دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه با موضوع نقش عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

دلايل انتخاب جامعه تحقيق :

در بخش دريايي ضرورت توسعه حمل و نقل و تجارت دريايي در سطح بين الملل و كمبود نيروي دريانورد متخصص مورد توجه ويژه سازمان بين المللي و از جمله ايران قرار گرفته است گزارش سازمان       بين المللي دريانوردي (IMO)1 نشان مي دهد كه در حال حاضر بيش از 5/1 ميليون نفر دريانورد در     رده هاي افسري و فرماندهي در رابطه با شناورهاي اقيانوس پيما در سطح دنيا فعال هستند كه در اين رده ها كمبود وجود دارد و مطالعات بيمكو2 نشان مي دهد كه اين كمبود در سال 2012 ميلادي به حدود 84000 نفر دريانورد در رده هاي افسري و فرماندهي خواهد رسيد. (بندر و دريا ، 1388 ، 33 ، 46 ) با توجه به اين معضل در سطح بين الملل و همچنين نام گذاري سال 2010 ميلادي به عنوان سال دريانوردان و اعلام آن توسط دبير كل سازمان بين المللي دريانوردي و شعار رفتن به دريا (go to sea campaign) مورد توجه ويژه قرار گرفته و در همين راستا اهداف مهمي در برنامه هاي كاري اعضاي ايمو منظور شده است. (بندر و دريا ، 1388 ، 33 ، 46 ) در حال حاضر فضاي بين المللي مربوط به حرفه دريانوردي حكايت از ريزش كاركنان دريايي دارد(ودادي ، 1386 ، 69) سازمان ها و شركت هاي دريايي از جمله شركتهاي تخصصي هستند كه داراي كاركرد تخصصي مي باشند و فعاليت آن ها با فعاليت هاي عادي ساير شركت ها تفاوت دارد .

منابع انساني آموزش ديده در حوزه دريانوردي كه آموزش هاي كلاسيك و تجربي مرتبط با نوع تخصص دريايي را سپري كرده اند . هزينه هاي متعددي را براي مراكز آموزش و سيستم پرورش دهنده موجب شده اند و به اين ترتيب اين بخش از منابع انساني جزوه با ارزشترين منابع جامعه محسوب        مي شوند از اين رو حفظ منابع انساني حائز اهميت بسيار مي باشند و لذا مناسبتي قطعي و مسلم دارد تا براي راهبردي آن از مرحله جذب تا حفظ و نگهداري برنامه ريزي مؤثر صورت گيرد (ودادي ، 1386، 25) دانسته است كه بر آوردن نيازهاي منابع انساني از لحاظ فرهنگ ، انگيزه و رضايت شغلي باعث تداوم حس تعلق و وابستگي مي شود. لذا شناخت نحوه هاي توجه به اين مسايل با تأكيد بر حرفه دريانوردي حائز اهميت مي باشد .

مطالعه در حوزه منابع انساني به ويژه آنها كه به برنامه ريزي ـ كنترل و ايجاد ارتباط ميان فرايندها      مي پردازد هم براي كاركنان و هم براي سازمان ها مفيد خواهد بود . و با عنايت به اين كه محقق در شركت ملي نفتكش ايران اشتغال داشته و دوازده سال در كشتيهاي اقيانوس پيما در رده هاي مختلف افسري مشغول فعاليت بوده و با آگاهي از شرايط و محيط كار و عوامل انگيزش دريانوردان همواره با اين سئوال در ذهن خود مواجه بوده است كه چه عواملي بر روي انگيزه شغلي اين دريانوردان مؤثر است و ترتيب تأثيرگذاري آن چگونه است؟ شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي دريانوردان و تعيين اولويت و اهميت آن با يك شيوه كاملاً علمي نتايج آن براي بهره برداري در اختيار مديريت سازمان مربوطه و شركتهاي دريايي مشابه قرار گيرد و همچنين يافته هاي اين تحقيق مي تواند راهگشايي تحقيقات در اين حوزه نيز باشد.


1- International Maritime Organization

  1. Bimco

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir