دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع کارآفريني

با توجه به ميزان فعاليت کارآفريني، جانجا[1] انواع مختلف کارآفريني را به پنج دسته تقسيم مي کند:

الف. کارآفريني اداري[2]: در اين نوع کارآفريني، توسعه توليدات، فرآيندها و شيوه هاي جديد يا توسعه موارد موجود، اولويت بالايي دارد و به عنوان سرمايه گذاري جديد ميان پرسنل فني- علمي و مديران- مجريان محسوب مي شود. مديريت بايد منابع و امکانات را حفظ کند و تکنيسين ها بايد براي عقايد جديد تلاش کنند. فرهنگ براي نوآوري، ارزشي به مراتب بالاتر از شرايط بوروکراسي قائل است.

ب. کارآفريني فرصت گرايانه[3]: اين رويکرد بر ارزيابي و گسترش توسعه نوآوريهاي تکنولوژيکي داخلي و خارجي تأکيد مي کند. وجود يک محصول برتر نشانه يک رويکرد فرصت گرايانه در قبال کارآفريني داخلي است.

ج. کارآفريني اکتسابي[4]: در اين مورد، کارآفريني از طريق اکتساب توانايي هاي فني ديگر
شرکت ها و از طريق همکاري، مشاوره يا انعقاد قرارداد با آن ها صورت مي گيرد تا به تکنولوژي هاي آنان دست يافته شود.

د. کارآفريني پرورشگاهي[5]: اين امر نيازمند ايجاد واحدهاي نيمه مستقل در شرکت هاي موجود براي انديشيدن، آغاز کردن و تقويت شرکت هاي جديد است.با توجه به ريسک بالاي نوآوري در فعاليت هاي تجاري، واحدهاي نيمه مستقل به کارآفريني داخلي کمک مي کنند.

هـ. کارآفريني تقليدي[6]: در اين رويکرد، نوآوري محدود به تقليد يا ايجاد تغييرات ساده در بسته بندي يا طراحي است (پروکوپنکو و پولين،1991).

در ادبيات کارآفريني، به انواع ديگري از کارآفريني اشاره شده است که برخي از اين عناوين عبارتند از: کارآفريني پايدار، کارآفريني اشتراکي، کارآفريني مدني و کارآفريني پاسخگو.

  • کارآفريني پايدار[7]

شرکتها در پهنه جهاني در حال ورود به مرحله جديدي هستند که مسئوليت هاي ترکيبي در مقابل: مردم (اشتغال، سلامتي، آموزش و حقوق بشر)، سود (استمرار درآمدهاي مالي و اقتصادي)، زمين (پاکي محيط و محافظت از منابع) را ضرورتي براي کارآفريني خوب تلقي مي کنند و تغيير از حداکثر سازي ارزش براي سهامداران به حداکثر سازي ارزش براي ذينفعان در حال اتفاق است. حکومت ها، مشتريان، اتحاديه ها و سهامداران به عنوان ذينفعان از شرکت ها مي خواهند که اين مسئوليت ها را در قبال موضوعات اخلاقي-اجتماعي و محيطي به طور گسترده تري به انجام رسانند. عمل به اين مسئوليت هاي ترکيبي در قالب کارآفريني پايدار امکان پذير است.

  • کارآفريني اشتراکي[8]

براي تشريح موقعيتي به کار برده شده است که گروهي از افراد جامعه با يکديگر کار مي کنند، در آغاز بدون وجود سازماني با ساختار رسمي، با هدف ايجاد و پيشرفت ايده ها و فرصت ها براي ايجاد منافع اقتصادي و اجتماعي جامعه، تلاش مي کنند و افراد را به انجام فعاليت هاي کارآفرينانه در جامعه ترغيب مي نمايند.

  • کارآفريني مدني[9]

همانگونه که برخي از سازمان هاي بزرگ تلاش مي کنند از انعطاف پذيري و پاسخگويي سازمان هاي کوچکتر بهره برداري کنند و بعضي مديران را که به شکل کارآفرينانه رفتار مي کنند را مورد تشويق قرار مي دهند، بعضي سازمان هاي بخش عمومي نيز به مديرانشان آزادي عمل مي دهند تا در جهت بهبود سطح خدمات جامعه مدني بکوشند که آن را اصطلاحا کارآفريني مدني مي گويند.(تامپسون و همکاران[10]،2000)

[1]– Janja

[2]– administrative

[3]– opportunistic

[4]– acquisitive

[5]– incubative

[6]– initiative

[7]– sustainable entrepreneurship

[8]– community entrepreneurship

[9]– civic entrepreneurship

[10]– Thompson   et.al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir