دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

 

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

 

1-9 قلمرو تحقيق :

1- قلمرو موضوعي : مباحث مربوط به انگيزش ، از جمله تحقيقات حوزه علوم انساني و از دسته علوم رفتاري است .

2- قلمرو زماني : يك دوره زماني حداقل 5 ساله از سال 1385 تا 1390 مي باشد و زمان اجراي آن از اول اسفند 89 تا پايان مرداد ماه 90 مي باشد .

3- قلمرو مكاني : در ناوگان شركت ملي نفتكش ايران مي باشد (كشتي هاي اقيانوس پيماي متعلق به شركت ملي نفتكش ايران كه در آب هاي آزاد در سراسر جهان به حمل و نقل نفت خام مي پردازند قلمرو مكاني تحقيق مي باشد .

 

1-10 متغيرهاي تحقيق :

متغيرهاي اين پژوهش شامل مغيرهاي مسقل و وابسته به شرح زير خواهد بود .

1-10-1 : متغيرهاي مستقل :

متغيرهاي مستقل شامل دو قسمت تعديل كننده و مؤثر مي باشد .

الف) متغيرهاي تعديل كننده : شامل : تحصيلات ـ سن ـ سمت در كشتي و سابقه كاري مي باشد .

ب) متغيرهاي مؤثر : شرايط محيط کارـ عوامل سازماني  ـ نيازهاي خاص ماهيت شغلي ـ عوامل رشد و پيشرفت ـ حقوق و دستمزد ـ فراهم نمودن امکانات رفاهي ـ نحوه سرپرستي وسبک رهبري ـ مشاركت در تصميم گيري و امثال آنها مي باشد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir