شناسایی اهميت عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني -پايان نامه مديريت گرایش منابع انسانی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

ديدگاه هاي اوليه انگيزش :

با وجود اينكه همه ديدگاه هاي تاريخي انگيزش درست نيستند ، با اين حال بررسي آنها به دلايل متعددي جالب است . يكي از اين دلايل ، ايجاد مباني انگيزش براي تفكرات معاصر مي باشد . دليل ديگر اينكه ، ديدگاه هاي تاريخي انگيزش به طور معمول بر مبناي استدلال هاي عقلي و بر پايه شعور انسان بنا شده است و دقت در نقاط ضعف و قوت اين ديدگاه ها باعث مي شود كه مديران با ديدگاه هاي مفيدي در ارتباط با انگيزش كاركنان در محيط كار آشنا شوند. (گريفين ، 1386 ، 117)

 

2-2-8 ديدگاه هاي نوين انگيزش :

قديمي ترين نظريه در انگيزش انسان ، كه به ساير نظريه ها غلبه داشت ، مفهوم لذت جويي و آسوده خواهي (هدونيزم)1 است (اسكات و فورسمان2 ، 1984) براساس اين نظريه اشخاص خواهان لذت و راحتي هستند و سعي مي كنند از درد و ناراحتي پرهيز كنند. هر چند كه اين نظريه منطقي به نظر مي رسد، ليكن رفتارهايي وجود دارد كه در محدوده اين نظريه قرار نمي گيرند. چرا بعضي از مردم در مواقع بحراني خودشان را به خاطر ديگران به خطر مي اندازند؟ و چرا داوطلبانه جمع آوري اعانه ، با خستگي ناپذيري وقت خود را صرف جمع آوري اعانه مي كنند؟ در حالي كه يك هدونيست(راحت طلب) استراحت را ترجيح مي دهد. به اين ترتيب مشخص شد كه هدونيسم يك ديدگاه بسيار محدود در رفتار انساني است و بيشتر موارد گوياي واقعيت نيست و همين امر موجب ظهور ديدگاه هاي جديد شد . يكي از اين ديدگاه ها متعلق به ويليام جيمز بود كه عقيده داشت رفتار غريزي و انگيزش ناخودآگاه نيز در رفتار انسان از اهميت برخوردارند . هر چند بسياري از عقايد جيمز به وسيله ي ديگر ديدگاه هاي رد شدند ، ليكن نظريه هاي او در شكل دهي تئوري معاصر انگيزش نقش داشته اند. (گريفين ، 1386 ، 118)

 

2- 3 اراده : اولين نظريه بزرگ

از نظر دكارت ، عالي ترين نيروي انگيزشي ، اراده بود.3 دكارت تصور مي كرد كه اگر بتواند اراده را بشناسد، بعداً مي تواند انگيزش را درك كند. اراده ، عمل را آغاز و هدايت مي كند و تصميم مي گيرد كه آيا عمل كند و وقتي عمل مي كند، چه كاري انجام دهد. نيازها ، لذت ها و دردهاي بدن تكانه هايي را براي عمل كردن ايجاد مي كنند ، ولي اين تكانه ها فقط اراده را تحريك مي كنند . اراده قدرت ذهن است كه با به كار بردن نيروي تصميم گيري خود، اميال و هوس هاي بدن را به خاطر فضيلت كنترل مي كند. دكارت با واگذار كردن نيروي انحصاري انگيزش به اراده، اولين نظريه بزرگ را براي انگيزش تأمين كرد.(ريو، 1385،26-27)

عبارت «نظريه بزرگ» مدلي كلي كه مي خواهد تمام اعمال با انگيزه را توضيح دهد ، نظير اينكه چرا مي خوريم، كار مي كنيم ، بازي مي كنيم ، رقابت مي كنيم، از چيزهاي خاصي مي ترسيم ، مطالعه مي كنيم ، عاشق مي شويم ، و الي آخر .

  1. Hedo nism
  2. Cscott & fores man
  3. will

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

Author: