دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان کشتي هاي تجاري

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

سيستم پاداش :

به جبران زحمتي كه فرد در سازمان متحمل مي شود ، در ازاي وقت و نيرويي كه او در سازمان به خاطر ميل به اهداف سازمان صرف مي كند ، به تلافي خلاقيت و ابتكارات وي براي يافتن و به كارگيري رويه ها و روش هاي كاري جديدتر و بهتر ، سازمان به فرد پاداش مي دهد پاداشي كه فرد از سازمان دريافت مي دارد يا به خاطر وظايف محول در حد عادي و متعارف است كه در اين صورت حقوق يا دستمزد ناميده مي شود ، يا بخاطر انجام وظايف در سطحي بالاتر از استانداردهاي عادي كاري است كه در اين صورت از پاداش، به عنوان مزايايي فوق العاده و به خاطر كار فوق العاده صحبت مي شود.(سعادت،1386، 253)

سيستم پاداش در سازمان ، هر دو نوع عملكرد را در بر مي گيرد ، و سيستمي است كه براساس موازين و شيوه هاي خاصي ، پاداش هريك از كاركنان متناسب با كارشان به آنها مي دهند سيستم پاداش بايد كارا و اثربخش باشد و به عبارتي ديگر ، تخصيص و اعطاي پاداش در سازمان بايد به گونه اي باشد كه حداكثر بازده را براي سازمان ممكن سازد . به عنوان اولين قدم در اين راستا سيستم بايد طوري طراحي گردد كه اعطاي پاداش مشروط به عملكرد موثر باشد . تنها در اين صورت است كه استفاده از پاداش به عنوان مكانيسمي براي تشويق و ايجاد انگيزه در كاركنان كارساز است. (سعادت ، 1386 ، 253)

حقوق خوب مهم است ولي يك محيط كاري مناسب مهمتر از حقوق است.

معمولاً پول آنقدر كه تصور مي شود يك عامل برانگيزانده نيست اگر حقوق به قدر كافي بالا باشد كه هزينه رهن منزل ، پوشاك كافي ، قرض هاي موجود ، غذايي را كه گاهي بيرون خورده شود تامين كند و علاوه بر اين ها مقدار ديگري نيز براي تعطيلات سالانه باقي بماند افزايش حقوق تاثير زيادي در تقسيم مشاركت كاري ندارد. البته هيچ كس واقعاً قصد ندارد پيشنهاد افزايش حقوق را رد كند ولي درآمد بالا بزودي يك عادت مي شود و امري عادي تلقي مي گردد. (سعادت ، 1386 ، 253)

آنچه كاركنان را تشويق مي كند كه بيشتر تلاش كنند به طور نزديك بستگي به رفاه شخصي و افزايش روابط انساني و نوع كار مورد نظر دارد . محيط كاري خوب ، كار جالب ، و چشم اندازهاي واقعي در مورد تحول شخصي ، كاركنان با صلاحيت را مجذوب مي كند هنگامي كه اين عوامل وجود نداشته باشد كاركنان شروع به ورق زدن آگهي هاي استخدامي مي كند و البته شغلي را حقوق بالاتري داشته انتخاب مي كند . انگيزش اول و مهمتر از همه به عواملي غير از پول بستگي دارد برعكس حقوق بالا في نفسه تضمين نمي كند كه افراد از كارشان لذت ببرند خبر خوب براي مديريت اين است كه بتواند سهم زيادي در افزايش انگيزش در كاركنان داشته باشد ، بدون اينكه اين امر ذره اي هزينه در بر داشته باشد. (گودرزي ، 1384 ، 54)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir