دسته‌بندی نشده

شناسایی افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان کشتي هاي تجاري -پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

برخي از تئوريهاي فرايندي :

2-11-1 تئوري انگيزش انتظار وروم :

تئوري انتظار انگيزش کار ، ريشه در مفاهيم ادراکي روان شناسان پيشتازي چون «کرت لوين1» و «ادوارد تولمن2» دارد. «ويکتور وروم» تئوري انتظار را به عنوان يک راه حل در مقابل مدلهاي محتوايي پيشنهاد نمود. زيرا احساس مي کرد که پيچيدگيهاي فرايند انگيزش به حد کافي تشريح نشده است. طبق اين نظريه ، افراد زماني براي انجام کاري انگيزش خواهند داشت که اولاً به ارزش هدف مورد دستيابي آگاه باشند و ديگر اينکه رسيدن به هدف امري ممکن باشد. به عبارت ديگر ، انگيزش افراد در انجام دادن کارها بستگي  به ارزش دارد که آنها به نتيجة کار و بهره تلاش خود قائل هستند (چه مثبت و چه منفي) ضربدر اندازة اعتماد آنها براي رسيدن به هدف.

حجم پاداش

(شدت ارزش) مجموع والانس                           نيروي انگيزشي فرد

(احتمال وقوع) انتظار∑Valence x Expectancy =    F (تلاش)

يعني انگيزش مساوي ارزش مورد پيش بيني فرد  از يک هدف و درجة احتمالي است که او براي رسيدن به هدف قائل است. منظور وروم از والانس ، شدت ترجيح فرد براي رسيدن به يک نتيجة به خصوص است که مي تواند کلماتي مانند ارزش ، مشوق ، طرز تلقي ، و مطلوبيت مورد انتظار بيان شود. در صورتي که شخص دستيابي به هدفي را ترجيح بدهد والانس مثبت و در صورتي که شخص براي رسيدن به هدف بي تفاوت باشد والانس صفر ، و در صورتي که ترجيح دهد چيزي عايدش نشود والانس منفي خواهد بود. در دو مورد اخير ، انگيزشي در کار نخواهد بود . همچنين وقتي احتمال و انتظار رسيدن به هدف صفر و يا منفي باشد انگيزشي براي تلاش و کوشش وجود نخواهد داشت. از اين جهت نيرويي که شخص را به کار و تلاش وا مي دارد بستگي به درجه انتظار و ارزش رسيدن به هدف دارد. علاوه بر اين ، وجود انگيزه براي انجام يک کار ممکن است به سبب انگيزة رسيدن به چيز ديگري باشد . مديري که براي تحقق هدفهاي سازمان سخت مي کوشد ممکن است دستيابي به اين هدفها براي وي ترفيع و پاداش دربر داشته باشد. بنابراين هدفهاي شخصي کارکنان و هدفهاي سازمان در عين حال که تفاوت دارند مي توانند به اين طريق هماهنگ شوند.

نمودار 2-5 هدفهاي شخصي کارکنان و هدفهاي سازمان

ناگفته نماند که احساس ارزشها در افراد در زمانها و مکانهاي مختلف فرق مي کند. در ضمن وظيفة مديران است که طرح و ايجاد محيطي مساعد براي کار که در آن تفاوتهاي موقعيتهاي مختلف پيش بيني شده باشد بپردازند. و بدانند که کارکنان چنانچه حجم و اندازة پاداش و احتمال دسترسي به آن را از قبل به طور مشخصي بدانند احتمالاً در راه نيل به هدف موردنظر تلاش و کوشش بيشتري خواهند نمود. در نمودار 2-5 اين روابط به خوبي نشان داده شده است : اين نمودار نشان دهندة اين است که انگيزش محصول انتظار و احتمال ، و مجموع والانس يا شدت ارزش پاداشهاست. (برومند ، 1388 ، 118-117)

 

  1. kurt lewin
  2. Edward tolman

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir