دسته‌بندی نشده

سنجش مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي و مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

قسمتی از متن پایان نامه :

سوءالات پژوهشي

در اين پژوهش بمنظور بررسي و مطالعه وضع موجود فرهنگ در هر سازمان سوالات پژوهشی زیر در نظر گرفته شده است.

  • ابتكار فردي

١ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدي در كار خود مسئوليت، آزادي عمل و استقلال دارند؟

  • ریسکپذيري

٢ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدي به ريس كپذيري و جسارت و نوآوري ترغيب مي شوند؟

  • هدايتِ رهبري

٣ -از نظر كاركنان، مركز تا چه حدي براي آنان هد فهائي كه انتظار مي رود را روشن و مشخص
مي نمايد؟

  • يكپارچگي

٤ -از نظر كاركنان تا چه حدي واحدهاي درون مركز به روشي هماهنگ عمل مي كنند؟

  • حمايت مديريت

٥ -از نظر كاركنان تا چه حدي مديران مركز با آنان ارتباط برقرار كرده و آنها را ياري يا از آنها حمايت مي كنند؟

  • كنترل

٦ -از نظر كاركنان تا چه حدي مديران قوانين و مقررات و ميزان سرپرستي مستقيم خود را بر افراد اعمال مي كنند؟

  • هويت

٧ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدي خود را معرف سازمان مي دانند؟

 

  • سيستم پاداش

٨ -از نظر كاركنان تا چه حدي تخصيص پاداش در مركز بر اساس شاخصهاي عملكرد آنان مي باشد نه سابقه

خدمت  )ارشديت ( و تبعيض؟

  • سازش با پديدهء تعارض

٩ -از نظر كاركنان تا چه حدي آنان تشويق مي شوند با تعارض بسازند و پذيراي انتقادهاي آشكار باشند؟

  • الگوي ارتباط

١٠  -از نظر كاركنان تا چه حدي ارتباطات سازماني در مركز به سلسله مراتب اختيارات رسمي محدود مي شود؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعيت فرهنگ سازماني در شركت هاي ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir