دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضايت شغلي کارکنان گروه صنعتي فومن شيمي

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل رضایت ژاپنی

از جمله نظریه پردازان اخیر مانند اوچی (1981) و پاسکال (1981) بر این باور بودند که رمز موفقیت ژاپنی، توجه به ایجاد انگیزه در افراد از طریق کسب تعهد کامل آنان نسبت به ارزش های سازمان، رهبری و مشارکت است. شاید بتوان این دیدگاه را ایجاد انگیزه بر اساس «قلب ها و باورهای ذهنی» نامید. این مدل علاوه بر سایر عوامل بیش تر با حلقه های کنترل کیفیت معرفی می گردد. بر اساس این مدل، تعالی ارزش های سازمان و همسویی ارزش های مورد قبول کارکنان با آن تاثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش رضایت شغلی کارکنان و تقویت انگیزه ایشان داشته، مشارکت آنها را در فعالیت های سازمانی بهبود خواهد داد.

این مدل از سوی پیترز  و واترمن(1983) و پیروان آنها در دهه هشتاد توسعه پیدا کرد. نتایج حاصل از مطالعات این دو نفر که در قالب مطالعه مدیریت منابع انسانی در شرکت های ژاپنی انجام شده است؛ در کتاب در جستجوی کمال انتشار یافته است(منصوری و همکاران، 1387).

 

2-4-4– عوامل مؤثر بر رضايت شغلي

به طور كلي سه بعد مهم در رضايت شغلي تشخيص داده شده است كه عبارتند از:

1- رضايت شغلي پاسخي عاطفي به شرايط يا وضعيت شغل است؛

2- رضايت شغلي اغلب در ارتباط با حد برآورده شدن نيازها و انتظارات تعيين مي شود؛

3- رضايت شغلي منبعث از چند نگرش وابسته به هم است.

اسميت كندال و هيولين پنج بعد شغلي پيشنهاد كرده اند كه عبارتند از: ماهيت شغل، دستمزد، فرصت ارتقا، مدير و همكاران. اين ابعاد از مهم ترين ويژگي هاي شغل هستند كه افراد به آنها پاسخ مثبت نشان مي دهند. رضايت شغلي به جهت گيري كلي و عاطفي فرد نسبت به نقش كاري اش اشاره دارد. اين مفهوم بايد از رضايتي كه فرد از جنبه هاي مختلف و جداگانة شغلش دارد، متمايز شود. در واقع، رضايت شغلي به عنوان نگرش كلي فرد نسبت به شغلش مفهومي كلي است، اگرچه اين مفهوم خلاف اين واقعيت نيست كه اين نگرش كلي، چندبعدي نيز است. فرض اين است كه اشخاص قادرند جنبه هاي خاص رضايت از شغلشان را در مقابل جنبه هاي نارضايتي، تعديل كنند و به نگرش مركبي از شغل به صورت يك كل برسند.

از نظر فلدمن (1995) مهم ترين منابع ايجادكنندة رضايت شغلي عبارتند از:

1- شرايط كاري و دستمزدها كه حاصل مطالعات مهندسي صنعت مديريت علمي است؛

2- گروه كاري و سرپرستي كه از نهضت روابط انساني تأثير پذيرفته است؛

3- خود شغل و فرصت هاي شغلي كه به ماهيت شغل توجه دارد.

به طور كلي رضايت شغلي را در سه شكل مي توان خلاصه كرد:

شكل اول: سياست هاي سازماني مانند حقوق و مزايا، ارتقا در سازمان و امنيت شغلي؛

شكل دوم: افراد حاضر در محيط كار، شامل سرپرستان و همكاران؛

شكل سوم: خود شغل.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- بررسی رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir