دسته‌بندی نشده

رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکيده ………………………………………. 1

فصل اول

1-1- مقدمه ………………………………….. 2

1-2- شرح و بيان مساله پژوهشي ………………….. 3

1-3- ضرورت و اهميت پژوهش ……………………… 4

1-4- اهداف پژوهش …………………………….. 5

1-5- فرضيات پژوهش ……………………………. 6

1-6- كاربرد نتايج پژوهش ………………………. 6

1-7- تعريف مفهومي واژه هاي پژوهش ………………. 7

1-8- تعريف عملياتي واژه هاي پژوهش ……………… 8

فصل دوم

2-1- مقدمه ………………………………….. 10

2-2- کارآفريني ………………………………. 11

2-2-1- تاريخچه کارآفريني ……………………… 11

2-2-2- تعاريف و مفاهيم کارآفريني ………………. 12

2-2-3- توسعه کارآفريني ……………………….. 15

2-2-4- کارآفريني در مقابل مديريت ………………. 16

2-2-5-  کارآفريني از ديدگاه مکاتب اقتصادي ………. 17

2-2-6- کارآفريني از ديدگاه روانشناختي ………….. 18

2-2-7- کارآفريني از ديدگاه جامعه شناسان ………… 19

2-2-8- کارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت …….. 20

2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفريني ………………… 23

2-2-10- انواع کارآفريني ……………………….. 24

2-2-11- نقش کارآفريني در توسعه اقتصادي………….. 27

2-2-12- کارآفريني شرکتي ……………………….. 28

2-2-13-  آموزش کارآفريني ……………………… 29

2-2-14- نقش فناوري اطلاعات در کارآفريني …………. 30

2-2-15- ويژگي سازمان کارآفرين …………………. 31

2-3- گرايش به کارآفريني ………………………. 32

2-3-1- ابعاد گرايش به کارآفريني………………… 36

2-4 گرايش به کارآفريني در تعاوني ها……………. 52

2-4-1- تعاوني ها در ايران……………………… 52

2-4-2- عملکرد کسب و کار ………………………. 53

2-4-3- عملکرد کسب و کار وROE  …………………. 54

2-5- مطالعات پيشين …………………………… 56

2-5-1- مطالعات داخلي…………………………… 56

2-5-2- مطالعات خارجي …………………………. 58

فصل سوم

3-1- مقدمه……………………………………. 61

3-2- روش تحقيق ………………………………. 62

3-3- متغيرها و چارچوب مفهومي پژوهش……………… 62

3-3-1- متغير پيش بين …………………………. 62

3-3-2- متغير ملاک …………………………….. 62

3-3-3- چارچوب مفهومي پژوهش ……………………. 63

3-4- جامعه آماري …………………………….. 63

3-5- روش و طرح نمونه گيري …………………….. 64

3-6- ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات …………… 64

3-7- روايي و پايايي پرسشنامه ………………….. 66

3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده ……………………………………………. 66

3-8-1- آمار توصيفي …………………………… 67

3-8-2- آمار استنباطي …………………………. 67

3-8-2-1- آزمون کولموگروف- اسميرنوف (K-S)………….. 67

3-8-2-2- آزمون ضريب همبستگي پيرسون …………….. 67

3-8-2-3- آزمون رگرسيون خطي ……………………. 68

3-8-2-4- آزمون t تک نمونه­اي ……………………. 68

3-8-2-5-  آزمون برابري واريانس­ها (لوين)…………. 68

3-8-2-6- آزمون برابري ميانگين دو جامعه مستقل (t-test)… 68

3-8-2-7- آزمون تحليل واريانس تک عاملي (آنوا) ……. 68

3-8-2-8- آزمون LSD از چند جامعه مستقل با ميانگين نامساوي     68

3-8-2-9- آزمون کاي- دو ………………………… 69

3-9 خلاصه……………………………………… 69

فصل چهارم

4-1- مقدمه……………………………………. 70

4-2- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها ……………… 71

4-2-1- جنسيت …………………………………. 71

4-2-2- سطح تحصيلات ……………………………. 72

4-2-3- سابقه کار …………………………….. 73

4-2-4- سن ……………………………………. 74

4-2-5- تمايل به راه اندازي کسب و کار جديد ………. 75

4-2-6- ميانگين نمرات ابعاد کارآفريني فردي ………. 76

4-3- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها ……………. 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزيع جامعه آماري ………. 77

4-3-2- آزمون فرضيات با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون   77

4-3-2-1- آزمون فرصيه فرعي اول …………………. 77

4-3-2-2- آزمون فرضيه فرعي دوم  ………………… 78

4-3-2-3- آزمون فرضيه فرعي سوم …………………. 78

4-3-2-4- آزمون فرضيه فرعي چهارم ……………….. 79

4-3-2-5- آزمون فرضيه فرعي پنجم  ……………….. 79

4-3-2-6- آزمون فرضيه فرعي ششم …………………. 90

4-3-2-7- آزمون فرضيه فرعي هفتم ………………… 80

4-3-2-8- آزمون فرضيه فرعي هشتم ………………… 81

4-3-2-9- آزمون فرضيه اصلي  ……………………. 81

4-3-3- آزمون فرضيات با استفاده از رگرسيون خطي ساده . 82

4-3-3-1- مفروضات رگرسيون خطي ………………….. 82

4-3-4- آزمون رگرسيون چندگانه گام به گام ………… 83

4-3-4-1- مفروضات رگرسيون چندگانه  ……………… 83

4-3-4-2- رگرسيون چندگانه گام به گام ……………. 85

4-3-5- ساير يافته ها …………………………. 86

4-3-5-1- آزمون t تک نمونه­اي ……………………. 86

4-3-5-2- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت … 87

4-3-5-3- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصيلات   88

4-3-5-4- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاري   91

4-3-5-5- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سن …… 91

4-3-5-6- بررسي دارا بودن توزيع يکنواخت متغيرهاي جمعيت شناختي ……………………………………………. 93

4-4 خلاصه ……………………………………. 93

فصل پنجم

5-1- مقدمه ………………………………….. 94

5-2- خلاصه­ي فصول قبل ………………………….. 95

5-3- نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق……………… 95

5-3-1- نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول ……………… 95

5-3-2- نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم ……………… 96

5-3-3- نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم ……………… 96

5-3-4- نتيجه آزمون فرضيه فرعي چهارم ……………. 96

5-3-5- نتيجه آزمون فرضيه فرعي پنجم …………….. 96

5-3-6-  نتيجه آزمون فرضيه فرعي ششم …………….. 97

5-3-7- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هفتم …………….. 97

5-3-8- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هشتم …………….. 97

5-3-9- نتيجه آزمون فرضيه اصلي …………………. 97

5-3-10- نتايج حاصل از ساير يافته هاي پژوهش ……… 98

5-3-11- بحث و بررسي نتايج حاصله ……………….. 98

5-4- پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش ……….. 100

5-5- موانع و محدوديت هاي پژوهش ………………… 100

5-6- پيشنهاد به ساير محققان …………………… 101

پيوست ها ……………………………………. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسي………………………………….. 130

منابع انگليسي………………………………… 132

چکيده انگليسي ……………………………….. 136

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir