايي كه در سازمان لازم الاجرا هستند

 

شرايط محيط کار:

در اين تحقيق منظور کيفيت زندگي کاري در کشتي شامل( ايمني. سلامت. بهداشت. تغذيه و امکانات رفاهي) ، منابع وتجهيزات مورد نياز محيط کار، وجود و به روز بودن قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مورد نياز شغلي مطابق استانداردهاي لازم در محيط کار است

 

فراهم نمودن امکانات رفاهي:

در اين تحقيق منظوراز تسهيلات رفاهي(وام. خدمات درماني. تعاوني مسکن. امکانات رفاهي اقامتي) ، فراهم کردن امکانات پياده شدن از کشتي وبازديد از بنادرخارجي در سفرهاي دريايي، فراهم نمودن امکانات تفريحي براي اوقات فراغت در کشتي مي باشد.

 

ارتباط سازماني :

در اين تحقيق منظور تعامل بين افراد و مديران (افقي وعمودي) در جهت گردش اطلاعات در کشتي  و سازمان، سهولت ارتباط کارکنان با مديران، در اختيار قرار دادن اطلاعات سازماني مي باشد …

 

استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري :

در اين تحقيق منظور ارتقا بر اساس عملکرد . ارزش قائل شدن بر اساس عملکرد با ارزيابي درست و صحيح عملکرد ومديريت عملکرد مي باشد

 

ايجاد زمينه هايي براي افزايش رضايت شغلي :

در اين تحقيق منظور تناسب اختيارات با حيطه وظايف، شرح وظايف روشن و مدون، عادلانه بودن مواد وتبصرهاي قرار داد في مابين دريانوردان وشرکت، انسجام گروه هاي کاري، ارزيابي دقيق و درست عملکرد و ارتباط آن با حقوق و مزايا مي باشد

 

توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع :     

در اين تحقيق منظور پذيرش وقدرداني از جانب مدير و همکاران، ترويج فرهنگ دريانوردي به منظور ارج گذاري اجتماعي، گسترش فضا وامکانات قدرداني از دريانوردان به مناسبت هاي مختلف        مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir