دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

.تعاريف نظري و عملياتي متغيرها

1-6-1.تعاريف نظري

ارگونومي :مجموعه دانشي است كه از تلفيق علوم زيستي، فيزيولوژي انساني، سيستم‌ها و روش ها، طراحي مشاغل و محيط كار به وجود آمده است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه‌ها و محيط كار را با توجه به در نظر گرفتن توانايي هاي جسماني، فكري و محدوديت‌ها و علائق انسان‌ها، طراحي كند.علم  مطالعه بر روي كار. متناسب كردن كارها ، محل كارها ، ابزار و وسايل براي كارگران وکارکنان (ميستر[1] ،2009).

فرسودگي شغلي: فرويد نبرگر[2] (1979) كسي بود كه اولين بار به اين واژه به معناي امروزي آن اعتبار  بخشيده ، وي  فرسودگي را يك حالت خستگي و تحليل رفتگي مي داند كه از كار سخت و بدون انگيزه و بدون علاقه ناشي مي شود.

ماسلاچ و اسچاوفلي و ليتر 2001[3] فرسودگي را به عنوان يك سندرم روان شناسي[4] با سه بعد مشخص وتعريف مي كند .

خستگي عاطفي: كه شامل استرس ، تهي شدن از عاطفه شخصي و توان بدني
مي باشد .

دگرگوني شخصيت: كه شامل افسردگي ، كناره گيري بيش از اندازه و بي تفاوتي نسبت به كار مي باشد .

   فقدان كار آيي: كه شامل احساس عدم سودمندي ،كار آيي كم و احساس بي كفايتي مي باشد .

نگرش شغلي : افكار مثبت ومنفي ، علاقه  و يا تنفر، اعتقاد به خدمت  ، فداكاري  و راهنمايي، احساس مراقبت ، مهرباني ، قبول تفاوت ها  و تقسيم وظايف  ، احساسات و رفتار کارکنان،معلمان  در برابرشغل خودرا نگرش شغلي مي‌گويند(صمدي ،1385).

نگرش حرفه اي  را مي‌توان رضايت قلبي و التزام عملي نسبت به وظايف تعيين شده براي انسان تعريف کرد. با اين شرط که بدون هرگونه سيستم نظارتي ،

[1] Mister

[2] . Neberger

[3] Maslach & shavfely & liter

[4] Psychology sandroom

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  تحقيق

1-5-1.سوال اصلي:

آياارگونومي محيط كار برفرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعي:

1-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهرشيراز ارتباط  دارد؟

2-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي  معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

3-آيا  ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط دارد؟

4-آيا ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

5-آيا  تفاوت معناداري در ارگونومي محيط کارمعلمان مردوزن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز وجود دارد؟

6- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

7- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

8- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir