دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

– ابعاد گرايش به کارآفريني

گرايش به کارآفريني داراي ابعادي است. از نظر بعضي محققان مانند ميلر گرايش به کارآفريني داراي سه بعد- پيشتازي، ريسک پذيري و نوآوري- است. اما از نظر عده اي ديگر گرايش به کارآفريني پنج بعد دارد، که ابعاد استقلال و رقابت جسورانه را  به سه بعد قبلي اضافه مي کنند. اين ابعاد در سبک ها و رويه هاي تصميم گيري اعضاي شرکت نفوذ مي کنند و اغلب براي ارتقاء عملکرد کارآفرينانه شرکت باهم کار مي کنند. در اين قسمت به توضيح هر يک از ابعاد پرداخته مي شود.

·      استقلال

استقلال[1] يکي از ويژگي هاي سيستم اجتماعي است. کلمه استقلال منشأ يوناني دارد و به معني مستقل بودن، آزاد و رها، خود مختاري، خود سازماندهي، و زندگي کردن مطابق قوانين خود است (جيماندن و همکاران[2]،2005).

در سازمان هايي که آزادي عمل به افراد و تيم ها داده مي شود تا خلاقيت خود را اعمال کنند و از ايده هاي خوب و نوآور پشتيباني مي کنند کارآفريني اتفاق مي افتد. استقلال بعد کليدي گرايش به کارآفريني است. همانطور که قبلاً بيان شد استقلال به فعاليت مستقل يک فرد يا تيم در ايجاد يک ايده يا بينش و تلاش براي عملي کردن آن اطلاق مي شود. در زمينه سازماني، به انجام فعاليتها رها از
محدوديت هاي سخت سازماني، استقلال گفته مي شود. ميزان استقلال در شرکت ها با توجه به اندازه و مالکيت يا مديريت شرکت متفاوت است. مثلاً در شرکتي که تصميم گيرنده اصلي مالک يا مدير است، استقلال توسط حقوق مالکيت مورد بررسي قرار مي گيرد.

ميلر در مطالعات خود دريافت که بيشتر شرکت هاي کارآفرين رهبران مستقلي دارند. يعني در شرکت هاي کوچک، سطوح بالاي فعاليت کارآفريني در ارتباط با مديران اجرايي است که داراي اختيارات مرکزي قوي هستند و با آگاهي دادن از تکنولوژي و بازارهاي جديد به عنوان رهبران دانش در شرکت عمل مي کنند.

نکته اي که بايد مد نظر قرار گيرد اين است که فقط با تغيير ساختار سازماني مثل تفويض اختيار يا تخت کردن سلسله مراتب سازماني نمي توان استقلال را در سازمان پرورش داد. شرکت بايد استقلال واقعي را به افراد داده و بازيگران کليدي سازمان را براي اعمال آن تشويق کند. استقلال سازماني توسط يک فرايند دو مرحله اي مشخص مي شود که شامل:

 

1- تعريف پروژه ، که توسط اعضاي مستقل سازمان انجام مي شود.

2- محرک پروژه، که توسط مبارزاني که تلاشهاي استقلال گرايانه را پيگيري مي کنند انجام
مي شود (باور[3]،1970).

[1] – autonomy

[2]-Gemunden   et.al

[3]-Bower

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir