دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:میزان افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان کشتي هاي تجاري

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

4 تئوري اسناد :

نقش مهم اين تئوري در ارتباط با فرايندهاي شناختي افراد است. برخلاف تئوريهاي ديگر انگيزش ، تئوري اسناد يك تئوري انگيزش فردي نيست بلكه در ارتباط با ادراك شخصي و رفتار بين افراد است .

تئوريهاي اسناد در فرضيه هاي كلي مشتركاتي به قرار زير دارند :

1- ما براي معنا و مفهوم بخشيدن به دنياي اطرافمان تحقيق و بررسي مي كنيم .

2- رفتار افراد را به عوامل داخلي يا خارجي اسناد مي كنيم .

3- اين اسنادها را از راههاي منطقي انجام مي دهيم .

كرت لوين ، رفتار را تابعي از شخصيت افراد و محيط آنها مي داند . او معتقد است هر عملي كه از كي سر مي زند احتمالاً هم ويژگيهاي فردي او و هم عوامل محيطي وي دخيل بوده است . خطاست اگر فرض كنيم رفتار فقط به واسطه يكي از دو عامل به تنهايي سر مي زند .

نظريه پردازان اسناد معتقدند فرايند اسناد در سه مرحله اتفاق مي افتد

1- در موضع مشاهده كننده رفتار ديگري است .

2- تعيين مي كند رفتار از روي عمد بوده يا نه

3- براي رفتار دليل مي آورد .

در مرحله اول ما واقع را خودمان مشاهده مي كنيم يا فرد ديگري به ما اطلاع مي دهد .

در مرحله دوم با مشخص شدن رفتار ، آيا رفتار مشاهده شده از روي قصد و نيت بوده يا بر حسب اتفاق . با پاسخ به اين سئوالها اولين سطح تعيين دلايل رفتار مشخص مي شود . مثلاً اگر فرض ، رفتاري اتفاقي باشد نمي توان برايش دليل خاصي آورد . بنابراين آن را به قضا و قدر ، شانس ، حادثه يا يك پديده ساده غير قابل كنترل اسناد مي كنيم . اما اگر رفتاري با قصد و نيت قبلي انجام شده باشد آنگاه به مرحله سوم مي رويم .

در مرحله سوم اين پرسش پيش مي آيد كه كدام يك از عوامل محيطي يا خصوصيات فردي موثر بوده است . اگر ممكن است هر دو اين عوامل در انجام عمل دخالت داشته باشند ولي براي ساده كردن درك خويشتن نخست به يكي از اين دو عامل اسناد مي كنيم.

2-12 سيستم پاداش :

به جبران زحمتي كه فرد در سازمان متحمل مي شود ، در ازاي وقت و نيرويي كه او در سازمان به خاطر ميل به اهداف سازمان صرف مي كند ، به تلافي خلاقيت و ابتكارات وي براي يافتن و به كارگيري رويه ها و روش هاي كاري جديدتر و بهتر ، سازمان به فرد پاداش مي دهد پاداشي كه فرد از سازمان دريافت مي دارد يا به خاطر وظايف محول در حد عادي و متعارف است كه در اين صورت حقوق يا دستمزد ناميده مي شود ، يا بخاطر انجام وظايف در سطحي بالاتر از استانداردهاي عادي كاري است كه در اين صورت از پاداش، به عنوان مزايايي فوق العاده و به خاطر كار فوق العاده صحبت مي شود.(سعادت،1386، 253)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir