پايان نامه بررسی اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي اجراي طرح هادي روستايي بر زندگي روستائيان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش شناسی تحقیق

براي انتخاب يك روش تحقيق در مطالعات بايد به سه نكته اساسي توجه كرد که عبارتند از اهداف ، ماهيت وامكانات . با توجه به اهداف کاربردی در نظر گرفته شده از روش تحقيق توصيفي- تحليلي استفاده شده است كه جهت ارزيابي وضع موجود از روش توصيفي و جهت تجزيه و تحليل از روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است، بنابراين روش تحقيق از نوع كاربردي بر مبناي روش (توصيفي- تحليل) است.

بدین ترتیب چهارچوب نظری و مفهومی تحقیق و ویژگی­های جغرافیایی و جمعیتی قلمرو تحقیق به روش اسنادی و تعیین تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی از طریق روش میدانی بدست آمده است.  جامعه آماری این پژوهش، روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت می­باشدکه در چهار طبقه روستاهای کوچک، متوسط، بزرگ و روستا – شهر انتخاب شده­اند. حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد مورگان تعداد 387 نفر از روستاییان تعیین شده که به شیوه نمونه­گیری تصادفی – سهمیه­ای در سطح محدوده مورد مطالعه توزیع و تکمیل شده است. در این تحقیق از پرسشنامه و مصاحبه جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شده است . برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از طیف لیکرت استفاده شده است . این طیف از پنج قسمت مساوی از گرایش اصلاً تا خیلی زیاد تشکیل شده است . لازم به ذکر است متغیر وابسته تحقیق حاضر بهبود کیفیت زندگی روستاییان  درابعاد : محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و متغیر مستقل آن اجرا شدن و نشدن طرح هادی روستایی می­باشد

پس از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ها مطمئن شده ایم .  پس از جمع آوری اطلاعات به سازماندهی آنها در نرم افزار SPSS  پرداخته ایم .در این پژوهش به منظو تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های آماری شامل: آزمون­های t، همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون ، آزمون مان ویتنی استفاده شده است. همچنین برای تهیه و ترسیم جداول و نمودار از نرم­افزار Excel و برای ترسیم نقشه­ها از نرم افزارArc GIS استفاده شده است.

 

2-3- تکنیک های تحقیق

تحلیل اطلاعات و داده پردازی در این پژوهش با استفاده از نرم افزار (spss) انجام گرفته شده است و به منظور بررسی تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی مردم روستاهای مورد مطالعه، روش وتکنیکهای به کار گرفته شده در این پژوهش عبارت اند از : آزمون­های t، همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون ، آزمون مان ویتنی .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

  • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

  • ارزیابی اثر بخشی آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
  • ارزیابی اثر بخشی طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های تحقیق

سئوال های این تحقیق با توجه به اهداف آن عبارتند از :

  1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده است ؟
  2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده است ؟
  3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت است ؟

Author: