دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:سنجش ارگونومي و فرسودگي شغلي معلمان مرد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل كاپنر[1]

در مدل كاپنر (1993) بين تنيدگي ها و آشفتگي هاي رواني رابطه مثبت وجود دارد ،همچنانكه چرنيس نيز بر آن تاكيد كرده است. بين ميزان آشفتگي رواني ، درجات و مقدار مكانيسم هاي مقابله اي دفاعي و بين ميزان آشفتگي رواني و شكست ، رابطه وجود دارد.  رابطه فوق بين آشفتگي رواني و شكست تاييدي بر مدل درماندگي آموخته شده سليگمن[2] (1983) و سندرم تطابق عمومي سلبي[3] (1976) مي باشد.

در اين مدل بين نوع شخصيت ((A  و تنيدگي زاهاي ادراكي بوسيله افراد يك رابطه مثبت وجود دارد و بين نوع شخصيت (A) و حمايت اجتماعي رابطه منفي وجود دارد. يعني افراد با نوع (A) از حمايت اجتماعي كمتري برخوردارند و اثر غير مستقيم تنيدگي ها روي آشفتگي رواني، با اثر مستقيم آن در مدل مقايسه شده است و تاييدي بر اين است كه حمايت اجتماعي به عنوان يك ميانجي و واسطه در تاثير تنيدگي ها بر فرسودگي شغلي عمل مي كند.

نوع شخصيت A

 

شكست

 

آشفتگي رواني             حمايت اجتماعي                     تنيدگي

 

مقابله دفاعي

نمودار(2-2): مدل كاپنر از تنيدگي ، به نقل از( گرگري 1374 )

2-4. رويکرد ساختاري

اين رويکرد به جو اساسا به عنوان ويژگيها و خصوصيات وابسته به يک سازمان توجه دارد. اين ويژگي همواره با سازمان وجود داشته و از ادراک اعضا سازمان مستقل است .رويکرد ساختاري ما را به ارتباط بين هدف و معيارهاي ادراکي جو سازماني هدايت مي کند. گيون[4] اين مساله را مطرح ساخت که جو سازماني، ويژگيهاي سازمان را مورد ملاحظه قرار داده، سپس بر اساس درک صحيحي، هدف و معيارهاي بيروني، بايد ارزشيابي گردد.

پين[5] و پاگ[6] تجزيه و تحليل عمده اي از اجزا ديدگاه ساختاري ارائه نموده اند که بر اين اساس، موقعيتهاي واقعي در شرايط سازماني عامل تعيين کننده نظريات، ارزشها، و ادراکات کارکنان از وقايع سازمان است. بنابراين جوهاي مختلف در ابعاد مختلف ساختار سازماني مانند اندازه سازمان، درجه تمرکز در تصميم گيري، تعداد سطوح سلسله مراتب، ماهيت تکنولوژي مورد استفاده و حوزه اي که قوانين رسمي و خط مش هايي که رفتار فرد را نهي مي کند، ظاهر مي گردد. شکل زير نمايانگر اين مساله است که ساختار سازماني، يک جو سازماني را با خواص مستقل از خودش که اعضا سازمان آنرا دريافت مي کنند، خلق مي نمايد. يعني جو يک آشکارگر هدف در ساختار سازماني است که افراد با آن مواجه گرديده و آنرا درک و دريافت مي نمايند (گمينيان و گودرزي، 52:1381)

[1] Kapner model

[2] Sligman

[3] Salbi

[4] . Guion

[5] . Pugh

[6] . Payne

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  تحقيق

1-5-1.سوال اصلي:

آياارگونومي محيط كار برفرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعي:

1-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهرشيراز ارتباط  دارد؟

2-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي  معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

3-آيا  ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط دارد؟

4-آيا ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

5-آيا  تفاوت معناداري در ارگونومي محيط کارمعلمان مردوزن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز وجود دارد؟

6- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

7- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

8- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir