دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– حاكميت شركتي

حسابداران و اقتصاددانان مالي سال ها است كه متوجه شده اند شركت ها به شيوه هاي گوناگوني از آزادي عمل موجود در قواعد حسابداري براي مديريت سود، استفاده مي كنند. شواهد حاكي از آن است كه مديريت سود رو به افزايش يافته است. براي نمونه، كوهن و همكاران (2005)، دريافتند كه مديريت سود از سال 1997 تا 2002 به تدريج افزايش يافته است. به هر حال، پژوهش هاي متعدي حاكي از آن است كه مديريت سود مي تواند توسط حاكميت شركتي محدود شود.

حاكميت شركتي متشكل از وظايف و فرآيندهايي است كه براي نظارت و تأثيرگذاري بر اقدامات مديريت شركت ايجاد شده است. نقش اين مكانيسم ها، تضمين مطابقت گزارشگري مالي با الزامات گزارشگري و حفظ اعتبار صورت هاي مالي شركت است. به بيان ديگر، حاكميت شركتي عبارت است از فعاليت هاي نظارتي كه توسط هيئت مديران و كميته حسابرسي براي تضمين صحت فرآيند گزارشگري مالي انجام مي شود.

ديدگاه متداوال در مورد حاكميت شركتي در حسابداري و مالي عمدتاً به تئوري نمايندگي تأكيد مي كند.تئوري نمايندگي بيانگر اين است كه سهامداران نياز به حمايت دارند؛ زيرا ممكن است مديريت (نماينده) هميشه به نفع مالكان شركت (مالك) عمل نكند. به بيان ديگر، در اين ديدگاه فرض مي شود مديران به نفع خود عمل مي كنند، حتي اگر به ضرر سهامداران باشد. مكانيسيم هاي مختلف حاكميت شركتي كه براي كاهش مشكلات نمايندگي و عدم تقارن اطلاعات طراحي شده اند، شامل هيات مديران، كميته حسابرسي، حسابرسي داخلي و حسابرسي برون سازماني مي شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir