دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضايت شغلي کارکنان گروه صنعتي فومن شيمي

قسمتی از متن پایان نامه :

رهبری

اهميت و ضرورت رهبري در سازمان از آنجا ناشي مي شود که در طراحي سازمان ها همواره ضعف ها و نارسايي هاي زيادي وجود دارد و به يک رهبر به عنوان يك عامل قوي و اطمينان بخش به منظور ايجاد هماهنگي هاي لازم در ميان اعضا و فعاليت ها و هدايت آنها نياز است. همچنين با توجه به محيط متغير کنوني که سازمان ها با تغييرات سريع و پيچيده در اوضاع و شرايط خود مواجه هستند، رهبر در تطبيق سريع سازمان با شرايط محيط متغير و حفظ ثبات سازمان نقش اساسي دارد(پیروز[1] و همکاران، 2007). رهبری موضوعی است که از دیر باز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرآیندی بسیار اسرار آمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد. در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه و یژگی ها، تو انایی ها، رفتارها، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت، توان رهبر در تأ ثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد(یوکل، 1382).

سبک رهبری مدیر رابطه نزدیکی با توسعه سازمان دارد. در تعريف رهبري تفاوت آرا و نظريه ها بسيار زياد است.نقطة مشترک همة تعاریف رهبری اين است که رهبري فرايند نفوذ و تأثيرگذاري بر افراد است. برخي صاحب نظران معتقدند كه رهبري يعني فعاليت هايي که مردم را براي تلاش مشتاقانه در تحقق اهداف گروهي تحت تأثير قرار مي دهد(میرصفائی ریزی و همکاران، 2013).

 

2-3-2- رهبری تبادلی

مهم ترین مسأله در به کارگیری سبک رهبر ی تبادلی، فر آیند مبادله میان رهبر و پیرو می باشد. آن ها متناسب با سودی که از مبادله دو طرفه در یافت می کنند، می توانند بر هم نفوذ داشته باشند . به عبارت دیگر، رهبران آنچه را پیروان می خواهند به آن ها می دهند (برای مثال افزایش حقوق) و در مقابل انتظار دارند که پیروان به خواسته ها ی آنان جامعه عمل بپوشانند (همانند بهره­وری بیش تر، تبعیت از استانداردها و غیره). در این مبادله، دو طرف درگیر (رهبر و پیرو) کاملاً به هم وابسته اند و به همدیگر کمک می کنند تا خواسته های یکدیگر را بر آورده سازند. بِرنز (1978) در مورد رهبر ی تبادلی بیان می کند که این نوع رهبری زمانی به وقوع می پیوندد که فردی با دیگران وارد فر آیندِ مبادله می شود، که این مبادله می تواند اقتصادی، سیاسی و حتی روانی باشد. همانند مبادله کالا با کالا و یا کالا با پول؛ مبادله آرای رأی دهندگان با کاندیداها و نمایندگان مجلس در مقابل خدمت آنان؛ حتی گوش دادن به سخنان پزشک در ازای کسب سلامتی البته در این فر آیندِ مبادله، طر فین درگیر از منابع قدرت و دیدگاه های همدیگر آگاهی دارند و اهداف طرفین تا حدی با هم مربوط است و هر کدام سعی دارند با قدرت چانه زنی، منافع خود را حداکثر نما یند و روابط آن ها فراتر از این مبادله ادامه پیدا نمی کند، به گونه ای که در صورت قطع مبادله، طرفین به ادامۀ همکاری تمایلی نخواهند داشت. رهبری تبادلی در چنین محیطی ظاهر می شود. البته توجه نمایید که این رهبران از هدف کلی سازمان و ارتباط آن با اهداف فردی پیروان خود آگاهی دارند(هامفریز[2]، 2003).

[1] Pirouz

[2] Humphreys

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- بررسی رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir