دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد :شناسایی عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظري و مدل تحليلي تحقيق :

هر مدل مفهومي به عنوان نقطه شروع و مبنايي جهت انجام مطالعات و تحقيقات است به  گونه اي كه متغيرهاي مورد نظر تحقيق و روابط ميان آنها را مشخص مي كند به عبارت ديگر مي توان گفت كه بصورت ايده ال . مدل مفهومي يا همان نقشه ذهني ، يك استراتژي جهت شروع و انجام تحقيق است به گونه اي كه انتظار مي رود در حين اجراي تحقيق ، متغيرها؛ روابط و تعاملات بين آنها مورد بررسي و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعديلاتي در آنها انجام شده و عواملي نيز از آنها كم و يا به آنها اضافه شود.

در ارتباط با موضوع انگيزش نظريه پردازي و پژوهشهاي افرادي چون مزلو ـ پورتر ـ آلدرفر ، هرزبرگ و مك كالند (نظريه هاي محتوايي) و نظريه انتظارهاي وروم ، نظريه عدالت ،آد امز و نظريه هدفهاي لوك (نظريه هاي فرايندي) مطرح شد در ايران درباره عوامل مؤثر بر انگيزش و تأثير آنها بر نيروي انساني تحقيقاتي انجام شده است اين تحقيقات معمولاً به عنوان پانامه هاي تحصيلي دانشگاههاي كشور صورت گرفته اند . تقريبا در تمام تحقيقاتي که در باره انگيزش انجام شده است نشان داده اند که عوامل بهداشتي و انگيزشي و عواملي که کم وبيش مي توان آنها را در اين طبقه بندي قرار داد از عوامل موثر بر بهبود وتقوييت انگيزه کارکنان به شمار مي آيد اما بايد بدانيم که اين عوامل با تغيير جامع اماري ونيز تغيير قلمرو مکاني تحقيق تغيير مي کند .

لذا با توجه به مباني نظري وادبيات انگيزش عوامل موثربر انگيزش دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي اقيانوس پيما عبارتند از:

شرايط محيط كار، فراهم نمودن امكانات رفاهي، ميزان حقوق و دستمزد، کوتاه شدن مدت ماُموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه ، قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت وبهره مندي از مزاياي نقدي وغير نقدي ، کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي، هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي،احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها، رعايت کنوانسيون هاي بين المللي از قبيل کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان، مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني ، ايجاد زمينه هايي براي افزايش رضايت شغلي ، ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريايي براي دريانوردان ، توجه به ارتباطات سازماني ، نحوه سرپرستي و سبك رهبري ، توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع، امکان تحصيل در مقاطع بالا تر ، امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي ، افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت در يائي، که بر اين اساس مدل تحليلي اين تحقيق به صورت نمودار 1-2 طراحي گرديد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir