دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

انگيزه هاي قانوني

سومين انگيزه بالقوه مديران براي مديريت سود، ارتقا اقدامات قانوني مساعد است. انگيزه هاي قانوني براي مديريت سود زماني رخ مي دهد كه تصور مي شود سود گزارش شده بر اقدامات قانون گذاران يا مقامات دولتي تأثير بگذارد. مديران به وسيله دستكاري نتايج عمليات ممكن است بر اقدامات قانون گذاران يا مقامات دولت تأثير بگذارند و بدين وسيله وارسي سياسي و اثرات مقرارت را حداقل كنند.

وارسي سياسي : شركت هاي بزرگتر مايل هستند روش هاي حسابداري را انتخاب كنند كه سود را كمتر نشان مي دهد؛ زيرا بدين وسيله هزينه هاي سياسي خود را كه در قالب ماليات است، كاهش مي دهند. همچنين، گاهي اوقات قوانين حاكم بر يك صنعت خاص باعث مي شود كه آن صنايع براي كاهش هزينه هاي سياسي اقدام به مديريت سود در جهت كمتر نشان دادن كنند.

بازجويي ضد تراست: هزينه هاي قوانين ضد تراسات نامساعد ممكن است بسيار زياد باشد و در نتيجه مديران را تشويق به كمتر از واقع نشان دادن سود كند.

تخفيف واردات : شركت ها در طول دوره اي كه تخفيف وارداتي اعطا مي شود، مزاياي مالي بدست مي آورند. از اين رو ، آن ها انگيزه دارند كه در طول اين دوره ها سود خود را كاهش دهند و به علت واردات كالاي خارجي از سوي دولت و ناتواني در رقابت با شركت هاي خارجي، از دولت ادعاي جبران غرامت كنند.

مقرارت بانكي : تدوين كنندگان مقرارت بانكي از اعداد حسابداري براي تعيين نسبت كفايت سرمايه استفاده مي كنند. از اين رو، مديران بانك ها انگيزه دارند در زماني كه اين نسبت كمتر از حد قانوني آن است، اعداد حسابداري را دستكاري و بدين وسيله هزينه هاي سياسي خود را كاهش دهند. آن ها عمدتاً اين كار را از طريق كاهش اندوخته زيان وام انجام مي دهند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir