پايان نامه با موضوع رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نوآوري[1]

شومپيتر از اولين کساني بود که بر نقش نوآوري در فرايند کارآفريني تأکيد کرد. از نظر او نوآوري قلب کارآفريني است.

نوآوري منعکس کننده تمايل شرکت به درگيري و حمايت از ايده هاي جديد، فرايند هاي خلاق و تازه است که ممکن است منجر به توليد محصولات/خدمات جديد يا فرايند هاي تکنولوژيکي مي شود.

هنگ[2] بيان مي کند: “نوآوري نشانگر تمايل زياد شرکت به دور شدن از تکنولوژي ها يا رويه هاي موجود است.” روش هاي متعددي براي طبقه بندي نوآوري وجود دارد، اما بيشترين تمايز بين نوآوري بازار- محصول و نوآوري تکنولوژيکي است، که مقدمتاً شامل توسعه، مهندسي، تحقيق فرايند و محصول است. و تأکيد روي تخصص فني و دانش صنعت است. تأکيد نوآوري بازار- محصول بر روي تحقيق بازار، طراحي محصول، آگهي و ارتقا است. نوآوري جزء مهمي از گرايش به کارآفريني است و
شيوه هايي که شرکت ها براي به دست آوردن فرصت هاي جديد دنبال مي کنند را انعکاس مي دهد.

نوآوري يکي از اجزاي اصلي استراتژي کارآفرينانه است و وظيفه مديريت و اداره آن کاملاً چالش برانگيز است. ابداعات و ايده هاي جديد بايد پرورش يابند، حتي اگر مزايا و منافع مشخص نيست. به هرحال، در جو تغييرات سريع امروز، توليد به شيوه اي مؤثر، همساني و نوآوري هاي چشمگير مي تواند يک راه مؤثر براي به دست آوردن مزيت رقابتي باشد.

نوآوري مي تواند منبع پيشرفت و رشد بالاي شرکت باشد. مشکل اصلي براي شرکت هايي که در نوآوري سرمايه گذاري مي کنند، هزينه تحقيق و توسعه (R&D) براي شناسايي محصولات يا فرايندهاي جديد است که اگر تلاش ها به نتيجه نرسد، موجب هدر شدن منابع مي شود.

خطر ديگر مرتبط با جو رقابتي است. در شرکتي که يک قابليت جديد نوآوري مي شود يا يک پيشرفت تکنولوژيکي به شکل موفقيت آميز به کار مي رود؛ شرکت هاي ديگر ممکن است نوآوري مشابهي را توسعه دهند يا براي سودآوري بيشتر استفاده ديگري از آن را پيدا کنند.

نهايتا تحقيق و توسعه (R&D) و ديگر تلاش هاي نوآورانه اغلب در طي اولين کسادي اقتصادي کاهش مي يابد. بنابراين در عين حال که نوآوري ابزار مهمي براي سرمايه گذاري شرکت است، دربرگيرنده ريسک هاي عمده نيز هست زيرا سرمايه گذاري در نوآوري ممکن است نتيجه مورد انتظار را در پي نداشته باشد.نوآوري هاي در حال توسعه و اتخاذ نوآوري هاي جديد براي مديران استراتژيک و شرکت هاي کارآفرين مزيت رقابتي ايجاد مي کند و منبع مهمي براي رشد شرکت محسوب مي شود. (دس و لامپکين،2005).

ريچارد، بارنت، داير و چادويک معتقدند که گروه هاي مديريت همگن و متجانس در
شرکت هايي که گرايش به نوآوري دارند، عملکرد بهتري خواهند داشت.اعضاي گروههاي مديريتي همگن ادراکات مشترک و ارتباطات با کيفيت بالا را براي پاسخ به تقاضاي سازمانشان به نوآوري و خلاقيت نشان مي دهند (ريچارد و همکاران[3]،2004).

از نظر وست و فار کسي نوآور است که ذهنيت مثبت نسبت به ايده هاي نو در رابطه با محصولات، خدمات، اداره يا فرآيندهاي تکنولوژيکي دارد.ايده هاي جديد لزوماً

[1]– innovativeness

[2]– Hang

[3]– Richard  et.al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

Author: