دسته‌بندی نشده

عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري -دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

چکيده 1
فصل اول : کليات تحقيق  
1-1 مقدمه 3
1-2 بيان مسئله 3
1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق 4
1-4 دلايل انتخاب جامعه تحقيق 6
1-5 فرايند تحقيق 8
1-6 چارچوب نظري و مدل تحليلي تحقيق 9
1-7 اهداف تحقيق 11
1-8 سئوالات تحقيق 11
1-9 قلمرو تحقيق 11
1-10 متغيرهاي تحقيق 11
1-10-1 متغيرهاي مستقل 11
1-10-2 متغير وابسته 12
1-11 تعريف واژه ها و اصطلاحات 12
1-11-1 تعريف نظري واژه ها و اصطلاحات 12
1-11-2 تعريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات 15
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق  
2-1 مقدمه 19
2-2 مباني نظري پژوهش 20
2-2-1 انگيزه 20
2-2-2 تعريف انگيزش 20
2-2-3 مفهوم انگيزش 21
2-2-4 چرخه انگيزش 22
2-2-5 ويژگيهاي انگيزش 22
2-2-6 انگيزش دروني و انگيزش بيروني 23
2-2-7 ديدگاه هاي اوليه انگيزش 23
2-2-8 ديدگاه هاي نوين انگيزش 24
2- 3 اراده 24
2-4 غريزه 26
2-5  سايق 29
2-6 عوامل مؤثر برانگيزش 29
2-7 تئوري هاي انگيزش كار 30
2-7-1 ديدگاه مديريت علمي 30
2-7-2 ديدگاه روابط انساني 30
2- 8 گروه بندي نظريه هاي انگيزش 30
2-8-1 نظريه هاي محتوايي 30
2-8-2 نظريه هاي فرايندي (ساختاري) 31
2-9 برخي از تئوريهاي محتوائي 31
2-9-1 نظرية نيازهاي مزلو 31
2-9-2 نظريه بهداشت ـ انگيزش 33
2-9-3 نظرية نيازهاي سه گانه مک کللند 36
2-9-4 تئوري “Y” مک گريگور 39
2-9-5 تئوري ERG الدرفر 40
2-10 تركيب نظريه هاي محتوا 41
2-11 برخي از تئوريهاي فرايندي 42
2-11-1 تئوري انگيزش انتظار وروم 42
2-11-2 مدل پورتر ـ لاولر 44
2-11-3 نظريه برابري 46
2-11-4 تئوري اسناد 50
2-12 سيستم پاداش 51
2-13 ترکيب نظريه هاي نوين انگيزش 52
2-14 مديريت حقوق دستمزد 54
2-14-1 پول عامل انگيزش است! 54
2-14-2 پول موجب انگيزش بيشتر کارکنان نمي شود! 55
2-15 عوامل دروني موثر بازده و رضايت در کار 57
2-16 مشارکت کارکنان چيست؟ 58
2-17 تئوري هاي انگيزشي و برنامه هاي مشارکت کارکنان 59
2-18 استقرار عوامل انگيزه زا 59
2-19 کيفيت زندگي کاري 60
2-20 رضايت از حقوق 61
2-21 رضايت از کار 61
2-22 شرايط محيط کار 62
2-23 معيارهاي شرايط کار 62
2-24 الگوهاي روابط کار 63
2-24-1 الگوي روابط انساني کار 63
2-24-2 الگوي معاصر روانشناسي کار 63
2-25 ارتباط در محيط کار 64
2-26 تغيير در شرايط کار دريانوردي از حيث قبول آن به عنوان يک حرفه سخت 64
2-27 پيشينه تحقيق 65
2-27-1 تحقيقات داخلي 65
2-27-2 تحقيقات خارجي 70
2-28 نتيجه گيري کلي از مطالعات داخلي و خارجي 73
2-29 بخش دوم 74
2-29-1 آشنايي با شرکت ملي نفتکش ايران 74
2-29-2 آشنائي با کشتي 74
فصل سوم : روش تحقيق  
3-1 مقدمه 79
3-2 روش و نوع تحقيق 79
3-3 جامعه آماري 79
3-4 روش نمونه گيري 80
3-5 روش جمع آوري داده ها و اطلاعات 80
3-6 ابزار جمع آوري اطلاعات 80
3-7 روائي ابزار سنجش 82
3-8 پايابي ابزار 82
3-9 روشهاي تجزيه و تحليل داده ها 83
3-9-1 روش دلفي 83
3-9-2 روش AHP 83
3-9-2-1 مزاياي فرايند تحليل سلسله مراتبي 84
3-9-2-2 ساختن درخت سلسله مراتبي 85
3-9-2-3 محاسبه وزن 86
3-9-2-4 روش هاي محاسبه وزن نسبي 87
3-9-2-5 روش بردار ويژه 88
3-9-2-6 محاسبه وزن نهايي 89
3-9-2-7 محاسبه نرخ ناسازگاري 89
3-9-2-8 ماتريس سازگار و خصوصيات آن 89
3-9-2-9 ماتريس ناسازگار و خصوصيات آن 90
3-9-2-10 الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس 91
3-9-2-11 الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبي 92
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها  
4-1 مقدمه 94
4-2 تجزيه و تحليل سؤال اول تحقيق 94
4-2-1 توصيف و تحليل داده ها 94
4-2-1-1 توصيف جمعيت شناختي نمونه ها 94
4-2-1-2 بررسي توزيع فراواني نظرات پاسخگويان (خبرگان) به سؤالهاي پرسشنامه 99
4-2-1-3 يافته هاي حاصل از سؤال اول تحقيق 102
4-3 تجزيه و تحليل سؤال دوم تحقيق 103
4-3-1 توصيف و تحليل داده ها 103
4-3-1-1 توصيف جمعيت شناختي نمونه ها 104
4-3-2 تجزيه و تحليل داده ها 111
4-3-2-1 محاسبه وزن عوامل اصلي با استفاده از AHP از روش ميانگين حسابي 111
4-3-2-2 محاسبه وزن معيارهاي عامل نيازهاي خاص و ماهيت شغلي 113
4-3-2-3 محاسبه وزن معيارهاي عامل سازماني 114
4-3-2-4 محاسبه وزن معيارهاي عامل رشد و پيشرفت 116
4-3-3 محاسبه نرخ ناسازگاري ماتريس ها 117
4-3-3-1 محاسبه نرخ ناسازگاري ماتريس عوامل هفت گانه 118
4-3-3-2 محاسبه نرخ ناسازگاري معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي 119
4-3-3-3 محاسبه نرخ ناسازگاري معيارهاي عامل سازماني 120
4-3-3-4 محاسبه نرخ ناسازگاري معيارهاي عامل رشد و پيشرفت 121
4-3-3-5 نتيجه گيري محاسبه نرخ ناسازگاري 121
4-3-4 تعيين اولويتها 122
4-3-4-1 ترتيب اولويتهاي عوامل اصلي هفت گانه براي کل نمونه (210 نفري) 122
4-3-4-2 ترتيب اولويتهاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي (براي کل نمونه) 123
4-3-4-3 ترتيب اولويتهاي معيارهاي عامل سازماني(براي کل نمونه) 124
4-3-4-4 ترتيب اولويت هاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت(براي کل نمونه) 125
4-3-4-5 محاسبه وزن کل متغيرها بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه) 125
4-3-4-6 امتياز نهايي و اولويت بندي کل متغيرهاي 20 گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي اقيانوس پيما 127
4-3-4-7 ساختار سلسله مراتبي تأثير عوامل شناسايي شده بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما 129
4-3-5 توصيف و تحليل داده ها بر اساس نمونه افسران کليدي 130
4-3-5-1 توصيف جمعيت شناختي نمونه افسران کليدي 130
4-3-5-2محاسبه وزن عوامل اصلي با استفاده ازAHP با بکارگيري نرم افزارexpert choice  ( نمونه افسران کليدي) 135
4-3-5-2-1 محاسبه وزن عوامل هفت گانه 135
4-3-5-2-2 محاسبه وزن معيارهاي عامل نيازهاي خاص و ماهيت شغلي(افسران کليدي) 136
4-3-5-2-3 محاسبه وزن معيارهاي عامل سازماني 137
4-3-5-2-4 محاسبه وزن معيارهاي عامل رشد و پيشرفت 138
4-3-5-2-5 نتيجه گيري محاسبه نرخ سازگاري نمونه افسران کليدي 138
4-3-6 تعيين اولويتها 138
4-3-6-1 ترتيب اولويتهاي عوامل اصلي هفت گانه براي  نمونه افسران کليدي 138
4-3-6-2 ترتيب اولويتهاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي (افسران کليدي) 139
4-3-6-3 ترتيب اولويتهاي معيارهاي عامل سازماني(افسران کليدي) 141
4-3-6-4 ترتيب اولويت هاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت(افسران کليدي) 142
4-3-6-5 محاسبه وزن کل ، متغيرها بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کليدي) 143
4-3-6-6 امتياز نهايي و اولويت بندي کل متغيرهاي 20 گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي اقيانوس پيما (نمونه افسران کليدي) 144
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها  
5-1 مقدمه 148
5-2 نتيجه گيري 148
5-2-1 نتايج مربوط به سؤال اصلي تحقيق 148
5-2-1-1 يافته هاي جمعيت شناختي تحقيق در پرسشنامه اول 148
5-2-1-2 نتايج شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما 150
5-2-2 نتايج مربوط به سؤال فرعي تحقيق 152
5-2-2-1 يافته هاي جمعيت شناختي تحقيق در پرسشنامه دوّم نمونه کل 152
5-2-2-2 رتبه بندي عوامل مؤثر بر انگيزش با استفاده از تکنيک AHP براي کل نمونه 153
5-2-2-2-1 رتبه بندي زير معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي براي کل نمونه 154
5-2-2-2-2 رتبه بندي زير معيارهاي عامل سازماني براي کل نمونه 154
5-2-2-2-3 رتبه بندي زير معيارهاي عامل رشد و پيشرفت براي کل نمونه 154
5-2-2-2-4 اولويت بندي کل متغيرها براي کل نمونه 155
5-2-2-3 نتايج مربوط به سؤال فرعي تحقيق (از نظر افسران کليدي) 158
5-2-2-3-1 يافته هاي جمعيت شناختي تحقيق از نظر افسران کليدي 158
5-2-2-3-2 رتبه بندي عوامل مؤثر بر انگيزش با استفاده از تکنيک AHP براي نمونه افسران کليدي 159
5-2-2-3-3 رتبه بندي زير معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي(نمونه افسران کليدي) 159
5-2-2-3-4 رتبه بندي زير معيارهاي عامل سازماني (نمونه افسران کليدي) 160
5-2-2-3-5 رتبه بندي زير معيارهاي عامل رشد و پيشرفت (نمونه افسران کليدي) 160
5-2-2-4 اولويت بندي کل متغيرها (نمونه افسران کليدي) 161
5-2-2-5 مقايسه نتايج رتبه بندي عوامل بين دو نمونه (کل و افسران کليدي) 164
5-3 محدوديت هاي تحقيق 164
5-3-1 محدوديت هاي تحت کنترل محقق 164
5-3-2 محدوديت هاي خارج از کنترل محقق 165
5-4 مقايسه نتايج تحقيق با ساير تحقيقات 165
5-4-1 مقايسه نتايج تحقيق با ساير تحقيقات داخلي 165
5-4-2 مقايسه نتايج تحقيق با ساير تحقيقات خارجي 166
5-4-3 وجه تمايز و نقاط قوت اين تحقيق با تحقيقات مشابه 167
5-4-4 نتيجه گيري کلي از مقايسه نتايج تحقيق با ساير تحقيقات 167
5-5 پيشنهادهاي تحقيق 167
5-5-1 پيشنهادهاي مربوط به سؤال اول تحقيق 168
5-5-1-1 توجه به شرايط محيط کار 168
5-5-1-2 ميزان حقوق و دستمزد 168
5-5-1-3 نيازهاي خاص ماهيت شغلي 169
5-5-1-4 فراهم نمودن امکانات رفاهي 169
5-5-1-5 عوامل سازماني 169
5-5-1-6 عوامل رشد و پيشرفت 169
5-5-1-7 نحوه سرپرستي و سبک رهبري 169
5-5-2 پيشنهادهاي مربوط به سؤال دوم تحقيق 170
5-5-2-1 هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با خارجي 170
5-5-2-2 ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريائي براي دريانوردان 170
5-5-2-3 قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت, بهره مندي از مزاياي نقدي وغير نقدي(کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي) 171
5-5-2-4 استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري 171
5-5-2-5 ايجاد زمينه هايي يراي افزايش رضايت شغلي 171
5-5-2-6 توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع 171
5-5-2-7 کوتاه شدن مدت مأموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه، افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت دريائي 172
5-5-2-8 رعايت کنوانسيون هاي بين المللي, کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان ملي 172
5-5-2-9 احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها 173
5-5-2-10 فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي 173
5-5-2-11 توجه به ارتباطات سازماني 173
5-5-2-12 امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي 173
5-5-2-13 مشارکت کارکنان در تصميم گيري 174
5-6 پيشنهادات کاربردي 174
5-7 توصيه ها به مديران 175
5-8 پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده 175
منابع 178

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir