دسته‌بندی نشده

پايان نامه درباره نقش مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي و مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

قسمتی از متن پایان نامه :

7 قلمرو پژوهش :

1-7-1 قلمرو مكاني:

این پژوهش در شهرستان کاشان و در جمع شرکتهای صنعتی (صنایع سنگین) با بیش از 100 نفر پرسنل انجام گردید.

تنها شرکت دولتی , شرکت تولید خودرو سایپا کاشان,  و شرکتهای دنیای مس,هامون نایزه,ایران غلطک,گالوانیزه و فولاد کویر کاشان بعنوان شرکتهای با مالکیت خصوصی در نظر گفته شده است.

1-7-2 قلمرو زماني  :

نيمه دوم سال 1389

 

 

1-8 تعريف واژه ها و اصطلاحات

  • مطالعه تطبيقي

مطالعه تطبيقي يكي از روش‌هاي پژوهش كمي و كيفي است كه در آن دو يا چند متغير يا فرايند همگون كه مي‌توانند نمونه‌ها و موارد محسوس يا نامحسوس باشند، بررسي مي‌شوند؛ با اين هدف كه با توصيف و تبيين اشتراك‌ها و اغلب تفاوت‌ها، بتوان آن پديدارها را شناسايي كرد و به تفسيرها و احتمالا تعميم‌هاي تازه دست يافت.

  • شرکت دولتی :

تعریف شرکت دولتی مطابق با ماده 4 قانون محاسبات عمومی بشرح زیر است :

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‏گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

  • شرکت سهامی خاص :

شرکتى است بازرگانى که تمام سرمايه آن منحصرا توسط موسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامى خاص بايد قبل از نام شرکت يا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قيد شود .

  • فرهنگ سازماني :

فرهنگ سازماني “شيوه ء انجام گرفتن امور در سازمان” را براي كارمندان مشخص مي كند ادراكي است تقريبًا يكسان از سازمان كه در همهء اعضاء وجود دارد و نمايان گر مشخصات معمول و ثابتي است كه يك سازمان را از سازمان ديگر متمايز مي سازد.

به طور کلی ابتكار فردي[1]، ریسکپذيري(خطر پذيري)[2] ،هدايت و رهبري[3]،يكپارچگي[4]،حمايت مديريت[5]، كنترل[6]،هويت[7]،سيستم پاداش[8]،سازش با پديدهء تعارض[9]، الگوي ارتباط[10] شاخص های فرهنگ سازمانی می باشند.

[1]. Risk tolerance

[2]. Integratio n

[3]. Management support

[4]. Control

[5]. Identity

[6]. Reward system

[7]. Conflict tolerance

[8]. Communication pattern

[9].

[10].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعيت فرهنگ سازماني در شركت هاي ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir