دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد :اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

انگيزه هاي مديريت سود

بدون وجود انگيزه خاصي، مديران قضاوت هاي حسابداري و تصميمات را صرفاً با هدف گزارش منصافه عملكرد انجام مي دهند. به هر حال، در واقع متعددي، وجود انگيزه هاي اقتصادي الزام آوري براي مديران باعث مي شود آنها دست به مديريت سود بزنند؛ زيرا ارزش شركت و ثروت مالكان يا مديران آن به سود گزارش شده وابسته است. اغلب، پژوهش گران اين انگيزها را به سه دسته تقسيم
مي كنند. بر اساس اين طبقه بندي ها مديران ممكن است براي تأثيرگذاري بر موارد زير اقدام به مديريت سود كنند.

ـ شرايط قرارداد بين شركت و ذينفعان،

ـ قيمت سهام شركت و

ـ برخورد با نمايندگان قانون.

2-2-10-1- انگيزه هاي قراردادي

انگيزه قراردادي براي مديريت سود زماني رخ مي دهد كه قراردادهاي بين يك شركت و ساير گروه ها به اعداد حسابداري اتكا كند يا سود در شرايط قرارداد بين شركت و ذينفان آن تأثير دارد. چهار وضعيت قراردادي عمده زير مي توانند مديريت سود را ترغيب كند.

قراردادهاي بدهي: مديران شركت هايي كه قصد تخطي از قراردادهاي بدهي را ندارند، مي توانند از طريق انتخاب روش هاي حسابداري افزاينده سود از ناتواني در ايفاي قرارداد جلوگيري كنند. حتي شركت هايي كه قراردادهاي بدهي را ندارند، مي توانند از طريق انتخاب روش هاي حسابداري افزاينده سود از ناتواني در ايفاي قرارداد جلوگيري كند. حتي شركت هايي كه قراردادهاي بدهي را نقض كرده اند، نيز كانديداي مديريت سود هستند؛ زيرا چنين اقدماتي ممكن است موقعيت چانه زني شركت را در زمان مذاكره مجدد بهبود بخشد. اين انگيزه ها احتمالاً الزام آور هستند؛ زيرا تخطي ساز قراردادهاي بدهي هميشه به افزايش هزينه استقراض يا قراردادهاي محدود كننده جديد منجر مي شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir