دسته‌بندی نشده

عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري -پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                 صفحه

جدول 2-1 عوامل مؤثر برانگيزش 29
جدول 2-2 نظرية نيازهاي مزلو 32
جدول 2-3 تركيب نظريه هاي محتوا 41
جدول 2-4 راههاي هشتگانه کاهش نابرابري 47
جدول2-5 مقايسه نسبت ورودي به خروجي خود با ديگران 48
جدول 2-6 جمع بندي تحقيقات داخلي 68
جدول 2-7 جمع بندي تحقيقات خارجي 72
جدول 3-1 حجم جامعه آماري 80
جدول 3-2 حجم نمونه 80
جدول 3-3 مقادير ترجيحات براي مقايسه هاي زوجي 87
جدول 3-4 شاخص ناسازگاري ماتريس تصادفي 91
جدول 4-1 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات( پرسشنامه اول) 95
جدول 4-2 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سن( پرسشنامه اول) 96
جدول 4-3 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سمت درکشتي (پرسشنامه اول) 97
جدول 4-4 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار( پرسشنامه اول) 98
جدول 4-5  جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه اجرا در رابطه با کار دريانوردان به غير از کار در کشتي( پرسشنامه اول) 99
جدول 4-6 تعداد ، مجموع ، ميانگين و انحراف معيار مربوط به هر يک از سؤالات 100
جدول 4-7 سؤالهاي ادغام شده و ميانگين آنها 102
جدول 4-8 متغيرهاي نهايي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما در شرکت ملي نفتکش ايران 103
جدول 4-9 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات( پرسشنامه دوم کل نمونه) 105
جدول 4-10 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سن( پرسشنامه دوم کل نمونه) 106
جدول 4-11 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سمت درکشتي( پرسشنامه دوم کل نمونه) 107
جدول 4-12 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب درجه درکشتي( پرسشنامه دوم کل نمونه) 108
جدول 4-13 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار( پرسشنامه دوم کل نمونه) 109
جدول 4-14جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه اجرا در رابطه با کار دريانوردان به غير از کار در کشتي( پرسشنامه دوم کل نمونه) 110
جدول 4-15 ماتريس زوجي عوامل هفت گانه( کل نمونه) 111
جدول 4-16 ماتريس نرماليزه شده عوامل هفت گانه( کل نمونه) 112
جدول 4-17 وزن عوامل محاسبه شده با استفاده از نرم افزار expert choice (براي کل نمونه) 112
جدول 4-18 ماتريس زوجي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي( کل نمونه) 113
جدول 4-19 ماتريس نرماليزه شده معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي( کل نمونه) 113
جدول 4-20 وزن محاسبه شده معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي با استفاده از نرم افزار expert choice (کل نمونه) 114
جدول 4-21 ماتريس زوجي معيارهاي عامل سازماني( کل نمونه) 114
جدول 4-22 ماتريس نرماليزه شده معيارهاي عامل سازماني( کل نمونه) 115
جدول4-23 وزن محاسبه شده معيارهاي عامل سازماني با استفاده از نرم افزار      expert choice (کل نمونه) 115
جدول 4-24 ماتريس زوجي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت( کل نمونه) 116
جدول 4-25 ماتريس نرماليزه شده معيارهاي عامل رشد و پيشرفت( کل نمونه) 116
جدول 4-26 وزن محاسبه شده معيارهاي عامل رشد وپيشرفت با استفاده از نرم افزار expert choice (کل نمونه) 116
جدول 4-27 جدول داده هاي محاسبه  براي ماتريس عوامل هفت گانه( کل نمونه) 118
جدول 4-28 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي( کل نمونه) 119
جدول 4-29 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس معيارهاي عامل سازماني( کل نمونه) 120
جدول 4-30 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس معيارهاي عامل رشد و پيشرفت   ( کل نمونه) 121
جدول 4-31 اولويت عوامل اصلي هفت گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني (شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما براي کل نمونه ) 122
جدول 4-32 اولويتهاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي( کل نمونه) 123
جدول 4-33 اولويتهاي معيارهاي عامل سازماني( کل نمونه) 124
جدول 4-34 اولويتهاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت( کل نمونه) 125
جدول 4-35 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه) 126
جدول 4-36 محاسبه وزن کل، متغيرهاي عامل سازماني براساس عوامل هفت گانه    (کل نمونه) 126
جدول4-37 محاسبه وزن کل، متغيرهاي عامل رشد و پيشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه) 126
جدول 4-38 امتياز نهايي و اولويت بندي کل متغيرهاي 20 گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني( کل نمونه) 127
جدول 4-39 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات(افسران کليدي) 130
جدول 4-40 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سن(افسران کليدي) 131
جدول 4-41 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب درجه(افسران کليدي) 132
جدول 4-42 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار(افسران کليدي) 133
جدول 4-43 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سوابق اجرائي(افسران کليدي) 134
جدول 4-44 ماتريس زوجي عوامل هفت گانه(افسران کليدي) 135
جدول 4-45 وزن عوامل هفت گانه محاسبه شده با استفاده از نرم افزارexpert choice (افسران کليدي) 135
جدول 4-46 ماتريس زوجي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي(افسران کليدي) 136
جدول 4-47 وزن معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي با استفاده از نرم افزار expert choice (افسران کليدي) 136
جدول 4-48 ماتريس زوجي معيارهاي عامل سازماني(افسران کليدي) 137
جدول4-49 وزن معيار عامل سازماني با استفاده از نرم افزارexert choice (افسران کليدي) 137
جدول 4-50 ماتريس زوجي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت(افسران کليدي) 138
جدول 4-51 وزن معيار عامل رشد و پيشرفت با استفاده از نرم افزار exert choice (افسران کليدي) 138
جدول 4-52 اولويت عوامل اصلي هفت گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان (افسران کليدي) 139
جدول 4-53 اولويتهاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي (افسران کليدي) 140
جدول 4-54 معيارهاي عامل سازماني (افسران کليدي) 141
جدول 4-55 اولويتهاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت (افسران کليدي) 142
جدول 4-56 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کليدي) 143
جدول 4-57 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل سازماني بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کليدي) 143
جدول 4-58 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل رشد و پيشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کليدي) 143
جدول 4-59 امتياز نهايي و اولويت بندي کل متغيرهاي 20 گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي اقيانوس پيما (نمونه افسران کليدي) 144
جدول 5-1 متغيرهاي نهايي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما 151
جدول 5-2 اولويت بندي کل متغيرها ي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما (کل نمونه) 155
جدول 5-3 اولويت بندي کل متغيرها ي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما (افسران کليدي) 161

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir