دسته‌بندی نشده

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

چكيده

در شرايط متغير و پيچيده امروزي كه بر محيط اداري، اقتصادي و اجتماعي حاكم است ، يكي از عواملي كه مي تواند به افزايش كارايي ، اثربخشي و رضايت ارباب رجوع در بخش دولتي كمك نمايند،
بهره وري است. به همين دليل در اين تحقيق تلاش گرديد عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان شناسايي و اولويت بندي گردد. و در پايان مدل برگرفته از نتايج تحقيق ارائه شود.لذا پس از مطالعه تحقيقات قبلي انجام شده در اين خصوص و بهره گيري از روشهايي همچون مصاحبه با اساتيد و كارشناسان خبره استانداري و با عنايت به محدوده اختيارات استانها ، چهار متغير خصوصيات فردي، ساختار سازماني، سبك مديريت و سيستم پاداش مورد بررسي قرار گرفت. مطالعه انجام شده بر مبناي  هدف کاربردي و بر اساس روش پيمايشي و آزمون تحليل عاملي ميباشد.تعداد جامعه 108 نفر و نمونه بر اساس n استاندارد 64 مي باشد.ابزار تحقيق پرسشنامه مي باشد كه روايي و پايايي آن مورد آزمون قرار گرفت . بر اساس نتايج تحليلي داده ها مشخص گرديد رابطه معني داري بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته بهره وري وجود دارد همچنين مشخص گرديد كه متغير سبك مديريت، ساختار سازماني،سيستم پاداش و خصوصيات فردي به ترتيب  موثرترين عوامل  بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشند.

واژه گان كليدي: بهره وري نيروي انساني، خصوصيات فردي، ساختار سازماني، سبك مديريت و سيستم پاداش، دهياري

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir