دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:شناسایی رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مؤثر بر کارآفريني

عوامل مؤثر بر کارآفريني را مي توان به پنج دسته تقسيم کرد:

1) شرايط اقتصادي و بازاري

از آنجا که کارآفريني براي پيشرفت و ايجاد تغييرات اقتصادي ضروري است، عواملي که باعث رشد و توسعه اقتصادي مي شوند، در ظهور کارآفريني نيز مؤثرند.اين عوامل شامل:

– منابع مالي (دسترسي به وام هاي مختلف)

– نيروي کار (وجود نيروي ماهر)

– تسهيلات فيزيکي (دفتر کار، سوله)

– زيرساخت هاي اقتصادي (جاده ها و ارتباطات)

– خدمات تخصصي (حسابداري، مشاوره)

– محيط اقتصادي کلان (تورم، نرخ بهره)

2) ساختار و پويايي صنعت

ساختار به نوع فعاليت مخاطره آميزي که آغاز مي شود اشاره دارد.ساختار، هويت قانوني و ماهيت خود فعاليت اقتصادي را شامل مي شود. ساختار فعاليت اقتصادي مهمي براي کارآفرين است، چون مي تواند براي رشد بلند مدت و موفقيت فعاليت اقتصادي بحراني باشد. ساختار شامل:

– اندازه بازار

– رشد بازار

– ساختار بازار و صنعت

– تمرکز جغرافيايي صنعت

– استراتژي شرکت هاي بزرگ

3) چارچوب قانون و مقررات

– سيستم حقوقي (رويه هاي ايجاد کسب و کار، حقوق مالکيت معنوي و…)

– قوانين و مقررات (کنترل قيمت ها و…)

– سياست هاي حمايتي (يارانه، مشوق هاي مالياتي و…)

4) سرمايه هاي اجتماعي

– يکپارچگي يا سلسله مراتب اجتماعي (ميزان محروميت اجتماعي، حرکت افراد بين طبقات اجتماعي)

– فرهنگ (احترام به کارآفرينان، احترام به استقلال، ديدگاه نسبت به شکست در کار)

– پشتيباني نهادي (مراکز کمک به کارآفريني، انکوباتور ها)

– سيستم آموزشي (توجه به يادگيري براي عمل، تدريس کارآفريني در دوره هاي تحصيلي) (اکبري،85).

5) جنبه هاي فردي مربوط به کارآفرين

– تجربه کاري (تجربه مديريتي، مشاغل قبلي)

– تحصيلات (سوابق آکادميک، رشته و گرايش تحصيلي)

– ظرفيت کارآفريني (تمايل به مخاطره، تحمل کار سخت، انعطافپذيري)

– دارايي (پس انداز نقدي، اموال منقول و غير منقول)

– عوامل جمعيت شناختي (سن، جنسيت و شغل والدين)

در اين قسمت به طور خلاصه عوامل مؤثر بر کارآفريني بيان شد. اين عوامل برکارآفرين شدن افراد و سازمان ها مؤثر هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir