دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:ارگونومي محيط کار معلمان مرد و زن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط استرس شغلي با فرسودگي وتحليل رفتگي

واژه از توان افتادگي اصطلاح چندان رايجي است که بسياري افراد، آن را با استرس شغلي يک پديده مي پندارنداما آن طور که پژوهشگراني مانند پاينس[1] و آرون سون[2] در 1981 اشاره کرده اند، از توان افتادگي خود يکي از عمده ترين پيامدهاي اجتناب نا پذير استرس شغلي است، و مادامي که اين استرس از ميان برداشته نشود، همچنان ادامه خواهدداشت. از توان افتادگي سه وجه دارد: اولين آن فرسودگي جسماني است. اگر به الگوي سليه[3] در 1956 دقت کنيم متوجه مي شويم که استرس، زماني رخ مي دهد که ذخيره هاي انرژي فرد تمام شود و به دنبال آن فرسودگي فرا مي رسد. اين فرسودگي يکي از اجزاي تشکيل دهنده از توان افتادگي يا تحليل رفتگي است. فردي که از توان افتاده و بي رمق شده است، از خستگي شديد که اغلب هم با بي خوابي همراه است شکوه مي کند. علاوه برآن کمبود انرژي و ضعف در او ديده مي شود.

دومين وجه از توان افتادگي، فرسودگي عاطفي است . وقتي ذخيره هاي جسماني فرد بر اثر ادامه يافتن شرايط شغلي استرس زا کاهش مي يابد، ممکن است به موازات آن نيروي عاطفي فرد نيز تحليل روند. خشنودي که پيشتر در هنگام ساعات تفريح يا در کنار خانواده و دوستان بدست مي آورد، کاهش مي يابد و روي هم رفته رضايت کلي شخص از زندگي کم ميشود.  سومين جنبه از توان افتادگي فرسودگي رواني است. در اين حالت فرد شاغل نسبت به کار، ارباب رجوع و همکاران خود با ديدي منفي برخورد مي کند.کارکناني که دچار اين نوع ناراحتي شده اند، نه تنها ممکن است کار خود را رها کنند، بلکه ممکن است از حرفه و تخصص خود دست بکشند. با اين حال کارکناني هم هستند که در شغل خود مي مانند و پيشرفت هم مي کنند تا از اين راه خود را از وضعيت فعلي شغل شان خلاص کنند . اما اين طرز مشکل گشايي براي شرکت، سازمان ميتواند پيامدهاي منفي داشته باشد، زيرا اگر فرد با اين ديد به موقعيت بالاتر برسد ممکن است نگرشهاي منفي خود را به پست تازه اش منتقل کند. و برخي ديگر در شغل خود مي مانند و رفته رفته شوق و دلبستگي خود را به کار از دست مي دهند. چنين کارکناني به سبب بي ميلي روز افزون حاضر نمي شوند شغلهاي ديگري را که به آنها پيشنهاد مي شود و به نفعشان هست، بپذيرند و در انتظار رسيدن بازنشستگبي، سال شماري و روز شماري مي کنند، و به سهم خود سازمان را از نظر نيروي انساني به حالت بي مصرفي در مي آورند.( راس و آلتماير، خواجه پور،43:1377)

2-10.

[1] . Pines

[2] .Aronson

[3] . Selye

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  تحقيق

1-5-1.سوال اصلي:

آياارگونومي محيط كار برفرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعي:

1-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهرشيراز ارتباط  دارد؟

2-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي  معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

3-آيا  ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط دارد؟

4-آيا ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

5-آيا  تفاوت معناداري در ارگونومي محيط کارمعلمان مردوزن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز وجود دارد؟

6- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

7- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

8- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir