دسته‌بندی نشده

پايان نامه درباره تعیین موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

آثار و نتايج مالي

از سوي ”زاس“[1] نيز همين معيارها براي تعيين درجه موفقيت سيستم‏هاي اطلاعاتي معرفي گرديده است (zwass, V. 1992, 54, 746)

خانم و آقاي ”لاودن“ عوامل موثر در موفقيت و شكست سيستم‏هاي اطلاعاتي را به سه دسته تقسيم مي‏نمايند.

1- عوامل فني

2- عوامل مديريتي

3- عوامل سازماني

عوامل فني مسائل نقص فني در طراحي، عدم توانايي در تشخيص نيازهاي كاربران و كابوس نگهداري و بهبود و به طور كلي مسائل مربوط به نرم افزار و تهيه و طراحي آن را شامل مي‏گردد.

عوامل مديريتي و سازمان هم به طور عمده به مسائل انساني و تشكيلاتي سازمانهاي بكارگيرنده سيستم‏هاي اطلاعاتي و مواردي همچون مساله تغيير و مقاومت در برابر آن، نفوذ و احاطه كاربران، فاصله ارتباطي كاربر و راهبر با طرح سيستم، حمايت مديريت و سطح پيچيدگي و مخاطره در اجراي سيستم باز مي‏گردد (Landon, k. & Landon, j, 1991, 25, 318- 319).

”زاس“ عوامل موثر در موفقيت سيستم‏هاي اطلاعاتي را به هفت عامل دسته بندي و تقسيم مي‏نمايد. (Zwass, v. 1992, 748)

1- حمايت مديران

2- تعامل مناسب و كافي بين طراح و كاربر (راهبر) سيستم

3- تطبيق اهداف سيستم با اهداف سازماني

4- مديريت تغيير

5- مديريت صحيح و مناسب بر پروژه توسعه سيستم

6- كاربران و راهبران داراي انگيزه و آموزش ديده

7- كيفيت برتر سيستم.

”موريك و مانيسون“ محدوديتهايي را  كه براي طراحي (MIS) در سازمانها وجود دارند  به دو دسته تقسيم نموده‏اند. (Murdick, R. G & Munson, j. G, 1986, 34, 517)

1- محدوديتهاي داخلي

2- محدوديتهاي خارجي

همانگونه كه در نمودار شماره (1-1) نشان داده شده است محدوديتهاي داخلي يا درون سازماني شامل شش عامل حمايت

[1] . Vladimir zwass

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
  • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir