سنجش مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

سوءالات پژوهشی

در این پژوهش بمنظور بررسی و مطالعه وضع موجود فرهنگ در هر سازمان سوالات پژوهشی زیر در نظر گرفته شده است.

  • ابتکار فردی

١ -از نظر کارکنان آنان تا چه حدی در کار خود مسئولیت، آزادی عمل و استقلال دارند؟

  • ریسکپذیری

٢ -از نظر کارکنان آنان تا چه حدی به ریس کپذیری و جسارت و نوآوری ترغیب می شوند؟

  • هدایتِ رهبری

٣ -از نظر کارکنان، مرکز تا چه حدی برای آنان هد فهائی که انتظار می رود را روشن و مشخص
می نماید؟

  • یکپارچگی

۴ -از نظر کارکنان تا چه حدی واحدهای درون مرکز به روشی هماهنگ عمل می کنند؟

  • حمایت مدیریت

۵ -از نظر کارکنان تا چه حدی مدیران مرکز با آنان ارتباط برقرار کرده و آنها را یاری یا از آنها حمایت می کنند؟

  • کنترل

۶ -از نظر کارکنان تا چه حدی مدیران قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم خود را بر افراد اعمال می کنند؟

  • هویت

٧ -از نظر کارکنان آنان تا چه حدی خود را معرف سازمان می دانند؟

 

  • سیستم پاداش

٨ -از نظر کارکنان تا چه حدی تخصیص پاداش در مرکز بر اساس شاخصهای عملکرد آنان می باشد نه سابقه

خدمت  )ارشدیت ( و تبعیض؟

  • سازش با پدیدهء تعارض

٩ -از نظر کارکنان تا چه حدی آنان تشویق می شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشکار باشند؟

  • الگوی ارتباط

١٠  -از نظر کارکنان تا چه حدی ارتباطات سازمانی در مرکز به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود می شود؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

Author: